Revidert: 27,6 mill. til folkebibliotekene

Her en lenken til revidert budsjett: http://www.regjeringen.no/pages/38526882/PDFS/PRP201320140001T01DDDPDFS.pdf   Her er utdrag pressemeldingene fra Kulturdepartementet om revidert budsjett:   – Regjeringen vil gi norsk kulturpolitikk en ny…

thorhild_widvey_foto_kud_wenche_nybo

 

Her er utdrag pressemeldingene fra Kulturdepartementet om revidert budsjett:

 

– Regjeringen vil gi norsk kulturpolitikk en ny retning ved å stimulere til vekst og idéskaping nedenfra fremfor å styre ovenfra. Det overordnede målet er høyere kvalitet og økt oppmerksomhet om innhold fra aktørene selv. Vi vil styrke maktspredning og mangfold ved å desentralisere beslutninger, sier kulturminister Thorhild Widvey.

I 2014-budsjettet legger Regjeringen stor vekt på å stimulere folkebibliotekene som møteplass og debattarena, og å utløse privat finansiering ved å etablere en ny gaveforsterkningsordning. Det foreslås også å styrke kor, korps og Ungdommens kulturmønstring. Regjeringen styrker også frivilligheten gjennom økt momskompensasjon og idrettens anleggssatsing gjennom økt andel av tippemidlene. Regjeringen ønsker å styrke forskningen på kulturfeltet, og vil gjennomgå Norsk kulturråds virksomhet og flere andre store politikkområder med sikte på konsentrasjon om utvikling av kvalitet og innhold.

– Folkebibliotekene våre har potensial til å vokse som arenaer for offentlig samtale og debatt, sier kulturminister Thorhild Widvey. – Folkebibliotek er den mest brukte kulturarenaen og den mest suksessfulle integreringsarenaen vi har. De er med på å styrke demokratiet og ytringsfriheten ved å sikre kunnskap og informasjon til alle. Vi ønsker også å styrke dem ytterligere, sier Widvey.

Regjeringen foreslår å bevilge 12,1 millioner kroner til å utvikle folkebibliotekene som uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt. Dette gjør bibliotekene bedre i stand til å oppfylle formålsparagrafen i den nye bibliotekloven, som trer i kraft 1.1.2014.

Samlet bevilgning til utvikling av folkebibliotekene er på 27,6 millioner kroner. Midlene disponeres av Nasjonalbiblioteket og lyses ut som prosjekt- og utviklingsmidler.

– I et kontrastrikt og mangfoldig samfunn må kulturpolitikken legge til rette for og fremme en stor bredde av stemmer og tilbud. Kulturtilbud med offentlig støtte må være allment tilgjengelige. Kulturpolitikken skal bidra til å gi mennesker mulighet til å delta i og oppleve et mangfoldig kulturliv. Det er imidlertid ikke aktuelt for Regjeringen å legge føringer på institusjonenes programmering og profil. Den enkelte institusjon må selv bestemme hvordan de vil løse sine oppgaver innenfor sin egen kunstneriske profil, sier Widvey.

Budsjettforslaget for 2014 innebærer en samlet økning på Kulturdepartementets budsjett på 609 millioner kroner eller 6,3 prosent sammenlignet med 2013. Inkludert bevilgninger til Den norske kirke er økningen på 754 millioner kroner eller 6,6 prosent.

– Vi vil spre makten i kulturlivet. En gaveforsterkningsordning vil bidra til dette, sier kulturminister Thorhild Widvey.

– Det norske kulturlivet skal være fritt og uavhengig. Vi styrker denne friheten dersom vi sprer makten og skaper flere finansierkilder, sier Widvey.

Regjeringen innfører en ny gaveforsterkningsordning for å styrke den private finansieringen av kulturinstitusjonene. Ordningen innebærer at staten yter et tillegg på 25 prosent av gavebeløpet ved private pengegaver til kunstinnkjøp til nasjonale og regionale kunstmuseer og pengegaver for å sette i stand norske museumsanlegg.

Kulturdepartementet vil utarbeide nærmere retningslinjer som blant annet vil beskrive formål, beløpsgrenser, og hvilke mottakere og givere som skal omfattes. Det legges opp til en enklest mulig administrasjon av ordningen, og Kulturdepartementet vil selv forvalte den det første året. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til ordningen i 2014. Med dette vil kulturinstitusjonene kunne bli tilført til sammen 50 millioner kroner.

– Tiltaket er en konkret oppmuntring til økt samarbeid mellom private og offentlige aktører, og et ledd i en politikk som skal gi kulturlivet et bredere finansieringsgrunnlag, sier kulturministeren.

Regjeringen foreslår også å etablere et nytt kunnskapssenter for kulturnæringene, med en bevilging på fem millioner kroner i 2014. Målet med senteret er å utvikle og spre kunnskap om kulturnæringene, og å være en kunnskapsleverandør. Senteret skal legge aktivt til rette for økt privat finansiering i norsk kulturliv, samt kultur- og næringssamarbeid gjennom å utvikle og formidle kunnskap om disse områdene.