Nye, gode stipendordninger erstatter Garantiinntekt

Deler av de statlige stipendordningene blir nå endret. Det kom fram i stortingsmelding om visuell kunst som ble lagt fram i dag. Kort om bakgrunn…

pengesekk

Deler av de statlige stipendordningene blir nå endret. Det kom fram i stortingsmelding om visuell kunst som ble lagt fram i dag.

Kort om bakgrunn
Kunstnernettverket, som består av 20 kunstnerorganisasjoner, tok i 2010 initiativ til en forbedring av Garantiinntekt for kunstnere (GI). Det ble tidlig klart at regjeringen sto fast ved tidligere stortingsvedtak om å utfase GI. For å hindre at ledige GI-hjemler gikk over til vanlige arbeidsstipend, valgte derfor 18 av de 20 kunstnerorganisasjonene å arbeide for bedre langsiktige stipendordninger. Norske Billedkunstnere valgte å fortsette kampen for å beholde GI. Det er altså ikke Kunstnernettverket som har arbeidet for de nye stipendordningene, men 18 kunstnerorganisasjoner som har gått sammen om dette. Det har vært viktig for de 18 å arbeide for stipender som kan gi langsiktighet for kunstneren. Det har også vært et mål at nye stipender ikke skulle ha den lite gunstige avkortingsregelen som GI har, og at den årlige tildelingen burde være større enn dagens arbeidsstipend og følge lønnsutviklingen ellers i samfunnet.

De nye stipendene
Slik beskrives de nye stipendordningene i stortingsmeldingen om visuell kunst:
”En omlegging av stipendordningene må ha som mål å tilrettelegge best mulig for kunstnerisk produksjon under dagens forhold. Ordinære arbeidsstipender er en fleksibel ordning, men den ivaretar ikke behovet for langsiktighet på samme måte som garantiinntekt. Departementet har derfor hatt dialog med kunstnerorganisasjonene om utformingen av en stipendstruktur som ivaretar behovet både for fleksibilitet og langsiktighet.
Kunstnernettverket, som ble stiftet i januar 2011 og består av 20 landsomfattende kunstnerorganisasjoner, har kommet med et forslag til to nye stipendordninger som kan erstatte dagens garantiinntekt; et stipend for etablerte kunstnere og et stipend for seniorkunstnere. Stipendene skal være vesentlig mer langvarige enn dagens arbeidsstipender. Stipend for etablerte kunstnere skal gis for en periode på 10 år med mulighet for fornyelse. Tidligere søkere vil ha anledning til å søke igjen og behandles på lik linje med andre. Seniorstipendet skal forbeholdes kunstnere over 57 år, og skal gis fram til pensjonsalder på 67 år, under forutsetning av kunstnerisk aktivitet. Begge stipendtypene skal ligge på samme økonomiske nivå som garantiinntekten. Stipendene bortfaller ved pensjonsalder, 67 år, men gir opptjening av pensjonspoeng i folketrygden. For å sikre mottakerne forutsigbarhet tas det sikte på at vedtak om fornyelse av stipend skal skje 10–12 måneder før stipendperioden utløper, med forbehold om at mottakeren fortsatt er kunstnerisk aktiv, samt med forbehold om Stortingets budsjettvedtak. Det skal for øvrig stilles samme kunstneriske krav til mottakerne som det i dag stilles til mottakere av garantiinntekt. Avkortingsreglene som gjelder for garantiinntektsordningen, skal ikke gjelde for de nye stipendene, men det skal vurderes om det bør innføres et inntektstak som kan medføre bortfall av stipend ved vurdering etter 5 år dersom stipendmottakeren har svært høye inntekter. De nye stipendordningene må reguleres og presiseres i forskrift.
Forslaget om nye, langsiktige stipender uten avkorting ivaretar både behovet for fleksibilitet, god fordeling og langsiktighet, og er dermed et innspill fra kunstnerorganisasjonene som kombinerer ulike behov i en ny løsning. Alle organisasjonene i nettverket med unntak av Norske Billedkunstnere og Forbundet Frie Fotografer stiller seg bak forslaget. Departementet vil derfor opprette to nye stipendordninger i henhold til den foreslåtte modellen.”

Utfasing av GI
De som allerede har GI beholder altså den til de fyller 67. Når en GI-hjemmel blir ledig, får Forfatterforeningen valget mellom å gjøre denne om til vanlig arbeidsstipend eller til stipend av den nye typen. Det er foreløpig ikke slik at de som i dag har GI kan be om å få dette omgjort til nytt stipend.