Nå kommer bokloven!

Nå lovfestes og sikres en velfungerende politikk, som stadig har vært under press med skiftende regjeringer. Hovedelementet med en fastprisperiode per format videreføres i tråd med Forfatterforeningens innspill.

Av Heidi Marie Kriznik, leder i DnF

Litteraturpolitikkens mål om mangfold, bredde og kvalitet i litteraturen, er avhengig av gode økonomiske rammevilkår for aktørene. Bokloven viser at regjeringen har godt grep om litteraturpolitikken.

Forfatterforeningen er veldig glad for at ordningen med en fastprisperiode per format videreføres, og at fastprisperioden løper fra den dagen boka utgis. Hvert format og hver bok får like lang fastprisperiode, helt uavhengig av når den gis ut. Fastprisperiode per format betyr dessuten at det er politikken som bestemmer fastprisperioden, og ikke når det enkelte forlag lanserer et nytt format.

Fastprisordningen bidrar til mangfold, bredde og kvalitet både i utgivelser og utsalgssteder, men det blir ingen litteratur uten at forfatteren har rom og tid til å skrive. Fastprisordningen er direkte knyttet til forfatterøkonomien all den tid fastprisen gir et fast royaltygrunnlag før boka går i fripris og grunnlaget blir et helt annet. 

Les mer i Aftenposten:

https://www.aftenposten.no/kultur/i/LlaqP4/regjeringen-vil-fryse-prisen-paa-nye-boeker-i-12-maaneder-dette-er-forslaget-til-ny-boklov

I høringsnotatet var det to åpne spørsmål, det ene var knyttet til fastpris på fagbøker og det andre til avanseregulering. Også her har regjeringen tatt gode valg. Forfatterforeningen støttet en videreføring av fastpris på fagbøker, og det er ivaretatt i lovforslaget. Forfatterforeningen støttet også formålet med en avanseregulering, men var usikre på om forslaget slik det forelå ville være i tråd med lovens formål. Departementet vil jobbe videre med forslaget om avanseregulering og regulere dette i en forskrift. Det er fornuftig.

Bokloven er, sammen med åndsverkloven, forfatternes viktigste lov. Vi er glade for at den nå endelig kommer!