Oppmykning i DnFs inntaksregler

To tredeler av årsmøtet – som er nødvendig for en vedtekstendring – var enig i styrets forslag.  Tidligere har vedtektene blant annet fastslått at søkere…

sigmund_lovasen_arsmote_2014

To tredeler av årsmøtet – som er nødvendig for en vedtekstendring – var enig i styrets forslag. 

Tidligere har vedtektene blant annet fastslått at søkere må ha skrevet og offentliggjort minst to verker av litterær verdi for å kunne bli tatt opp som medlem i DnF. Styrets nye forslag lød: 

En forfatter som bor i Norge eller er norsk statsborger bosatt i utlandet og har skrevet og offentliggjort verker, hvorav minst ett av litterær verdi, kan bli medlem i foreningen. 

Forslaget fikk to tredelers flertall. 

Søkeren må med andre ord fremdeles ha utgitt minst to bøker, med det holder nå at Det litterære Råd – som innstiller overfor styret hvem som skal innvoteres og hvem som skal avvises – mener at minst ett av verkene er av såkalt litterær verdi.

Gjennom historien er endel søkere blitt avvist fordi én av bøkene ikke har holdt samme kunstneriske nivå som en annen. I flere år har styret og Det litterære Råd drøftet denne betingelsen, og praktiseringen av den, og diskusjonen munnet ut i styrets forslag.

I søndagens debatt ble vedtektene og begrepet "litterær verdi" belyst. Noen ønsket å åpne foreningen opp for flere kolleger, andre ønsket å beholde vedtektene som i dag.

Styret understreket at forslaget først og fremst vil være et hjelpemiddel for Det litterære Råd i tvilstilfeller. Styret tror ikke vedtektsendringen vil føre til dramatiske endringer for DnF, men at det såkalte romslighetsprinsippet, som årsmøtet stilte seg bak i 2007, nå har fått sin nødvendige forankring også i vedtektene. 

Under debatten trakk styret sitt forslag om at det holdt at fire av Rådets medlemmer stemte for å innvotere en søker. Forslaget om at "relevante sjangerkriterier" skal vektlegges ved vurderingen av søknadsbøkene, ble nedstemt av årsmøteflertallet.