Kunstnerøkonomien og statsbudsjettet

I dag pekte vi på tre viktige punkter i statsbudsjettet: Norsk kulturfonds litteraturbudsjett (bl.a. innkjøpsordningene), lønnsreform for kunstnerstipendene og styrking av Norsk Forfattersentrum. Her er…

sigmund

I dag pekte vi på tre viktige punkter i statsbudsjettet: Norsk kulturfonds litteraturbudsjett (bl.a. innkjøpsordningene), lønnsreform for kunstnerstipendene og styrking av Norsk Forfattersentrum. Her er notatet som ble lagt fram for komiteen i dag:

SKAPE OG FORMIDLE LITTERATUR

Den norske Forfatterforening er kritiske til regjeringens budsjettforslag på flere punkter. Vi finner det merkelig at regjeringen samtidig med at den satser på næringsutvikling, i sitt budsjettforslag trapper ned den innsatsen som skal gå til utvikling og skaping av den kunsten som kan danne utgangspunkt for næringsvirksomhet. Tre år før Norge skal være hovedland under bokmessa i Frankfurt, foreslår regjeringen å trappe ned utviklingen av norsk samtidslitteratur. Kunstnerøkonomiutredningen fra 2015 viste betydelig nedgang i forfatternes inntekter. Våre innspill til statsbudsjettet er rettet mot tiltak som skal føre til at forfatterne i større grad enn i dag skal kunne leve av sitt forfattervirke, og tiltak som skal gi leserne tilgang til hele bredden i norsk litteratur.

Kap. 326 Språk-, litteratur, og bibliotekformål – post 55 Norsk kulturfond
Regjeringen foreslår her en minimal økning som ikke veier opp for pris- og lønnsvekst, altså en nedgang. Forfatterforeningen støtter Norsk kulturråds budsjettsøknad der de søker om en økning på 11 millioner til litteraturformål, blant annet til økte forfattervederlag fra innkjøpsordningene, flere formidlingstiltak og driftsstøtte til virksomheter som Foreningen !les. Den foreslåtte nedgangen vil blant annet kunne sette en stopper for videreutvikling av innkjøp av e-bøker, slik Kulturrådet foreslår i et vedtak fra september.

Forfatterforeningen ber Stortinget øke posten med 10,5 millioner kroner i tillegg til regjeringens budsjettforslag.

Kap. 321, post 73 og 74 – Videreføring av lønnsreform for Statens kunstnerstipend
Målet er å kompensere for realnedgang over mange år, slik at arbeidsstipend og langsiktige stipend tilsvarer 50 % av en normal norsk heltidslønn. Første år av reformen er gjennomført i 2016, grunnet budsjettavtalen mellom regjering, KrF og Venstre. Reformen er ikke forslått videreført i forslag til statsbudsjett 2017, hvor lønnsveksten er satt til minimale 1,15 %, altså en realnedgang i stipendmottakernes inntekt.

Forfatterforeningen ber Stortinget øke postene i tråd med Kunstnernettverkets budsjettnotat.

Kap. 326 post 78 – Norsk Forfattersentrum 
Norsk Forfattersentrum er en organisasjon som formidler og organiserer forfatterbesøk, opplesninger, foredragsserier, turneer i Den kulturelle skolesekken mm., over hele landet. NF har hatt en betydelig økning av aktivitet de siste årene, men uten vesentlig økning i statlig driftstilskudd. NF søker derfor om en økning på 4,5 millioner kroner i statlig tilskudd til totalt 19 614 000 kroner. Den norske Forfatterforening støtter denne søknaden. Regjeringen foreslår en minimal økning som ikke dekker opp for pris og lønnsvekst og som dermed svekker forfatternes mulighet til å formidle sine bøker og tjene penger på sine forfatterskap.

Forfatterforening ber Stortinget øke bevilgningen til Norsk Forfattersentrum med 4,5 millioner kroner i tillegg til regjeringens budsjettforslag.

Den norske Forfatterforening, 24. oktober 2016