Søk Oslo kommunes kunstnerstipender!

De fleste kunstnere lærer etterhvert at de bør søke Statens kunstnerstipend, som i 2019 hadde 337,3 millioner kroner å fordele til personlige stipender: arbeidsstipender, engangsstipender, langvarige…

kr_geir_rege_171023110755-2

De fleste kunstnere lærer etterhvert at de bør søke Statens kunstnerstipend, som i 2019 hadde 337,3 millioner kroner å fordele til personlige stipender: arbeidsstipender, engangsstipender, langvarige stipender og garantiinntekter. Men av de av dere som bor og arbeider i Oslo: Søk Oslo kommunes kunstnerstipender! Potten til kunstnerne er nesten doblet på to år, fra 1,6 mill. i 2017 til 3,1 mill. i 2019. Og kommunen ønsker seg flere søkere. Særlig fra forfatterene. Av 222 søknader som i 2018 kom til de seks ulike stipendene var én søknad fra litteraturfeltet. Vi har tatt en prat med Geir Rege, som jobber i Kulturetaten, og som dermed er med på å forvalte kommunens stipendordning. 

Man kan lese på kommunens nettsider at det finnes seks ulike kunststipender. Hvilke av kommunens stipender kan søkes av forfatterene?

Stipendene går primært til frikjøp av tid til å arbeide med et kunstnerisk prosjekt. Forfattere kan søke diversestipend til å fordype seg i et skriveprosjekt og til utgifter knyttet til research og reiser knyttet til prosjektet. Er man i etableringsfasen og mellom 22 og 35 år kan man søke etableringsstipend. Videre kan forfattere også søke om tilskudd til skriveopphold hos institusjoner i utlandet gjennom stipend til internasjonal kunstnerutveksling. Arbeider man med scenetekst for barn kan man søke kulturprofilstipend.

Hvilke sider ved sitt virke bør forfatteren fremheve for å stille godt i møte med de øvrige kunstnergruppene?

Generelt vektlegger vi prosjektets utviklingspotensial. Det er viktig å få frem ikke bare hva man ønsker å gjennomføre, men på hvilken måte prosjektet man søker støtte til skal bringe kunstnerskapet videre. Hva er nytt i skriveprosjektet, hva ønsker man å utforske?

Hvor stor er egentlig sjansen for en forfatter å komme gjennom, og få stipender?

Her finnes det absolutt muligheter hvis man har et interessant prosjekt og har noe å vise til som forfatter. Noe av formålet med stipendene er at de skal sikre kunstnerisk bredde, og dette betyr også et bredt spekter av kunstnere innen ulike kunstformer. Da vi for to år siden så at over halvparten av stipendene gikk til visuell kunst, begynte vi et arbeid for å rekruttere flere søkere fra ulike kunstfelt. I fjor fokuserte vi særlig på musikkfeltet,  noe som resulterte i en mangedobling av musikksøkere. Av 222 søkere i fjor kom det kun inn én (!) søknad fra litteraturfeltet. Derfor ønsker vi oss flere Oslo-forfattere som søkere.   

I en pressemelding fra tidligere i år formidlet dere stipendene deres, og skrev blant annet noe om at statens stipender (delt ut via Kulturrådet) er godt kjente og etablerte – mens kommunens ikke er det. Staten har selvsagt større ressurser og flere og større stipender, og over tjue komiteer med spesialkompetanse som behandler stipender fra ulike kunstnergrupper. Kan du seie noko om samansetninga av kompetanse i juryen som behandlar søknadane?

Stipendutvalget består av seks medlemmer fra henholdsvis Kunsthøgskolen i Oslo, Norges Musikkhøgskole, Den Norske Opera & Ballett, Nasjonalmuseet, Munchmuseet/Vigeland-museet og Deichman. Det skal være bred kunstfaglig kompetanse i utvalget, og litteraturfeltet er søkt dekket av medlemmet fra Deichman. I tillegg har Kulturetatens fagstab, som innstiller til utvalget, bred kunstfaglig kompetanse. Det er kulturbyråden som oppnevner jurymedlemmene, men sammensetningen av institusjoner er bestemt ved forskrift. I byrådets forslag til ny kunstplan «Kunstbyen – Oslo kommunes kunstplan», som ble lagt frem våren 2019, er det foreslått en gjennomgang av sammensetningen i utvalget, så dette kan endre seg.

Er det vurdert å lage stipend som berre forfattarar kan søkje, t.d.?

Nei, det har meg bekjent ikke vært vurdert. I nevnte kunstplan foreslås det «å forenkle og redusere antall stipendtyper», noe som ikke peker i retning stipender for hver kunstform.

På hvilken måte er stipendene som finnes i dag relevant for kunstnere?

Først og fremst fordi man får et tilskudd som gjør at man får tid til fordype seg i et skapende arbeid, noe som er helt avgjørende for alle kunstnere.

Hva er ditt råd til forfattere som ønsker å søke stipend fra Oslo kommune?

Det er viktig å sette seg inn i de ulike stipendene, og gjerne også lese forskriften som er lagt ved. Det er også viktig å få frem kvaliteten og egenarten i prosjektet og forfatterskapet og at prosjektet er gjennomførbart, gjerne knyttet til sannsynlighet for utgivelse med mer.

En av utfordringene med Kulturrådets stipender for forfatterene, er at det er forsvinnende liten sjanse for en upublisert forfatter å få støtte. Har kommunen stipender for de som ikke ennå har fått publisert bøker, f.eks?

Ja, her har vi både det nevnte etableringsstipender og også et talentstipend for unge kunstnere mellom 18 og 26.

Alle Oslo kommunes stipender og støtteordninger finnes på denne siden. Det er dessverre ikke noen samlet side for de stipendene som er relevante for forfatterene. Tipset er å gå til denne siden og søke seg fram disse ordningene: Etableringsstipender, talentstipender, kulturprofilstipendet, internasjonal kunstnerutveksling, Munch- og Vigelandsstipend, og diversestipend. PS. Når du er inne i en av disse ordningene, ser det ut til at du automatisk blir tipset – og får lenke til – de andre relevante stipendordningene.