Ny åndsverklov

I en pressemelding fra Kulturdepartementet heter det:  – Å sikre en sterk beskyttelse av rettigheter til eget verk er et klart premiss for regjeringens politikk,…

paragraf

I en pressemelding fra Kulturdepartementet heter det: 

– Å sikre en sterk beskyttelse av rettigheter til eget verk er et klart premiss for regjeringens politikk, som legger til rette for utvikling av kreative næringer, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. – Åndsverkloven er vår viktigste kulturlov, og samtidig en viktig næringslov.
 
Forslaget til ny lov skal erstatte gjeldende åndsverklov fra 1961. De mange endringene som har blitt foretatt siden 1961, gjør at gjeldende lov i dag fremstår som fragmentert og vanskelig tilgjengelig. 

Forslaget til ny lov er mer teknologinøytral og lettere tilgjengelig. Regjeringen ønsker å styrke posisjonen til skapende og utøvende kunstnere, og foreslår flere regler som styrker deres stilling. Vi foreslår en ufravikelig regel om at opphaverne har krav på rimelig vederlag når de overdrar rettigheter, og at opphaverne ikke skal anses for å ha gitt fra seg flere rettigheter enn det som klart er avtalt. Regjeringen foreslår også å klargjøre og styrke erstatningsreglene ved brudd på opphavsretten.

Opphavsretten er avgjørende for at både skapende og utøvende kunstnere og de som investerer i kreativt innhold sikres økonomisk utbytte av sin virksomhet.  Åndsverkloven skal samtidig sørge for at det som skapes er tilgjengelig for samfunnet.

Å balansere rettighetshavernes interesser mot brukernes, og å gi rammebetingelser som legger til rette for omsetning av rettigheter og vekst i kreative næringer, er også en viktig oppgave for loven.

Skapende og utøvende kunstnere får med dette lovforslaget bedre forutsetninger for å leve av sin skapende virksomhet.  Forslaget legger også til rette for investering i kreativt innhold og at forbrukerne kan få bedre tjenester.

Regjeringen foreslår også et forbud mot strømming av film og andre åndsverk fra kilder som åpenbart er ulovlige. Dermed utvides forbudet mot bruk av åndsverk som ulovlig er lagt ut på Internett.