Nå kan du foreslå utvalgsmedlemmer til Kulturfondet

Fra Kulturrådets nettside http://www.kulturradet.no  har vi sakset følgende: Fagutvalgene behandler søknadene og vedtar de fleste tildelingene fra Kulturfondet. I dag deltar 125 kunstnere og kulturarbeidere…

norsk_kulturfond_svart_tekst

Fra Kulturrådets nettside http://www.kulturradet.no  har vi sakset følgende:

Fagutvalgene behandler søknadene og vedtar de fleste tildelingene fra Kulturfondet. I dag deltar 125 kunstnere og kulturarbeidere fra hele landet i disse fagutvalgene. Utvalgsmedlemmene er oppnevnt ut fra sin fagkompetanse og sammensetningen av utvalget gjøres for å sikre nødvendig faglig bredde, samtidig som oppnevningene tar hensyn til geografi og demografi. Fagutvalgene oppnevnes av rådet for to år av gangen. Utvalgsmedlemmer kan gjenoppnevnes.

HVA GJØR FAGUTVALGENE?

Hvor mange søknader hvert utvalg behandler i ett møte varierer fra 50 – 250 avhengig av støtteordning, og søknadene kan være små eller svært omfattende. Utvalgsmedlemmene leser og vurderer alle søknader som kommer inn til støtteordningene de har ansvar for. Vedtak gjøres i utvalgsmøter, hvor sakene gjennomgås i fellesskap. Antall utvalgsmøter varierer fra 2-4 i året, og møtene kan gå over flere dager, avhengig av søknadsmengde.

Kulturrådet mottar over 8000 søknader årlig til Kulturfondet, og det er i fagutvalgene at de fleste vedtakene gjøres.

– Fagutvalgene gjør en viktig jobb for norsk kulturliv, sier direktør for kunstavdelingen Mariann Komissar. – Det er ingen liten oppgave å være utvalgsmedlem, men det gir også enestående innsikt i det norske kunst- og kulturlivet.

Rådet har gitt de faglige utvalgene myndighet til, ved enstemmighet, å fatte vedtak i saker om tilskudd opp til 300 000 kroner. For faste ordninger hvor rådet har vedtatt egne tilskuddskriterier, og hvor rådet gir slik fullmakt til utvalgene, kan utvalgene også treffe vedtak i saker hvor tilskuddssummen overstiger 300 000 kroner. Utvalgene kan ikke treffe vedtak hvis saken er viktig eller prinsipiell i den forstand at den krever det brede skjønn som bare kan utøves av et samlet kulturråd.

Fagutvalgene deltar også i det strategiske arbeidet knyttet til Norsk kulturfond, og bidrar med statusrapporter for sitt fagfelt og innspill til potensielle satsinger. Rådet og administrasjonen jobber for at kunst- og kulturaktører fra hele landet skal være med å forvalte Kulturfondet, som etter lov skal «bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig.»

SEND INN NAVN

Rådet oppnevner nye fagutvalg i januar 2018. Derfor ønsker vi å få inn forslag til utvalgsmedlemmer høsten 2017. Arbeidet med å sette sammen utvalgene har begynt, men vi tar i mot innspill for neste periode frem til 1. desember. Skjemaet vil forbli åpent for innspill fremover også, da endringer kan forekomme gjennom to-årsperioden.

Send inn forslag til utvalgsmedlemmer her.

Se hvem som sitter i fagutvalg i dag og hvilke støtteordninger de har ansvar for.