– Mye å ta fatt i etter ferien!

Kjære forfattere, Det er august, og sekretariatet er på plass i Kronprinsens gate 17. På blokka nå står et møte med Kulturdepartementet (KUD), departementet tar…

_syn5444-2

Kjære forfattere,

Det er august, og sekretariatet er på plass i Kronprinsens gate 17.

På blokka nå står et møte med Kulturdepartementet (KUD), departementet tar opp igjen arbeidet med Kunstnermeldingen og ønsker innspill på hva som har vært konsekvensene av pålegg eller råd fra helsemyndighetene tilknyttet Covid-19 pandemien for forfattere. I tillegg vil de ha tilbakemeldinger på hvilke tiltak som bidrar til å styrke forfatterne og forfatterøkonomien i denne situasjonen.  Kunstnermeldingen er flere ganger utsatt, men er nå planlagt å være ferdig rundt nyttår.

abid_raja.jpg

I september er Forfatterforeningen forespeila et møte med statsråd Abid Raja. Da vil vi ta opp reduksjonen i forfatterbetalingen fra innkjøpsordningen i tredje påmeldingsrunde 2020. En avkortning på femten prosent (13500 kroner) har mye å si i en gjennomsnittlig forfatterøkonomi. Det må Forfatterforeningen understreke igjen og igjen.

En gruppe forskere ved Høgskulen i Volda har gått gjennom alle tilskuddsordningene for litteratur i Kulturrådet. Ved to anledninger er Forfatterforeningen blitt intervjuet av forskergruppa, i likhet med flere andre aktører i bransjen. Denne høsten vil rapporten fra gjennomgangen bli lagt fram. Rapporten vil ha et særlig fokus på innkjøpsordningene. Alle Kulturrådets ordninger på litteraturfeltet vil bli gjennomgått og retningslinjer vil kunne bli justert i løpet av det neste året. Og Forfatterforeningen vil naturligvis følge dette arbeidet og komme med innspill.  

Forvaltningen av Norsk kulturråd er avgjørende for samtidens kunst og kulturuttrykk. Forfatterforeningen er i dialog med Kulturrådet både som enkeltforening og gjennom Kunstnernettverket som representerer 19 kunstnerorganisasjoner.   I august møter Kunstnernettverkets kunstnerpolitikkutvalg, der jeg også sitter, Kristin Danielsen, direktør for Norsk kulturråd for å drøfte den pågående omstillingsprosessen i Kulturrådets administrasjon.  Deler av underlagsrapportene for omstillingen viser liten forståelse for kunst og kulturfeltet, hvilket er svært bekymringsfullt.

Forfatterforeningen har også i august et møte med Norsk Bibliotekforening sammen med Forfattersentrum for å avklare retningslinjer for bruk av litterære tekster som formidles i biblioteket. Bibliotekene er viktige for folks tilgang til og møte med litteratur, og bibliotekarene er viktige døråpnere. Samtidig er det naturligvis viktig at forfatterne sikres inntekter for bruk av deres verk. Det er med jevne mellomrom viktig å fremme bevisstheten om at ingen har rett til «å dele» eller publisere andres vernede åndsverk på en måte som gjør at verket blir tilgjengelig uten at det foreligger en avtale om bruk og betaling.

20. august er også en merkedag i Forfatterforeningen. Da møtes for første gang vår nyvalgte opptakskomite. https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/valgkomiteens-innstilling-til-opptakskomite. De vil konstituere seg, velge leder, og ikke minst behandle et knippe medlemssøknader.

Forlagsforhandlinger vil også fortsette nå i august. Vi har denne uka først et møte i vårt forhandlingsutvalg som består av Eystein Hanssen og Helle Stensbak fra Forfatterforbundet, Maja Lunde, Mette Møller og undertegnede fra Forfatterforeningen. Seinere i måneden møter vi Forleggerforeningen, og da handler det om å oppnå en god kollektiv strømmeavtale for forfatterne, for deretter å bedre forfatterbetalinga for pocketboka.

På styremøte og styreseminar i september vil vi i tillegg til å diskutere disse forhandlingene ta for oss Forhandlingsutvalget for bibliotekvederlaget sitt nylig fremlagte vedtak til ny fordeling av bibliotekvederlaget mellom de skjønnlitterære organisasjonene. Dette er et vedtak som kan påklages og oversendes til voldgiftsbehandling dersom styret kommer fram til at dette er et for dårlig resultat for oss. Forhandlingsutvalget for bibliotekvederlaget har tilkjent Forfatterforbundet 11 prosent av den skjønnlitterære potten. Det er ingen tvil om at Forfatterforbundet bør tilkjennes bibliotekvederlagsmidler. Styret vil imidlertid diskutere vedtaket og fordelingen av midlene grundig før vi bestemmer oss for om vi vil at det skal oversendes voldgiftsbehandling. Til tross for at Forfatterforbundet organiserer alle typer forfattere, har Forhandlingsutvalget besluttet at størstedelen av midlene som nå skal gå til Forfatterforbundet skal hentes fra Forfatterforeningen. I øyeblikket er vi usikre på begrunnelsen for dette ettersom Forfatterforbundet organiserer alle skjønnlitterære forfattere, ikke bare voksenbokforfattere.  Det er imidlertid viktig å understreke at de midlene Forfatterforbundet setter av til stipender er søkbare for alle norske skjønnlitterære forfattere slik praksis er for de stipendmidlene Forfatterforeningen forvalter.  

Styret setter ellers pris på alle innspill fra medlemmer, og tar dem gjerne opp til diskusjon på styremøtene. Nettsiden vår oppdateres også jevnlig. Jeg vil også minne om prosjektet «digitale lesesirkler», der målet er å legge til rette for at lesesirkler, via digital plattform, kan få besøk av forfatteren av boka de leser. I juni tildelte Kulturrådet Forfatterforeningen 150 000 til dette prosjektet. Tips gjerne lesesirkler du kjenner til, og les mer om prosjektet her: https://forfatterforeningen.no/artikkel/dnf-fikk-150-000-fra-kulturradet-til-digitale-lesesirkler

Med ønsker om en god august, vi høres

Vennlig hilsen Heidi Marie Kriznik