Norsk mediebarometer: Å lese bøker er stadig populært

Bøker og lesning holder stand. Det viser Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om mediebruk: Norsk mediebarometer.

Norsk mediebarometer viser nordmenns mediebruk: Hvilke medier bruker vi og hvordan, forskjeller mellom generasjoner og hvordan dette har endret seg over tre tiår.

Noen hovedkonklusjoner i kapittel 17 (om bøker):

• Liten økning i andelen av befolkningen som leser bøker
• En av fire leser papirbøker på fritiden en gjennomsnittsdag
• 42 prosent av de som er 80 år og eldre leser papirbøker en gjennomsnittsdag
• Flere unge gutter leser papirbøker på fritiden enn årene før
• Størst andel av boklesere foretrekker romaner eller noveller

Norsk mediebarometer er en rapportserie basert på Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om mediebruk helt siden 1991. I undersøkelsen svarer et representativt utvalg av befolkningen i alderen 9 år og eldre på spørsmål om bruk av ulike medier og tilgang til disse. I 2022 ble det gjort telefon­intervjuer med 3131 personer, som gir en svarprosent på 52,4. I 2022 er undersøkelsen for første gang gjennomført uten en øvre aldersgrense. Det vil si at tallene for 2022 inkluderer en ny aldersgruppe som er 80 år eller eldre. Dette har innvirkning på totaltallene for befolkningen slik at disse ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.

Les rapporten i sin helhet og se alle tabellene her:
https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/tids-og-mediebruk/artikler/norsk-mediebarometer-2022

Noen utdrag fra rapporten:

Romaner eller noveller er fortsatt mest populært blant boklesere. Det er populært blant begge kjønn, med en litt større andel kvinner som leser dette enn menn. I 2022 leste 52 prosent av kvinnelige lesere og 33 prosent av mannlige lesere slike bøker. Menn velger i større grad enn kvinner å lese bøker om samfunn, politikk, kunst og historie, samt natur og vitenskap.

26 prosent av befolkningen leser papirbøker på fritiden en gjennomsnittsdag i 2022.

Hvis man inkluderer de som leser e-bøker, er andelen boklesere 29 prosent i 2022 mot 22 prosent i 2021. Befolkningen leser i snitt papirbøker i 17 minutter en gjennomsnittsdag. Dette er økning fra 2021, og kan delvis forklares med at det er inkludert en eldre aldersgruppe i utvalget enn tidligere. I den eldste delen av befolkningen er det 42 prosent som leser bøker en gjennomsnittsdag og denne aldersgruppen leser i snitt i omtrent en halvtime. Samtidig er det også en økning i lesetiden blant unge voksne. Inkluderer man lesing av e-bøker brukes det i gjennomsnitt 19 minutter til lesing.

En langt større andel kvinner enn menn leser bøker på fritiden. 30 prosent av kvinner leser papirbøker, sammenlignet med 21 prosent blant menn. Andelen boklesere er høyest blant de eldste aldersgruppene og blant barn. Blant barn mellom 9-15 år leser 31 prosent av guttene og 28 prosent av jentene i papirbøker på fritiden en gjennomsnittsdag. Andelen blant guttene i denne alderen økte med så mye som 8 prosentpoeng, fra 23 prosent i 2021 til 31 prosent i 2022. Jentene har en nedgang fra 36 prosent i 2021 til 28 prosent i 2022.

Blant de som er 80 år eller eldre er andelen som leser papirbøker 38 prosent blant menn og 46 prosent blant kvinner.

Blant unge voksne i alderen 16 til 24 år har andelen som leser papirbok falt i løpet av de to siste årene, ned til 13 prosent i 2021. Denne trenden snudde i 2022, og andelen økte til 22 prosent. Blant kvinner i denne aldersgruppen ble andelen som leste papirbok en gjennomsnittsdag halvert fra 27 prosent i 2019 til 14 i 2020. Det var en liten økning i 2021, til 17 prosent, men i 2022 er det 26 prosent av kvinnene i denne aldersgruppen som leser papirbøker en gjennomsnittsdag.