Kulturrådet med undersøkelse om kunstneres arbeids- og levekår

Kulturrådet er nå i gang med en undersøkelse om kunstneres arbeids- og levekår. Undersøkelsen sendes ut til ca. 25 000 kunstnere i løpet av september og rapporten skal være klar til sommeren neste år. Også DnFs medlemmer er invitert til å delta.

På oppdrag fra Kulturrådet skal Telemarkforsking i høst foreta en undersøkelse av kunstnernes inntekter og levekår. Undersøkelsen skal hente data både fra et spørreskjema som sendes til kunstnere og fra offentlige data fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Den skal frem mot 2022 resultere i to rapporter samt et datasett som skal gjøres tilgjengelig for forskere.

— Vi er veldig glade for å være i gang med en ny kunstnerundersøkelse. Kunnskap om kunstnernes inntekt og arbeidstid er svært viktig kunnskap å ha, både når fremtidens kunstnerpolitikk skal utformes og for å sikre at ordninger og tiltak på kulturfeltet er riktig innrettet, sier direktør i Kulturrådet Kristin Danielsen.

Hun håper at så mange kunstnere som mulig tar seg tid til å svare på undersøkelsen og understreker hvor viktig bred deltakelse er for å få et riktig bilde av situasjonen for kunstnere.

– Vi vet at mange kunstneres økonomi er sammensatt og at inntektene for mange varierer svært mye fra år til år. For å gjennomføre gode analyser av kunstnernes måter å organisere arbeidet på, og hvordan de benytter seg av dagens tilskuddsordninger og stipender, er det avgjørende å få inn svar fra så mange som mulig.

Danielsen ser også frem til å komplementere kunnskapen om koronapandemiens konsekvenser med bedre tall på hvordan pandemien har rammet kunstnerne.

Her finner du oversikt over Kulturrådets undersøkelser knyttet til korona og kulturlivet.

I Norge har det siden slutten av 1960-tallet vært gjennomført syv undersøkelser av kunstneres arbeids- og inntektsforhold, de to siste ble foretatt av Telemarksforskning i 2006 og 2013.

Årets undersøkelse vil i tillegg til undersøkelser av arbeidstid og inntekt ha en egen delrapport om koronapandemiens konsekvenser. Denne rapporten vil i hovedsak beskrive endret tidsbruk, endret inntekt og endret arbeidshverdag i inntektsåret 2020, sammenlignet med 2019. Den vil inngå som en del av Kulturrådets og NFIs gjenoppbyggingsprosjekt og skal være ferdig i november 2021. Hovedrapporten skal gi et grundig bilde av kunstnernes arbeid og inntekt og skal stå ferdig til sommeren 2022.

I 2018 opprettet Kulturdepartementet, i forbindelse med oppstarten av en ny kunstnermelding, et utvalg ledet av professor Sigrid Røyseng, som skulle komme med forslag til gjennomføring av framtidige kunstnerundersøkelser. I rapporten Framtidige kunstnerundersøkelser av kunstneres arbeidsforhold og levekår (Røyseng m.fl., 2019) foreslår utvalget en todelt modell, hvor den første, kvantitative delen skal bestå av innhenting av registerdata kombinert med en bred spørreundersøkelse til kunstnerne. Årets kunstnerundersøkelse baserer seg på anbefalingene i rapporten.

Undersøkelsen vil i hovedsak fokusere på inntekt og arbeidstid, og koble dette til bakgrunnsinformasjon om kunstnerne (som alder, bosted og utdanning). Den vil også inneholde noen spørsmål om kunstnernes holdninger til kunstneryrket.

Det er medlemmer i kunstnerorganisasjoner som skal svare på spørreundersøkelsen, som sendes ut.

Kunstnerorganisasjonene er også involvert i utformingen av undersøkelsen. De er tilsendt både informasjon om undersøkelsen og forslag til spørsmål til kunstnerne. Under et informasjonsmøte mellom Kulturrådet, Telemarksforskning og kunstnerorganisasjonene forrige uke kom det tydelig frem at kunstnernes organisasjoner er opptatt av å gjennomføre undersøkelsen hyppigere og mer regelmessig.

Sara Cools er ansvarlig for undersøkelsen hos Kulturrådet. Hun understreker at kunstnernes deltakelse og deres tilbakemeldinger er essensielle for å få gjennomført en god undersøkelse.

— Det er de som vet hvor skoen trykker, og vi er svært glade for å ha et godt samarbeid. Nå håper vi at så mange som mulig svarer på undersøkelsen. Vi ser frem til å få ny kunnskap om kunstnernes økonomi og om pandemiens konsekvenser for så mange som mulig av norske kunstnere.

Hun opplyser at det også vil opprettes en Facebookside der Telemarksforskning vil svare på spørsmål knyttet til undersøkelsen.

Kilde: https://www.kulturradet.no/fou/vis-artikkel/-/skal-undersoke-kunstneres-arbeids-og-levekar