Otilie og Frithjof E. Byes minnefond utlyser stipend

Otilie og Frithjof E. Byes minnefond lyser ut kunstnerstipend til en forfatter eller
billedkunstner i Halden eller Aremark. Stipendet er på kr. 25.000,-.

Otilie og Frithjof E. Byes minnefond deler ut kunstnerstipend til lokale forfattere og
billedkunstnere. Stipendiet er finansiert av royalties fra forfatteren Frithjof E. Byes romaner
om skogskjempen Alv Udda. Minnefondet ble stiftet for å minne ettertiden om
forfatterskapet. Et av fondets formål å yte økonomisk støtte til forfattere og billedkunstnere i
Halden og Aremark. Det stilles ingen krav til hvordan stipendsummen skal disponeres.
Søkeren må sende begrunnet søknad til minnefondet innen søknadsfristen, og stipend vil
deles ut samme år.


Styret i minnefondet benytter seg av disse kriteriene i vurderingen av søknader: Som
profesjonell forfatter regnes forfattere utgitt på anerkjent forlag, samt studenter som er
under utdanning eller har studert ved forfatterutdanning. Forfatteren kan virke som
skjønnlitterær forfatter innen både voksen- og barnelitteratur. Som profesjonell
billedkunstner regnes kunstnere som er under utdanning eller har gjennomført høyere
kunstutdanning, samt kunstnere som har deltatt på utstillinger og prosjekter med høyt faglig
nivå eller som kan vise til utsmykkingsoppdrag, innkjøp, stipender og priser. Søkeren må
enten være fra eller på nåværende tidspunkt være bosatt i Halden eller Aremark, eller på
annen måte kunne vise tilknytning til en av kommunene. Kriteriene har som formål å sikre at
minnefondets stipender tildeles profesjonelle forfattere og billedkunstnere med lokal
tilknytning.

Begrunnet søknad sendes til frithjof.e.bye@gmail.com innen 1. august. Utdelingen vil skje
høsten 2023.