Manusmidler til minoritetsspråklige

Midlene skal bidra til at nye skjønnlitterære manus skrevet på et annet språk enn norsk, samisk eller et av de større verdensspråkene, kan bearbeides til…

fjaerpenn
Midlene skal bidra til at nye skjønnlitterære manus skrevet på et annet språk enn norsk, samisk eller et av de større verdensspråkene, kan bearbeides til et nivå som forlagene godtar for å kunne vurdere teksten med tanke på eventuelt fremtidig utgivelse. Midlene bør brukes til å få tekst- og språkhjelp av andre, slik at resultatet av manusbearbeidingen blir minimum 30-40 A4-sider med tekst på norsk.
 
Hvem kan søke: Forfatter som har fast bopel i Norge, som ikke har norsk eller et av de større fremmedspråkene som morsmål eller arbeidsspråk, og som tidligere har fått utgitt et eller flere skjønnlitterære verk (bøker) på et annet språk enn norsk eller samisk eller et av de større fremmedspråkene.
 
Hva kan det søkes midler til: Det kan søkes om støtte til språkbearbeidelse av manus (dels oversettelse, dels bearbeidelse av oversettelsen i samarbeid med forfatter). Det vil ikke bli tildelt støtte til manus basert på tekst som allerede er publisert eller offentliggjort. Det vil heller ikke bli tildelt støtte til ren oversettelse av et ferdig manus. Midlene skal gå til å honorere en eller flere personer som kan fungere dels som oversetter, dels som språklig veileder (i norsk) og samtalepartner for forfatteren. Med forbehold om endelig tildelingsbeløp, antar vi at den samlede søknadssummen på kr 150.000 vil bli delt i flere stipend. Det vil i år kunne tildeles midler også til forfatteren for dennes arbeid sammen med de eksterne, men forfatterandelen vil være mindre enn til de eksterne.
 
Hvordan søke:
1. Send en skriftlig søknad på norsk eller engelsk til styret i Den norske Forfatterforening.
2. Søknaden må inneholde en kort presentasjon av deg selv, en liste over dine tidligere utgivelser med når utgivelsene kom og i hvilken sjanger de var, samt forlag eller utgiver. Videre bør du nevne hva slags manus du vil bearbeide, hvem du har spurt om manusbistand fra, og hva slags kompetanse den eller disse personene har innen språk og litteratur.
3. Tildelte midler vil bli utbetalt etter faktura direkte til den/de som har utført manusarbeidet. Dersom det er flere personer som skal honoreres, bør søknaden inneholde en tenkt fordeling mellom dem. Om ikke annet oppgis, vil midlene fordeles likt mellom personene.
 
Søknadene vil bli sett på ut fra en helhetsvurdering, der bl.a. forfatterens nåværende skrivesituasjon, tidligere utgivelser og manushjelperen(e)s kompetanse vil spille inn. Søknaden vil bli behandlet av styret i Den norske Forfatterforening.
 
Rapportering: en skriftlig rapport om hvordan midlene er brukt må sendes styret senest 1. november 2014.
 
Viktig: Tildeling av midler innebærer ingen garanti for at de bearbeidede manussidene vil bli vurdert, antatt eller utgitt. Vi understreker at Forfatterforeningen selv verken gir ut bøker eller bistår eller støtter bokutgivelser.
 
Søknadsfrist: 16. juni 2014
 
Postadresse: Den norske Forfatterforening, postboks 327 Sentrum, 0103 Oslo
E-post: post@forfatterforeningen.no
 
Søknaden merkes: “Manusmidler til minoritetsspråklige forfattere”
 
 
The funding is intended to help encourage the production of new fiction manuscripts written in languages other than Norwegian, Sami or a major world language, so that the manuscripts can be adapted to a level that will give the publishing houses a possibility to assess the texts for possible future publication. The funding should be spent on textual and linguistic assistance to create a manuscript adaptation consists of a minimum of 30 to 40 A4-pages of text in Norwegian.
 
Who can apply: Authors whose regular domicile is in Norway, who do not have Norwegian or a major foreign language as their first language (or working language), and who have previously published one or more works of fiction (books) in a language other than Norwegian, Sami or a major foreign language.
 
What is the support available for: Support is available for linguistic revision of manuscripts (partly translation, partly revision of translations in collaboration with the author). Funding will not be allocated for manuscripts of texts previously published or made public. Nor will support be granted purely for the translation of a finished manuscript. The funding shall be spent to recompense one or more individuals who can serve partly as translators, partly as linguistic supervisors (in Norwegian) and who act as sounding boards for the author. Depending on the amount finally granted ( the amount we have applied for, NOK 150 000)the total funding will probably be divided into several grants. We may also grant funding to the author for his or hers work with the external persons. However, the author’s payment will be less than the one to the external resources.
 
 
How to apply:
1. Submit a written application in Norwegian or English to the Board of the Norwegian Authors' Union.
2. The application must contain a brief introduction of yourself, a list of your earlier publications with the approximate date of publication and an indication of genre, as well as the name of the publishing house or publisher. Further, please specify what kind of manuscript you will be adapting, who you have asked for manuscript assistance from, and what kind of expertise this person or these people have in language and literature.
3. Based on invoices, the funding will be paid directly to the/those who has/have worked on the manuscript. Where several individuals are to be paid, the application should outline a possible distribution between them. If not specified otherwise, the awarded funding will be distributed equally between the people involved.
 
The applications will be reviewed on the basis of an overall assessment, including the author's current writing situation, as well as earlier publications. Also, the manuscript consultants' expertise will play a part in the overall assessment. The application will be considered by the Board of the Norwegian Authors' Union.
 
Reporting: A written report of the use of the funding is required and must be submitted to the Board at the latest by the 1st of November 2014.
 
Important: Being allocated funding implies no guarantee that the revised manuscript will be considered, accepted or published. We emphasise that the Norwegian Authors' Union neither publishes books nor provides assistance or support with regard to book publication.
 
Deadline for applications: 16th of June 2014.
Postal address: Den norske Forfatterforening, postboks 327 Sentrum, 0103 Oslo
Email: post@forfatterforeningen.no
 
The applications should be marked: ”Grants for minority language writers”