Måren refugium – fristad og kunstnarheim

Er du ein kunstnar som treng ein arena der fred, fridom og uavhengig skaparglede er meir enn tomme ord?

Heimen til eit stort bibliotek med litteratur og musikk, stor kunstnarbustad med inspirerande arbeidsrom vil i framtida ønske velkomen personar som arbeider med uavhengige og ukommersielle skapande uttrykk.

Måren refugium er lokalisert ved Sognefjorden, Norge, på eit småbruk omgiven av natur. Koordinator for staden, Ivar Orvedal, er poet, musikar, tidligere sauebonde og hesteoppdretter med interesse for landart, foto, film/video og tverrfaglege prosjekt der alle uttrykk er velkomne.

For å legge til rette for eit godt tilbod samarbeidar vi med kunstnarorganisasjonar i inn- og utland for å kartlegge trongen for fristad og arbeidsopphald. Har du visjonar om personlege, forunderlege prosjekt som treng omgivnad bortanfor det vanlege for å utfolde seg?

Ikkje nøl med å ta kontakt med ivar@orvedal.no for å legge fram dine krav og tankar om denne typen verksemd. Del gjerne denne informasjonen med venner og ditt eige nettverk.

A

https://www.facebook.com/kunstnarsresidens

Koordinator: https://www.facebook.com/ivar.orvedal/

REFUGE & ARTISTS’ RESIDENCY

The home of a large library with literature and music, a large artist residence with encouraging workingspace will in the future welcome people who work with independent and non-commercial creative expressions. Måren refugium is located by the Sognefjord, Norway, on a small farm surrounded by nature. The coordinator for the place, Ivar Orvedal, is a poet, musician, former sheep farmer and horse breeder with an interest in landart, photography, film/video and interdisciplinary projects where all expressions are welcome.

To facilitate a good proposition, Måren refugium collaborates with numerous artists’ organizations at home and abroad to map the urge for refuge and artist residency. Are you among artists who need an arena where peace, freedom and independent creative joy are more than empty words? Do you have visions about personal, different projects that need invironment beyond what is usual within which to unfold? Don’t hesitate to contact ivar@orvedal.no  to present your requirements and thoughts on these kind of enterprises. Feel free to share this information with friends and your own network.