Sommerhilsen fra lederen

Kjære forfattere, Det er juni, og snart sommerferie for mange.   I Forfatterforeningens henvendelser til Kulturdepartementet vedrørende situasjonen for forfattere under koronapandemien, har vi blant…

heidi_marie_kriznik_sommer_foto_synne_dahl_og_w_carter_wikimedia_commons

Kjære forfattere,

Det er juni, og snart sommerferie for mange.  

I Forfatterforeningens henvendelser til Kulturdepartementet vedrørende situasjonen for forfattere under koronapandemien, har vi blant annet pekt på stipend som et treffsikkert virkemiddel. Det er det i en normalsituasjon og det er det nå. Flere andre kunstnerorganisasjoner har understreket det samme. I slutten av mai foreslo regjeringen at det skulle settes av 70 millioner til Statens kunstnerstipend, med mål om at kunstnerne skal kunne fortsette sitt kunstneriske virke framover. 19. juni ble den midlertidige stipendordning vedtatt i Stortinget. Hvert stipend vil være på 100 000 kroner. Utlysningen offentliggjøres på Kulturrådets sider rundt 1. juli og fristen for å søke er 5.august. Vi vil også legge ut oppdatert informasjon på vår nettside fortløpende. Det er ennå ikke bestemt hvordan stipendene skal fordeles mellom de ulike kunstfeltene, men i brevet fra Utvalget for Statens kunstnerstipend opplyses det om at dette vil bli regna ut utfra antall søknader fra hver kunstnergruppe. Så oppfordringa mi er: Søk!    

Nylig meldte Forfattersentrum om en halvering av oppdrag fra mai 2019 til mai 2020, og en nedgang i utbetalinger på hele 60 prosent. Når en ser disse tallene i sammenheng med hva som kom fram på forrige ukes Kulturrådskonferanse, at det blant kunstnere er et stort underforbruk av sosiale tjenester og av midler fra den midlertidige kompensasjonsordningen, så vil jeg også oppfordre dere til å søke her. Det må søkes for hver måned. Innen utgangen av juni kan du søke kompensasjon for mai. Jeg kan skjønne at mange forfattere vegrer seg, og særlig også fordi kompensasjonsordningen og regelverket for selvstendig næringsdrivende og frilansere – altså forfattere – kan fremstå som et ugjennomtrengelig villnis. Men det er verdt et forsøk. Du finner råd om fremgangsmåte og svar på mulige spørsmål du skulle ha her:

 https://forfatterforeningen.no/artikkel/kompensasjonsordningen-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere

I forrige måned gjennomførte Forfatterforeningen en undersøkelse av forfatteres strømmeinntekter siste år, med utgangspunkt i avregningene fra forlag. Både Forfatterforbundets og Forfatterforeningens medlemmer deltok. Den undersøkelsen viste at vi trenger en kollektiv avtale som gjør at bredden av forfattere får et større utkomme i strømmetjenestene.  Undersøkelsen vår bekreftes også i Kulturrådets nylig fremlagte statusrapport: At digitaliseringen favoriserer de få som allerede tar en stor andel av markedet. Og det skjer i enda større grad i strømmetjenestene enn hva som er tilfellet for papirformatet. Forfatterforeningen har flere ganger pekt på behovet for at strømmetjenestene, som resten av bokbransjen, blir underlagt litteraturpolitiske forpliktelser for at bredden og mangfoldet i den norske litteraturen skal utvikles og bevares. Det vil vi fortsette å gjøre.

Så til det som er høyest på prioriteringslista nå:  Kuttene i forfatterutbetalingen under innkjøpsordningen. Innkjøpsordningen er et av de viktigste litteraturpolitiske virkemidlene i Norge, ordningen sørger for oppdaterte boksamlinger i folkebibliotekene over hele landet og har et tredelt formål som er å ivareta både leserne, forfatterne og forleggernes interesser. Forlagene trenger en viss økonomisk forutsigbarhet slik at de kan utgi en litterær bredde og for forfatterne er både distribusjonen og forfatterbetalingen gjennom innkjøpsordningen helt avgjørende. Da innkjøpsordningen ble oppretta i 1965, var et av formålene nettopp å sikre økte honorarer til forfatterne. Når en bok påmeldes innkjøpsordningen, går en fast sum til forfatteren. Økonomien i den skjønnlitterære innkjøpsordningen har lenge vært pressa grunna økning i påmeldinger til ordningen. Kulturrådet har varsla at det på sikt vil bli gjort endringer i flere av innkjøpsordningenes retningslinjer. og i påvente av endringer ble forlagsutbetalingene i februar i år avkorta med 15 prosent (2. påmeldingsrunde) For tredje påmeldingsrunde er det vedtatt en 30 prosent avkortning i utbetalingene til forlag og 15 prosent avkortning i forfatterutbetalingen. Kulturrådet understreker at disse avkortningene er midlertidige, men det er ingen trøst for de forfatterne som rammes nå. Disse avkortningene i forfatterbetaling skjer på verst tenkelige tidspunkt. I Forfatterforeningen jobber vi nå opp mot de kanalene som finnes for å få reversert denne avkortningen. Til det trengs det rundt 17 millioner kroner.

Les kronikk om saken i Klassekampen tidligere i måneden:

https://forfatterforeningen.no/artikkel/forfatterbetalingen-svekkes-med-15-prosent

Ta kontakt med oss i Forfatterforeningen hvis dere trenger hjelp, eller har innspill eller noe dere vil drøfte. Jeg vil også oppfordre dere til å bruke forfatterklubbene på forlagene.

I forsøk på å bidra til nye oppdrag for forfattere har styret i Forfatterforeningen søkt økonomisk støtte for flere prosjekt, av Kulturrådet ble vi i juni tildelt 150 000 til prosjektet «digitale lesesirkler», der målet er å legge til rette for at lesesirkler, via digital plattform, kan få besøk av forfatteren av boka de leser nå når ikke fysiske besøk lar seg gjennomføre. Les mer om prosjektet her

 https://forfatterforeningen.no/artikkel/dnf-fikk-150-000-fra-kulturradet-til-digitale-lesesirkler

Utlysning av midlene blir nå sendt ut til bibliotek, litteraturhus, Forfattersentrum og andre relevante aktører. Det er lesesirklene som søker, men pengene skal gå til forfatterhonorar.

Forfatterforeningen er sommerstengt i juli, vi i sekretariatet er tilbake 3 august. Nettsiden vår oppdateres jevnlig så følg gjerne med på den. Og igjen: Husk å søke stipend!

Og sett allerede nå av lørdag 14.november i kalenderen din, for da blir det medlemsmøte hvorav en del av møtet blir satt av til de årsmøtesakene vi trenger å drøfte. På medlemsmøtet kommer Anne Britt Gran for å legge frem sin forskning på strømming i kulturlivet, og litteraturfeltet spesielt. Og hun vil snakke om både ned- og oppsider ved strømmingen.

Det blir fint å kunne møtes.

God sommer,

vennlig hilsen Heidi Marie Kriznik