Mange viktige kulturkamper!

Høstens budsjettkamper og samtaler Etter at den nye Familie- og kulturkomiteen på Stortinget kom på plass, har Forfatterforeningen hatt møter med flere av medlemmene i…

heidi_m_aps_kulturpolitikere

Høstens budsjettkamper og samtaler

Etter at den nye Familie- og kulturkomiteen på Stortinget kom på plass, har Forfatterforeningen hatt møter med flere av medlemmene i kulturkomiteen.  Familie- og kulturkomiteen har tolv medlemmer, mange av dem er nye.

apmote.jpg

STORTINGSSELFIE: Arbeiderpartiets Kari Henriksen tok denne selfien etter DnFs møte med Aps kulturpolitikere. F.v. Anette Trettebergstuen, Heidi Marie Kriznik, styremedlem Tom Egeland og Kari Henriksen.  

En av dem er SVs representant Freddy André Øvstegård som Forfatterforeningen hadde et møte med i begynnelsen av november.  Øvstegård viste i møtet forståelse for hvor viktig innkjøpsordningene er for å bringe bøkene ut til leserne og han kunne fortelle at SV, i det kommende alternative budsjettet, vil styrke Norsk kulturfond betraktelig.

I slutten av forrige uke møtte Forfatterforeningen Tone W. Trøen og Tage Pettersen som er to av Høyres tre medlemmer i komiteen. Trøen er dessuten leder for Familie- og kulturkomiteen. På dette møtet tok vi opp de varslede endringene i forvaltningen av kunstnerstipendene, omtalt i budsjettet under kap. 321 kunstnerøkonomi.

I dag oppnevnes stipendkomiteene av de som kjenner hvert kunstfelt best, nemlig kunstnerne selv. Ved de foreslåtte endringene fratar Regjeringen kunstnerorganisasjonene retten til å oppnevne stipendkomiteer og går med det inn for økt maktkonsentrasjon og en avdemokratisering av prosessen ved å overlate oppnevning, samt kvotefordeling, til et utvalg på fem personer, altså Utvalget for Statens kunstnerstipend.

I tillegg til oppnevningsretten nevnt i budsjettet, gikk det 1.november ut et brev fra Kulturdepartementet hvor de ber Utvalget for Statens kunstnerstipend om å følge opp en rekke punkter, blant annet å slå sammen stipendkomitéer. Videre ønsker de som nevnt å frata kunstnerorganisasjonene oppnevningsrett til stipendkomitéene og gi den til Utvalget, som også skal kunne oppnevne tilleggskandidater. Dette er alvorlig.

Forfatterforeningen frykter at sammenslåing av komitéer kan føre til en alvorlig faglig svekkelse. Det samme gjelder dersom forfatterne ikke selv skal ha retten til å oppnevne. Det litterære feltet er stort, og bare ny norsk skjønnlitteratur for voksne består av flere hundre titler årlig. Dersom stipendkomitéen skal bestå av representanter for flere litterære grupper, for eksempel oversatt litteratur eller barne- og ungdomslitteratur vil muligheten for oversikt, innsikt og spisskompetanse innsnevres drastisk. Dermed vil man få en dårligere forvaltning av statens stipendmidler enn vi har i dag.

Forfatterforeningen opplevde Tone W. Trøen og Tage Pettersen som lydhøre og interessert, og de  ville undersøke og sette seg inn i hva disse endringene faktisk betyr.  Vi snakka langt utover den tida vi ble tildelt, og vi rakk også å komme inn på åndsverkloven som ble trukket tilbake i våres, og som skal ut på ny høring på nyåret.  En av de tingene vi tok opp som påfallende i forslag til ny åndsverklov er at det i lovens formål, ikke lenger bare er rettighetene til de som skaper som skal ivaretas, men også de som investerer i åndsverk! Det hører virkelig ikke hjemme i en Lov om opphavsrett til åndsverk.

Nylig hadde Forfatterforening også  et møte med Arbeiderpartiets Kari Henriksen og Anette Trettebergstuen, to av Arbeiderpartiets medlemmer i komiteen, Trettebergstuen har vært med i Familie- og kulturkomiteen siden 2015. Og fredag la Arbeiderpartiet frem deres alternative budsjett. For å innfri lønnsreformen for kunstnerstipendene kreves en økning på 14,4 millioner kroner sammenlignet med regjeringens forslag. Arbeiderpartiet nøyer seg ikke med å innfri, men slår til med 20 mill. til stipender. Ap vil dessuten styrke knutepunktinstitusjoner med 10 millioner kroner og gi 10 millioner kroner i friske midler til festivalstøtten. I tillegg vil Ap gi midler til ferdigprosjektering og oppstart av nytt teaterbygg for Beaivvaš Sámi Našunalteahter i Kautokeino. Arbeiderpartiet går dessuten inn for en økning av Norsk kulturfond, i tråd med Kulturrådets søknad. Og ikke minst: Arbeiderpartiet støtter kunstnerne i at oppnevningsretten må forbli hos kunstnerorganisasjonene, at kunstnerne må vises tillit for slik de forvalter statens kunstnerstipend i dag.

Denne uken møter også Forfatterforeningen, i samarbeid med de andre organisasjonene i Rådhusgata, Trine Skei Grande, for å snakke om forvaltningen av kunstnerstipendene.

Og i neste uke møter Forfatterforeningen Senterpartiets medlem i kulturkomiteen, Åslaug Sem Jacobsen.

Jeg vil takke de vi har møtt for gode samtaler, og benytter også anledningen her og nå til å takke de politikerne som har satt av tid i budsjettforhandlingene til å møte oss. 

Det er mange viktige kulturkamper å ta nå!