Om forhandlinger og opptakskrav

«Hvis vi skal vinne kampen om folks oppmerksomhet, må litteraturen være et sted man har lyst til å oppholde seg – et sted som er mer innbydende enn skjermens lyssterke mørke. Her er dere de beste portåpnerne. Fortsett med det!» skriver Bjørn Vatne i siste lederbrev.

Bjørn Vatne (leder) Foto: Alexander Worren
Bjørn Vatne (leder) Foto: Alexander Worren

Kjære forfattere!

Vi har bak oss en måned med hektisk aktivitet her i K17, der flertallet av skribentorganisasjonene sitter samlet. Det første ordet som slår meg når jeg skal oppsummere april, er entusiasme. Hver dag ser jeg at DnF-medlemmer er enormt engasjerte ikke bare i egen skriving og formidling, men også i fanesaker i og utenfor foreningen, i kvalitetsdebatten i litteraturen, og i internasjonal solidaritet med både forfattere og annen sivilbefolkning i krigsherjede land. Det er et privilegium å få lede en så sprell levende forening. Og er det noe vi virkelig trenger i både leselyst-arbeid, i rettighetsarbeid og kvalitetskamp, så er det en smittende entusiasme. Hvis vi skal vinne kampen om folks oppmerksomhet, må litteraturen være et sted man har lyst til å oppholde seg – et sted som er mer innbydende enn skjermens lyssterke mørke. Her er dere de beste portåpnerne. Fortsett med det!

Forfattere i 1. mai-tog

Etter initiativ fra en gruppe engasjerte medlemmer, har vi i år meldt oss på 1. mai-toget i Oslo, der vi vil gå under paroler som støtter opp under vårt handlingsprogram og formål. Alle som vil, uavhengig av organisasjonstilhørighet, er velkommen til å gå sammen med oss.

Forfattere som ønsker å gå sammen med DnF, vil finne Hanne Ramsdal og Ingvild Burkey på oppstillingsplassen for pulje 7 på Youngstorget fra kl. 12.40. De vil stå med et stort banner med påskriften FORFATTERE MOT OLJELETING slik at de er lette å finne.

Forfatterforbundet fjerner sammenslåing fra sitt handlingsprogram

Lørdag 27. mai var DnF gjest under Forfatterforbundets landsmøte på Litteraturhuset i Oslo. Møtet samlet nær 50 stemmeberettigede deltakere og hadde flere interessante debatter. DnF ble ofte nevnt fra talerstolen, om enn stort sett i mindre rosende ordelag. Ett av temaene som var oppe til diskusjon, var vedtaket som ble gjort under DnFs årsmøte om å starte sonderinger med FF om en mulig sammenslåing. Vi fulgte selvfølgelig dette med interesse, og merket oss særlig ett punkt. Underveis ble det fremmet forslag om å endre følgende setning i FFs handlingsprogram:

«Forfatterforbundet skal arbeide aktivt for en sammenslått skribentorganisasjon som representerer alle typer litterære opphavere, eller et formalisert samarbeid i en paraplyorganisasjon for skribentorganisasjonene, som vil styrke opphaverne og deres rettigheter.»

Årsmøtet til Forfatterforbundet vedtok enstemmig å fjerne «sammenslått skribentorganisasjon» fra handlingsprogrammet. Dette kommer bare en drøy måned etter vårt vedtak om sonderinger. Forbundets leder Eystein Hanssen understreket fra talerstolen at dette ikke hadde noen praktisk betydning, og at det ikke var til hinder for samtaler mellom DnF og FF. Det er likevel vanskelig å ikke se denne endringen i lys av vedtaket på vårt årsmøte.

Normalkontraktforhandlinger

Torsdag avholdes det foreløpig siste av to tvistemålsutvalg, der forfattersiden og forleggerne diskuterer tolkningen av avtaleteksten i normalkontrakten. Dette er ikke ordinære forhandlingsmøter – målet er at partene skal redegjøre for hvordan de leser avtalen, for å se om dette kan berede grunnen for nye forhandlinger etter bruddet. I skrivende stund er det en viss bevegelse i samtalene, men de viktigste punktene står fremdeles igjen å avklare. Særlig gjelder det beregning av royaltygrunnlaget etter at fastprisen er gått ut. Vi holder dere oppdatert!

Støtte til ukrainske forfattere

Torsdag 30. mai avholdes det et arrangement med den ukrainske poeten Ljuba Jakimtsjuk på Litteraturhuset i Oslo. Arrangører er den ukrainske foreningen i Norge og Kulturstiftelsen Ellisiv, i samarbeid med DnF som står for leie av lokale. Vårt handlingsprogram tilsier at vi skal legge til rette for ukrainske forfatteres arbeid i Norge, og vi oppfordrer medlemmer til å få med seg det som tegner til å bli et spennende arrangement.

Om opptakskrav, igjen

De siste ukene har det vært saker i media om flere forfattere som ikke har kommet inn i DnF på grunn av opptakskravene. Tilfellene er relativt gamle, og velkjente både for mange av våre medlemmer og omverdenen.

Vårt standpunkt er at kunstnerorganisasjoner som har reelle opptakskrav, og kan vise til en konkret vurdering av medlemmenes arbeid, står sterkest både i forhandlinger, i fagfellesskap og omdømmemessig. Alternativet er et løsere interessefellesskap uten reelle opptakskrav. Sistnevnte kan være svært nyttig og meningsfullt i noen faser av kunstnerskapet, eller for den som ikke assosierer seg med kunstnerbegrepet, og vi anerkjenner absolutt behovet for slike fellesskap. Det speiler derimot ikke DnFs ambisjonsnivå som kunstnerorganisasjon. Vi vil at det offentlige skal kunne stole på oss som en seriøs aktør, som organiserer profesjonelle forfattere. Å være kunstner er å være en yrkesutøver, og vi må ha lik rett til å organisere oss med inntakskrav som andre aktører både i og utenfor kunstfeltet.

I en kommentar i Aftenposten svarer vi Fritt Ords Knut Olav Åmås, som har stilt spørsmål ved hvorvidt opptakskravene skader vår samfunnslegitimitet. Vi mener det stiller seg helt motsatt:

Med vennlig hilsen

Bjørn Vatne