Nordiske stipend

Letterstedtska föreningen er en nordisk forening grunnlagt i 1875 med utgangspunkt i et testamente etter Jacob Letterstedt (1796-1862). Foreningen gir årlig stipend og andre tilskudd…

jacob_letterstedt_1877

Letterstedtska föreningen er en nordisk forening grunnlagt i 1875 med utgangspunkt i et testamente etter Jacob Letterstedt (1796-1862).
Foreningen gir årlig stipend og andre tilskudd til nordisk samarbeid. I tillegg gir foreningen ut Nordisk Tidskrift (4 nummer i året) fra 1878; en hedersmedalje (årlig fra 1981) og en oversetterpris (årlig fra 2012).

  • http://www.letterstedtska.org/anslag/anslagsutlysning/

LETTERSTEDTSKA FÖRENINGEN

Utlyser anslag till ansökan under 2017

Letterstedtska föreningens uppgift är att befordra gemenskapen mellan de fem
nordiska länderna på industrins, vetenskapens och konstens områden. Under
2017 kommer anslag att utdelas vid två tillfällen, dels under våren, dels under
hösten. Det belopp som står till förfogande för gemensam utdelning uppgår
till 1.600.000:- SEK. Ansökan om anslag inges skriftligen till Letterstedtska
föreningens huvudstyrelse, Box 1074, SE-101 39 Stockholm. Ansökan får ej
insändas i rekommenderat brev. Alla mottagna ansökningar bekräftas skriftligen.

Ansökan skall, i undertecknat skick, insändas senast den 15 februari
och senast den 15 september 2017. Poststämpelns datum gäller. Besked om
utdelade anslag ges skriftligen i slutet av maj resp. i slutet av november 2017.

I. Anslag utdelas i första hand till följande ändamål:

• Anordnande av nordiska konferenser och seminarier. Ansökan insändes av
arrangörerna varvid konferensspråk och specificerade kostnader anges. Utgifter
för administration, måltider, löner, arvoden och traktamenten beviljas ej.
• Gästbesök av forskare från annat nordiskt land eller till exkursioner för grupper
av personer. Ansökan insändes av den mottagande institutionen eller motsvarande.
Utgifter för administration, måltider, löner, arvoden och traktamenten beviljas ej.
• Tryckning, översättning eller publicering av skrifter av gemensamt nordiskt
intresse. Även kvalitetssäkrad digital publicering kan komma i fråga.
Offert skall bifogas ansökan. Till periodiska skrifter ges enbart engångsanslag.
Doktorander skall bifoga handledarintyg.
• Vetenskapliga, jämförande studier av företeelser i de nordiska länderna
som är av gemensamt nordiskt intresse. Doktorander skall bifoga intyg om sin
forskning från handledaren. Av intyget skall framgå varför anslag bör ges till
det uppgivna ändamålet.
• Inköp av litteratur eller kontorsutrustning till nordiska institutioner eller lärosäten
med utpräglad nordisk inriktning. Kostnadsberäkning skall bifogas ansökan.
• 2017 har 100 år förflutit sedan Finland blev en självständig stat. Ansökningar
som anknyter till detta jubileum välkomnas. De kan gälla historiska händelser eller
sentida företeelser med anknytning till Finlands relation till övriga Norden.
Ansökningsbeloppet bör ligga i intervallet 10.000 till 50.000 SEK.
Anslag utdelas, enligt föreningens praxis, ej till:
• projekt som ägt rum vid ansökningstillfället,
• resor och uppehälle inom det egna landet,
• festskrifter till personer eller seminarier av avtackningskaraktär,
• språkgranskning av avhandlingar eller andra skrifter,
• till löner, arvoden, traktamenten eller normala levnadsomkostnader samt
• till medicinska ändamål.
Nordisk Tidskrift 4/2016

II. Under 2017 står sammanlagt 225.000 SEK till förfogande för främjandet
av nordiskt konstnärligt utbyte. Ansökan skall, i undertecknat skick, insändas
senast den 15 februari resp. senast den 15 september 2017 till Letterstedtska
föreningens huvudstyrelse, Box 1074, 101 39 Stockholm. Poststämpelns
datum gäller. Ansökningar får ej insändas i rekommenderat brev. Besked om
utdelade anslag ges skriftligen i slutet av maj resp. slutet av november 2017.
Ansökt belopp bör ligga i intervallet 5.000 till 20.000 SEK.

III. Enskild person eller enskilda personer kan också ansöka om anslag för
studieresor till annat nordiskt land. Ansökningsbeloppet bör ligga i intervallet
2.000 till 10.000 SEK. Ansökan sändes, i undertecknat skick, in senast den 15
februari 2017 (poststämpelns datum gäller) till:

Norska sökande:
Letterstedtska föreningens norska avdelning
c/o Jan Kløvstad, Molandsvegen 824, NO-4849 Arendal
Anm. Den norska avdelningen tar även emot ansökningar insända senast den
15 september 2017.

En fullständig förteckning över utdelade anslag återfinns i årets sista nummer
av Nordisk Tidskrift (4/2015 och 4/2016). Se Letterstedtska föreningens hemsida:
www.letterstedtska.org