Kulturfondet reduseres med 10 millioner

– Helt håpløst! Ikke til å tro! mener Kriznik

Heidi Marie Kriznik

Norsk kulturfond reduseres med 10 millioner kroner for 2021. Det er resultatet av budsjettforhandlingene på Stortinget. – Helt håpløst å kutte i bevilgningene til Norsk kulturfond! sier Heidi Marie Kriznik. – Det er ikke til å tro at det i budsjettforhandlingene på Stortinget ble vedtatt at Norsk kulturfond reduseres med 10 millioner kroner for 2021. 

– Dette er et kutt som vil gå ut over mange av de som er hardest rammet av pandemien, sier rådsleder Lars Petter Hagen i Kulturrådet. 

–  Kuttet betyr i praksis realnedgang av fondet, påpeker DnF-leder Heidi Marie Kriznik. –  Og jeg vil minne om at vi akkurat har greid å reversere kuttet i forfatterbetaling som ramma svært mange forfattere med bok påmeldt innkjøpsordningen i september. Og nå dette!

Kriznik minner om at kulturfondet er helt avgjørende som kilde til finansiering av det frie feltet og for kunstnerisk produksjon. 

–  Og så kutter de 10 millioner i fondet, til det som skal gå til kunstnere som allerede er ramma hardt av smittevernrestriksjonene under Covid19. I 2019 var det over 7000 søknader til kulturfondet. Det er langt flere etablerte og kvalifiserte søkere enn tidligere, og budsjettrammene er allerede for små, sier hun.

–  Og hva gjelder innkjøpsordningene, sier Kriznik, så bidrar disse til at forfatterne sikres en forutsigbar inntekt, forlagene forutsigbarhet så de kan utvikle forfatterskap og: Gir leserne bøker i bibliotek. Da innkjøpsordningen ble oppretta i 1965 var et av måla å sikre forfatterhonorar. Kulturfondets budsjettsøknad fremheva et behov for oppjustering av forfatterhonorarene. At forfattere honoreres på et rimelig nivå er en forutsetning for å sikre litterært mangfold.

–  Det siste året har økonomien i innkjøpsordningen ført til kutt i forfatterutbetalingene. Og nå kuttes bevilgningene til Kulturfondet med 10 millioner. Det er et drøyt politisk signal, sier Kriznik.

– Norsk kulturfond dekker hele bredden av det frie kunstfeltet, sier rådsleder Lars Petter Hagen. – Det gjelder alt fra den enkelte kunstner, forfatter, musiker og danser, til store og små arrangører, festivaler og spillesteder. Det gjelder biblioteker og andre kulturformidlere, og ikke minst de mange konkrete tiltakene rettet mot barn og unge. Når disse satsingene svekkes går det ut over både kulturaktører og publikum.

Tildelingene fra Norsk kulturfond foretas av rådet og uavhengige fagutvalg, basert på kunst og kulturfaglig skjønn og på armlengdes avstand fra myndighetene. I 2019 ga fondet tilskudd til nesten 4 000 kunstnere, prosjekter og andre tiltak. I budsjettforliket blir Kulturfondet foreslått redusert med 10 millioner kroner.

– Vi vet at det frie kunstfeltet er blant de som har blitt hardest rammet av pandemien, sier Hagen. – Derfor er det vanskelig å forstå at dette kuttet kan være riktig midt i den krisen kultursektoren nå befinner seg i. Dette gir økt usikkerhet for mange små kulturaktører.

Kulturdepartementets stimuleringsordning videreføres for første halvår 2021, og det er varslet at en andel av disse midlene vil brukes til å styrke ordninger under Norsk kulturfond.

– Det er nødvendig at det nå kommer økte bevilgninger gjennom stimuleringsordningen, også til Norsk kulturfond, sier Hagen. – Nå trengs det politisk vilje til å satse på den bredden av norsk kunst- og kulturliv som Norsk kulturfond representerer, og en anerkjennelse av det frie feltets betydning i det norske samfunnet.02.DESEMBER – 2020