Aktuelt

Novemberhilsen fra lederen

DnF-leder Heidi Marie Kriznik oppsummerer sakene administrasjonen og styret jobber med.

AV HEIDI MARIE KRIZNIK, LEDER I DNF
Leder Heidi Marie Kriznik
Heidi Marie Kriznik. Foto: Synnøve Dahl

Kjære forfattere,

Det er november, og vi skulle ha møttes til det årlige medlemsmøtet.

Jeg savner å møte dere, og vil oppfordre dere til å ta kontakt på e-post, telefon, eller til et videomøte. Vi i sekretariatet vil gjerne være tett på deres forfatterhverdag. Jeg vil også oppfordre dere til å følge med på nettsiden som jevnlig oppdateres.

Akkurat nå ligger Forfatterforeningens digitale seminar øverst på nettsiden. Siden årets medlemsmøte ble avlyst, har sekretariatet jobba med å lage et webinar, bestående av to foredrag, det ene er en presentasjon av rapporten Logikker i strid. Kulturrådets virkemidler på litteraturfeltet. De tre forskerne bak rapporten er Lars J. Halvorsen, Paul Bjerke og Anemari Neple. De to førstnevnte presenterer rapporten og vektlegger spesielt innkjøpsordningene. Det andre foredraget omhandler Æresrettsutvalgets innstilling, avlevert mars 2020 og opprinnelig planlagt framlagt på Årsmøtet i mars 2020. Utvalgsleder Geir Woxholt og utvalgsmedlem Jørn Øyrehagen Sunde sammenfatter de viktigste funnene fra rapporten. Jeg vil understreke at vi i tillegg til dette webinaret gjerne gjør plass til en diskusjon av æresretten og beklagelsen av den når medlemmene samles i 2021. Webinaret ligger ute til 23.november, så sjekk ut lenka og få det med deg:  https://forfatterforeningen.no/artikkel/webinar-2020

I mars, da Norge første gang stengte ned på grunn av koronaen, var det mange forfattere som hadde oppdrag som gikk tapt. Utfordringen nå, er at nye oppdrag ikke kommer til i samme grad som før. Jeg vil, sammen med andre aktører, fortsette å drøfte hva vi kan spille inn av tiltak for å bidra til forfatterøkonomien, blant annet hva gjelder formidling og oppfølging av kompensasjonsordningen. Og stipend. Undersøkelser viser at få kunstnere har benytta seg av kompensasjonsordningen. Det kan skyldes innretningen av ordningen, eller at kunstnere dessverre er vant til at deres sosiale rettigheter er svake, men jeg vil uansett minne om at kompensasjonsordningen er videreført foreløpig ut året og at flere forfattere har fått innvilget kompensasjon og at det er verdt et forsøk å søke. Mer informasjon finner du her: https://forfatterforeningen.no/artikkel/kompensasjonsordningen-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere og her: https://www.nav.no/arbeid/inntektskompensasjon

I årets statsbudsjett kom det 100 nye millioner til krisestipend. Størrelsen på arbeidsstipendene er også økt. Det er bra. Men stipend er fortsatt et knapphetsgode. I budsjetthøringen på Stortinget spilte jeg inn, både for Forfatterforeningen, og som leder for Kunstnernettverkets politiske utvalg, at behovet for stipend er stort, og at det må komme en gradvis økning i antall hjemler for å oppnå 200 nye kvoter i løpet av de neste fem årene.

