Kunstnarøkonomien: 37 nye stipendheimlar, storleiken opp 3,2 prosent

I framlegget til kulturbudsjett for 2020 er det foreslått 32 nye arbeidsstipendheimlar og 5 nye heimlar for langvarige stipend. I tillegg aukar storleiken på stipenda…

penger

I framlegget til kulturbudsjett for 2020 er det foreslått 32 nye arbeidsstipendheimlar og 5 nye heimlar for langvarige stipend. I tillegg aukar storleiken på stipenda med om lag 8 600 kroner.

– Regjeringa meiner det er viktig å betre kunstnarøkonomien. Styrking av kunstnarstipenda er del av eit mangeårig arbeid for gjere det enklare å vere kunstnar her i landet. Mot slutten av 2019 skal vi leggje fram Kunstnarmeldinga. Vi ser på ulike delar av verkemiddelapparatet for å betre kunstnarøkonomien, seier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Statens kunstnarstipend er eit av dei viktigaste verkemidla i kunstnarpolitikken. Formålet med stipenda er å gje kunstnarar rom til å fordjupe seg og til vekst og fornying, og slik legge til rette for eit mangfaldig og nyskapande kunstliv.

Stipenda som ligg under Statens kunstnarstipend er styrkt i budsjettet for 2020.

Det er forslått 37 nye stipendheimlar. 32 av desse er nye arbeidsstipend, slik at desse totalt utgjer 532 heimlar. Fem av dei nye heimlane er langvarige stipend. Totalt finst det 490 heimlar.

Stipendstorleiken er også foreslått auka med 3,2 prosent til 276 805 kroner.

Totalt aukar ordningane under Statens kunstnarstipend med nær 22 millionar kroner i budsjettforslaget for 2020.

 

Ugelstad: Viktig!

 – Med forslag om 37 nye stipendhjemler viser regjeringen vilje til å styrke et av våre viktigste kunstpolitiske virkemidler. Stipendene bidrar til at det skapes et bredt spekter av frie, kunstneriske ytringer, sier Trude Gomnæs Ugelstad, leder i utvalget for Statens kunsterstipend.

– Økningen er ikke bare viktig for det enkelte kunstnerskap og kunsten i seg selv, men for det offentlige ytringsmangfoldet og publikums tilgang på et godt utvalg av kunstopplevelser over hele landet, sier Ugelstad.

– Stipendene gjør at enkeltkunstnere får mulighet til å fordype seg i sitt kunstneriske arbeid med utgangspunkt i prosjekter de selv definerer. Slik representerer stipendene kunstnerpolitikkens grunnforskningsmidler, sier Ugelstad.

I sin budsjettsøknad for 2020 søkte utvalget for Statens kunstnerstipend om 105 nye hjemler. Utvalget har over flere år sett et stort behov for flere stipendhjemler på mange kunstfelt.

– Kunstnerstipendene er en rimelig og presis investering i det som bør være kjernen i kunstnerpolitikken: enkeltkunstnerens mulighet til fritt, skapende arbeid. Det er dette som danner grunnlaget for publikums opplevelser, kunstens utvikling og hele resten av kulturnæringskjeden. Foreslått økning viser en politisk bevissthet rundt dette, og vi håper dette er første steg i en videre opptrapping. Dette er en veldig god start på et historisk løft, sier Ugelstad.

I 2019 ble det tildelt 861 stipender til kunstnere over hele landet. Det tildeles stipender rettet mot ulike faser i et kunstnerskap, gjennom ulike ordninger som diversestipend for nyutdannede kunstnere, diversestipend, arbeidsstipend for yngre kunstnere, arbeidsstipend, stipend til etablerte kunstnere og stipend til seniorkunstnere. De foreslåtte nye hjemlene havner i de fire sistnevnte ordninger.

– Det å være et kultursamfunn innebærer at vi holder oss med en kunstnerstand som står fritt til å utforme sine kunstnerskap. Kunstnerstipendene legger til rette for frie, kunstneriske ytringer som styrker og vitaliserer demokratiet. Vi vil i dag takke for at vi har en kulturminister som er seg dette bevisst, sier Ugelstad.