Leser søker bok arrangerer flerspråklig skriveverksted

Leser søker bok har fått midler fra Fritt Ord og Kulturrådet til å arrangere et flerspråklig skriveverksted for unge voksne. Verkstedet gir flerspråklige unge forfattere mulighet til å utforske litteraturen på to språk samtidig og bruke den flerspråklige delen av seg selv for å berike den litterære hylla i Norge.

Norge er et flerspråklig samfunn. Likevel finnes det få arenaer der unge flerspråklige får mulighet til å utforske språkmangfoldet sitt skjønnlitterært. Dette vil Leser søker bok gjøre noe med! I 2023 arrangerer vi et flerspråklig skriveverksted for unge voksne. Målet er å samle mennesker som ønsker å utforske sitt eget språklige mangfold gjennom skjønnlitterær skriving og diskusjon.

Hvis du er mellom 18-34 år, flerspråklig og skriver skjønnlitteratur, er dette verkstedet for deg!

Gjennomføring av skriveverkstedet

Verkstedet vil bestå av seks helgesamlinger i 2023; tre i vårsemesteret og tre i høstsemesteret. Alle deltagerne sender inn nyskrevet tekst på to språk før hver samling. Vi har plass til åtte deltagere.

Under samlingene skal vi få faglig påfyll, gå gjennom sentrale skrivetekniske grep og gi hverandre tilbakemeldinger. Vi skal diskutere språk, litteratur og ulike litterære tradisjoner. Hvordan kan vi bruke vår mangfoldige språklige og kulturelle kompetanse til å skrive skjønnlitterært? Hvordan kan vi skape noe nytt?

Hver av deltagerne i verkstedet utgjør en ressurs og bringer med seg en bakgrunn som er interessant for alle. Til hver samling vil vi fokusere på de ulike litterære tradisjonene som finnes i gruppa. Vi forbereder oss ved å lese kjente litterære tekster fra de ulike språkområder, og den deltageren som skriver på det aktuelle språket, vil bli oppfordret til å holde et innlegg.

Til hver samling inviterer vi også aktuelle forfattere og andre inspiratorer som kan møte oss og holde foredrag. Tilbakemeldinger, diskusjoner i grupper og i fellesskap kommer til å utgjøre hovedvekten av verkstedene. Vi håper å skape et trygt rom der vi kan utforske skriving, språk, litteratur og muligheter sammen.

Slik søker du!

Skriv en søknad der du beskriver deg selv og hvorfor du vil være med. Vi trenger også alder, fullt navn og kontaktinformasjon (adresse og e-postadresse), hvor mange og hvilke språk du kan, hvilket språk du ønsker å skrive på i tillegg til norsk, hva slags litteratur du liker og litt om eventuell tidligere skjønnlitterær skriveerfaring.

Legg ved en tekstprøve på til sammen ti sider egenskrevet skjønnlitterær tekst. Fem av sidene skal være skrevet på norsk og fem av sidene skal ha samme skjønnlitterære innhold på andre- eller førstespråket ditt.

Verkstedet holdes i Oslo. Bor du et annet sted, kan du søke om reisestøtte. Skriv hvor du bor, om du skal reise med tog, fly eller bil og om du trenger overnatting.

Kort om søknaden og verkstedet:

Alder: 18-34 år.
Maks antall deltagere: 8 personer
Sted: Litteraturhuset i Oslo.
Søknadsfrist: 1. desember 2022.
Send søknad og tekstprøve til hbb@lesersokerbok.no
Tekster kan sendes inn som wordfil eller PDF
Alle får svar innen 1. januar 2023.
Verkstedet består av seks helgesamlinger i 2023; tre i vårsemesteret og tre i høstsemesteret.
Verkstedet er gratis!

Ansvarlige for skriveverkstedene

Hanna Bovim Bugge (f.1976) er rådgiver i Leser søker bok, der hun blant annet har ansvar for utvikling og formidling av parallellspråklige bøker. Hanna ble født i England, men vokste opp i Norge i et tospråklig hjem. Hun er utdannet litteraturviter, kan mye om skriving og har mange års erfaring i å gi tilbakemelding på skjønnlitterære tekster.

Hayder Jumaah (f.2002) er prosjektmedarbeider i Leser søker bok, der han blant annet har jobbet med utvikling av tospråklig poesi og formidlingsprosjektet Krysspunkt. Hayder ble født i Irak, flyktet til Tyrkia da han var 13 år og kom til Norge som 15-åring. Han brenner for flerspråklighet, litteratur og ytringsfrihet.

Flerspråklighetens styrke

Mennesker som behersker flere språk bruker ofte de ulike språkene til å få tak i ulike sider ved seg selv. Ett språk brukes kanskje mest til informasjon og til intellektuell tenkning, et annet forbindes sterkere til følelser eller minner. Noen ganger overlapper språkene og glir inn i hverandre, andre ganger kan de ulike språkene og områdene de berører kjennes så langt fra hverandre at det nesten er utrolig at de finnes i samme kropp.

Skjønnlitterær skriving krever en egen språklig tilnærming. Gjennom litteraturen utforsker og utfordrer vi språket vårt – vrir og vender på det, oppsøker kontraster, graver i minnet, observerer andre og oss selv.

Hva oppstår når et menneske med ulike språk, ulike indre språklige kilder og ulike litterære tradisjoner jobber med språkene parallelt? Hva slags litteratur oppstår i skjæringspunktet mellom ulike litterære tradisjoner og ulike språklige uttrykk i en og samme person? Dette og mye mer skal vi utforske sammen i skriveverkstedet.