Regjeringen forlenger tiltak for økonomisk trygghet

Regjeringen ønsker å avhjelpe de negative økonomiske konsekvensene av pandemien både for enkeltpersoner og virksomheter. Derfor har regjeringen varslet at de ønsker å forlenge og gjeninnføre en rekke kompenserende tiltak. Regjeringen har i statsråd i dag fremmet de nødvendige lovforslagene og bevilgningsforslagene som er knyttet til tiltakene.

– Vi vet at pandemien rammer tilfeldig og urettferdig. Vi bruker nå velferdsstaten til å rette opp i noe av denne urettferdigheten, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

Regjeringen foreslår å forlenge ordningen med kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av covid-19. Dette sikrer kompensasjon for inntektsbortfall ut februar 2022. Dette er grupper som i liten utstrekning omfattes av andre inntektssikringsordninger.

Dagpenger

Regjeringen foreslår også å videreføre den forhøyede dagpengesatsen, og senker kravet til redusert arbeidstid fra 50 prosent til 40 prosent for å motta graderte dagpenger. Retten til å motta dagpenger forlenges også ut over maksimal stønadsperiode til og med 28. februar 2022. Perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt under permittering og den tilsvarende perioden permitterte kan få dagpenger, foreslås forlenget tilsvarende.

I tillegg foreslås det å gjeninnføre midlertidige regler om å redusere kravet til minsteinntekt og til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger, og å gjeninnføre midlertidige regler som gir lærlinger rett til dagpenger på særlige vilkår. Dette gir flere lavtlønte rett til dagpenger.

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Regjeringen foreslår å forlenge stønadsperioden utover maksimal stønadsperiode for mottakere av arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker ut februar 2022. Dette henger sammen med at mange AAP-mottakere nå trenger mer tid og et mer normalisert arbeidsliv for å lykkes i å få arbeid.

Sykefravær

Regjeringen ønsker at staten skal lette byrden for arbeidsgivere som opplever høyt koronarelatert sykefravær i perioden fra og med 1. desember 2021 til og med 30. juni 2022. Det foreslås at folketrygden skal dekke slikt fravær fra og med dag seks. Videre foreslås det doble kvoter med omsorgspengedager for kalenderåret 2022.

– Folk skal være trygge på at regjeringen stiller opp så lenge pandemien varer. Vi har tett kontakt med partene i arbeidslivet og vurderer løpende om det trengs flere eller justerte tiltak, sier Tajik.