En viktig seier denne senhøsten er reverseringen av kuttet i forfatterhonorar under innkjøpsordningen. Som mange av dere veit har økonomien i innkjøpsordningen vært pressa grunna økte påmeldinger, og de forfatterne som hadde bok påmeldt i september i år fikk forfatterbetalinga redusert med 15%. Utbetalingen fra innkjøpsordningen utgjør for mange hovedinntekten fra en bokutgivelse. Så da jeg møtte statsråd Abid Raja ropte jeg, ja jeg gjorde faktisk det, ropte at Norsk kulturfond måtte være mottaker av ekstra midler fra regjeringens stimuleringsordning. Vi ble hørt! 50 millioner fra Kulturdepartementets stimuleringsordning, gikk for å styrke ordningene under Norsk kulturfond, og innkjøpsordningen var spesielt vektlagt i tildelingen fra regjeringen. Rådet for Norsk kulturfond har nå vedtatt at 15 millioner går til litteraturfeltet og ikke minst vedtatt at kuttet i forfatterbetalinga blir reversert. https://forfatterforeningen.no/artikkel/femten-ekstra-millioner-til-litteraturordningene

Når forlagene får penger fra Kulturrådet, vil forfattere som hadde bok påmeldt innkjøpsordningen få tilbakebetalt reduksjonen i forfatterbetalingen.

Styret møtes til videomøter for tida, og på det siste styremøtet diskuterte vi blant annet hvordan vi kan arbeide for å forebygge seksuell trakassering. I forbindelse med mottatte varsel har jeg vært i kontakt med likestillings- og diskrimineringsombudet. De er klare på at vi som Forfatterforening ikke er arbeidsgiver og ikke kan behandle en varsler. Det vi kan og gjerne vil gjøre, er å gi råd og veilede og være en støttespiller. Les mer på Forfatterforeningens nettsider, blant annet her:  https://forfatterforeningen.no/artikkel/dnf-nei-til-seksuell-trakassering

Likestillings- og diskrimineringsombudet har en utvidet veiledningsplikt i saker som gjelder seksuell trakassering. Les mer om den her: https://www.ldo.no/ombudet-og-samfunnet/ombudets-arbeid/veiledningstjenesten/

Det at forfattere ikke er å regne som ansatte og ikke har noen arbeidsgiver å henvende seg til, gjør forfattere ekstra utsatte. I et fritt felt uten ansettelsesforhold der makten kan være uformell men like fult representere stor asymmetri mellom partene, er det ekstra utfordrende når det ikke finnes en tillitsvalgt eller noe verneombud å gå til. Skribentorganisasjonene og Forleggerforeningen har gått sammen blant annet for å kartlegge omfanget av seksuell trakassering og hvordan forebygge. https://forfatterforeningen.no/artikkel/opprop-sammen-om-en-trygg-bransje

Andre saker på siste styremøte var blant annet arbeidet med Ytringsfrihetsprisen. Internasjonalt utvalg møtes jevnlig til videomøter for å kunne fremme en kandidat til prisen som Forfatterforeningen har delt ut siden 1994. På sakslista til styremøte sto også arbeidet med ny nettside som vi håper å lansere i desember, og ikke minst debutantseminaret. Det er en glede at vi også i år får til et debutantseminar, dog digitalt. Invitasjonen til årets 58 skjønnlitterære debutantene, går ut i disse dager.

Som nevnt i tidligere medlemsbrev, klarte ikke organisasjonene å forhandle frem ny fordeling av bibliotekvederlaget, etter at Forfatterforbundet kom til. Heller ikke forhandlingsutvalgets forslag til løsning ble akseptert. Det som så skjedde var at Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Dramatikerforbundet og Oversetterforeningen stevnet inn Forfatterforbundet og Den norske Forfatterforening til voldgift. I tråd med partenes avtale om voldgift, har vi blitt enige om voldgiftens sammensetning: De tre dommerne som vil utgjøre voldgiften er høyesterettsdommer Kine E. Steinsvik, professor Ole Andreas Rognstad, og advokat Are Stenvik (leder). Voldgiften har gitt de saksøkte, altså Den norske Forfatterforening og Forfatterforbundet, frist til 8. desember for å inngi tilsvar. Mette Møller er godt forberedt, og vil prioritere denne saken fremover. 

Til vi ses, følg med på nettsiden og ta veldig gjerne kontakt med oss!

Heidi Marie Kriznik,