Ny forlagsundersøkelse: Hva er DITT forhold til forlaget? Bidra med dine erfaringer!

For 5 år siden gjennomførte Forfatterforeningen en større spørreundersøkelse som tok for seg forholdet mellom forfatter og forlag. Den gangen fant vi ganske store forskjeller…

Spørsmålstegn

For 5 år siden gjennomførte Forfatterforeningen en større spørreundersøkelse som tok for seg forholdet mellom forfatter og forlag. Den gangen fant vi ganske store forskjeller i hva de ulike forlagene kunne tilby sine forfattere. Vi ønsker nå på nytt å undersøke om det er systematiske ulikheter mellom forlagene, når det gjelder redaksjonelt arbeid, salg og markedsføring. Vi vil se på om det er en sammenheng mellom fornøyde/misfornøyde forfattere og ulikheter i forlagenes forfatterpolitikk.

Noe av det vi hadde et spesielt fokus på i 2005-undersøkelsen var om det var merkbare forskjeller på små og store forlag. Var forfattere på små forlag mer fornøyde enn forfattere på store forlag? Fantes det kjønns- eller aldersforskjeller når en så på graden av fornøydhet?

I 2005-undersøkelsen kunne en lese:

”To av fem forfattere oppgir at de i liten, eller svært liten, grad er fornøyd med det arbeid forlaget la ned for lansering av den siste boken, mens 23 prosent oppgir at de er godt, eller svært godt, fornøyd med forlaget på dette punktet. Hver tredje forfatter mener at dette arbeidet verken var godt eller dårlig. Misnøyen over forlagets innsats er mest utbredt blant kvinnelige forfattere, i det hver andre oppgir å være litt, eller svært, misfornøyd, med forlagets lansering. Det samme gjelder for i overkant av hver tredje mannlige forfatter.

Misnøye med lansering henger klart sammen med opplagsstørrelse. Blant forfattere med minsteopplag på mindre enn 1500 er 50 prosent litt, eller svært misfornøyd med lanseringen, andelen misfornøyde synker til 43 prosent ved opplag 1500-2000, til 38 prosent ved opplag på 2500-4000, og kommer ned i 23 prosent når førsteopplaget er på over 4000.

Blant forfattere med siste utgivelse på Gyldendal, Aschehoug og Cappelen finner vi klart flere som oppgir å være misfornøyd enn som er fornøyd med lanseringen av siste bok. Dette gjelder i noen grad også forfattere ved Tiden og ”Andre forlag”. Ved Oktober oppgir et klart flertall av forfatterne at de er godt, eller svært godt, fornøyd med lanseringen, mens vi ved Samlaget finner samme andel misfornøyde som fornøyde.”

I 2005 var Oktober det forlaget forfatterne var mest fornøyde med. Spørsmålet er om resultatet vil bli det samme i 2010, samt hva det er som forklarer graden av fornøydhet hos forfatterne. Hvilken kompetanse ønsker egentlig forfatterne at forlaget skal tilby?

Styret i Forfatterforeningen vil gjerne ha resultatene fra undersøkelsen klare tidlig høst 2010 slik at bokhøsten, i tillegg til å fokusere på ny litteratur, kan brukes til å belyse forskjellige sider ved det å være forfatter.

Vi håper på stor oppslutning fra våre medlemmer!

Anne Oterholm