Aktuelt

Nytt, spennende år for DnF

Kjære medlemmer: Godt nyttår! Det er januar, og her i Rådhusgata 7 er vi i gang med forberedelser til det store stipendmøtet i januar og…

heidi_marie_kriznik_tett_portrett

Kjære medlemmer: Godt nyttår!

Det er januar, og her i Rådhusgata 7 er vi i gang med forberedelser til det store stipendmøtet i januar og også årsmøtet som i år er tidlig. Jeg ber dere om å sette av datoene for årsmøtet 10-11.mars.

Forfatterforeningen hadde før jul et møte med kulturminister Linda Hofstad Helleland, i møtet forsikret kulturministeren om at de foreslåtte endringene rundt stipendforvaltningen er satt på vent. Bortsett fra oppnevningsretten. Som nå er vedtatt flytta fra kunstnerne til Utvalget for Statens kunstnerstipend. Hvis en leser merknadene til statsbudsjettet, er det tydelig at det å ta retten til å oppnevne stipendkomiteene fra kunstnerne ikke er en sak det har vært stor enighet om blant familie- og kulturkomiteens medlemmer.

For å sitere en av merknadene i Innstillingen fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet (Innst.14 S): Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er sterkt kritiske til endringen, da den kan medføre en svekkelse av demokratiske prosesser og fagmiljøer på et vidt felt. I dag oppnevnes de 24 stipendkomiteene gjennom demokratiske valg. Kunstnerorganisasjoner er bekymret for at regjeringens forslag vil føre til en uheldig maktkonsentrasjon i norsk kunstliv. Dagens ordning sørger for en sunn maktspredning og det synes å være en ordning som har fungert godt. Disse medlemmene deler kunstnerorganisasjonenes bekymring og er enig i at oppnevningsretten bør ligge hos kunstnerne selv. På denne bakgrunn fremmes følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen opprettholde gjeldende ordning for oppnevning til stipendkomiteene.»  

Men ikke bare Ap, SP og SV. Også Venstre og KrF uttrykte skepsis. Her er deler av deres merknad: Disse medlemmer er sterkt kritiske til at det foreslås endringer i gjeldende ordning for oppnevning til stipendkomiteene, og mener at departementet burde vente med eventuelle endringer til Utvalget for statens kunstnerstipend kommer med sine anbefalinger i en helhetlig sammenheng. At Kulturdepartementet allikevel velger å gjennomføre disse endringene nå, er disse medlemmer sterkt uenig i. 

Dette var bakgrunnen for at Komiteens flertall, Høyre, FrP, V og KrF, viste til at det ikke er blitt utarbeida en egen kunstnermelding på 20 år, og videre at de mente at det er behov for en. Derfor er det nå både en kulturmelding og en kunstnermelding på trappene. De øvrige endringene i stipendforvaltning settes på vent, men skal behandles i kunstnermeldingen. Så det er ingen grunn til ikke å fortsette å være på ballen. Vi har et møte med Kulturdepartementet neste uke for å diskutere nettopp disse sakene.

En annen merknad i Innstillingen fra familie- og kulturkomiteen er denne: «Departementet får i oppdrag å endre forskriftene slik at midlene går til å styrke de langvarige stipendene». Det betyr at lønnsreformen nå blir gjennomført også for GI og de 10-årige stipendene, og at disse stipendene ikke lenger vil bli hengende etter de andre stipendene. Det er bra!

Annet som er på trappene er den nye høringen om forslaget til ny åndsverklov. Som mange av dere kanskje husker så ble forslaget trukket tilbake i fjor og skal behandles på nytt i år. Den 5.februar blir det ny høring på Stortinget. Da vil Forfatterforeningen være på plass og understreke at ny åndsverklov må lovfeste alle kunstneres rett til kontroll over eget verk og rett til rimelig vederlag. Selv om noen investerer i produksjon og distribusjon av verket, bør ikke opphaver fratas enhver rett til å få en andel av fremtidige inntekter.  I lovens formål har det også blitt foreslått et tillegg om at formålet med loven ikke bare er å gi rettigheter til de som skaper og fremfører, men også de som investerer i åndsverk. Vi mener at vern av investorer er helt fremmed i denne sammenheng, og må tas ut av lovteksten.

Andre aktuelle saker:

Det har vært mye debatt rundt den varslede oppstarten av en ny forfatterforening. Mediavinklingen og en del utsagn spisser debatten og gjør den unødvendig krass, i tillegg blir fakta behandla sånn omtrentlig. Jeg har behov for å si det igjen, sjøl om jeg har sagt det før: DnF bistår alle forfattere, uavhengig av medlemskap. Stipendsøknader behandles også uavhengig av medlemskap. Men medlemsmøtet og årsmøtet er for medlemmer.

Vi er en kunstnerorganisasjon, og at medlemskriteriene våre diskuteres på årets første fredagspanel i radio P2 må kunne forstås som at vi er en toneangivende forening og at litteratur betyr mye for mange. Diskusjonen rundt medlemskriteriene kommer opp med jevne mellomrom. Det er nå fire år siden vi endret medlemskriteriene. Vi kommer til å diskutere medlemskriteriene på årsmøtet. Det er mange ulike meninger om dette, både for og i mot endring av dagens praksis, så jeg håper også av den grunn at flest mulig møter opp så vi kan ha en god og bred diskusjon. Så igjen: Sett av 10-11.mars.

En annen dato dere bør merke dere, først som sist, er: 17.november. Den norske Forfatterforening fyller 125 år i år, og det skal selvfølgelig markeres på mange måter, både lokalt og regionalt. Forfatterforeningen ble stifta i november og 17.november blir den offisielle markeringen av jubileet. Mer informasjon om jubileet vil drysse ut etter hvert som jubileumsprogrammet blir lagt. Enn så lenge: Ha en god januar måned!