Statsbudsjettet: 13 mrd. til kultur

 I tillegg foreslås det å innføre nullsats for merverdiavgift på e-aviser. Provenyeffekten av dette forslaget er beregnet til 350 millioner kroner i 2016, heter det…

 
I tillegg foreslås det å innføre nullsats for merverdiavgift på e-aviser. Provenyeffekten av dette forslaget er beregnet til 350 millioner kroner i 2016, heter det i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

Regjeringen viderefører satsingen på folkebibliotek. I bibliotekstrategien for 2015 – 2018 fremmer regjeringen konkrete løsninger for å styrke folkebibliotekene som aktive formidlere av kunnskap og kulturarv, og legger til rette for folkebibliotekene som aktuelle og uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt.
 
Kunstnerøkonomi
Regjeringen følger opp kunstnerøkonomiutredningen Kunstens autonomi og kunstens økonomi (2015) ved å styrke flere ulike tiltak i årets budsjett med drøyt 13 millioner kroner. Det settes av midler til å utvikle kunstkritikkens formidlingsfunksjon, til å styrke pilotprosjektet for utstillingshonorar, samt til en ytterligere satsing på det visuelle feltet gjennom økt støtte til kunsthaller og større kunstforeninger. Det foreslås også en styrking av Skuespiller- og danseralliansen samt en økning av musiker- og ensemblestøtten og innkjøpsordningene for litteratur i Norsk kulturråd.

Regjeringen vil særlig prioritere tiltak som styrker etterspørselsperspektivet i det frie feltet, og som forenkler og fornyer forvaltningen. 

Hovedprioriteringer i 2016:

Nullsats for merverdiavgift for elektroniske nyhetstjenester
Regjeringen vil modernisere det mediepolitiske virkemiddelapparatet gjennom økt likebehandling av mediene, uavhengig av teknologisk plattform. Regjeringen ønsker derfor å innføre nullsats for merverdiavgift for elektroniske nyhetstjenester i 2016. Proveny-effekten av forslaget er beregnet til 350 millioner kroner i 2016.
 
–  Det avgiftsmessige skillet mellom papiraviser og elektroniske nyhetsmedier har i en årrekke vært et vesentlig hinder for innovasjon og utvikling i mediebransjen. Når vi nå fjerner dette hinderet sørger regjeringen for at mediebransjen kan utvikle og tilby fremtidsrettede medieprodukter til brukerne, uavhengig av plattform, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Det tas sikte på å sende formell notifikasjon av et merverdiavgiftsfritak for elektroniske nyhetstjenester til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) så snart som mulig. Forslag til endringer i merverdiavgiftsloven vil fremmes samtidig med statsbudsjettet for 2016. Fritaket vil bli iverksatt så snart ESAs godkjenning foreligger og forskrift er fastsatt.
 
15 millioner mer til utvidet gaveforsterkningsordning
Regjeringen vil gjennom gaveforsterkningsordningen og bedre tilrettelegging for private fond og stiftelser styrke den private finansieringen av kulturlivet.
 
– Gaveforsterkningsordningen har vært svært vellykket, og i 2016 vil vi styrke og videreutvikle ordningen. Regjeringen ønsker mer privat finansiering og mer private penger i norsk kulturliv. Flere finansieringskilder sikrer maktspredning og gjør kulturlivet sterkere og mer uavhengig, sier kulturminister Thorhild Widvey.
 
Regjeringen foreslår i 2016 å utvide gaveforsterkningsordningen til flere områder av kultursektoren, herunder musikk, litteratur og scenekunst, visuell kunst og kulturbygg, og setter av 45 millioner kroner til formålet i 2016.
 
Filminsentivordning, regionale filmfond og filmformidling
I neste års budsjett følger regjeringen opp Filmmeldingen ved å styrke norsk film på en rekke områder. 
 
– Vi vil etablere en insentivordning for norsk og utenlandsk film. I neste års budsjett setter vi av 45 millioner kroner. Film- og TV-serieprodusenter kan fra 2016 få ettergitt 25 prosent av utgiftene de har ved produksjon i Norge. Med insentivordningen vil regjeringen styrke vårt konkurransefortrinn, og gjøre Norge mer attraktivt som innspillingssted for film, sier Thorhild Widvey.
 
Den norske bransjen får et bredere marked, flere inntektskilder og verdifull erfaring. Forslaget om en ny incentivordning vil bli sendt på høring om kort tid.

Regjeringen styrker de regionale filmfondene for å bygge sterkere regioner i norsk kulturliv. En permanent tilskuddsordning for tre konsoliderte filmfond erstatter dagens prøveordning. Den nye tilskuddsordningen får en ramme på 20 millioner kroner, mot vel 11 millioner i år.

Filmfeltet har manglet en helhetlig nasjonal filmformidlingspolitikk.
 
– For å ivareta cinematek, filmfestivaler, filmklubber – bredden av filmkulturelle tiltak oppretter vi en ny helhetlig tilskuddsordning for filmformidling. Kino vil fortsatt være en viktig plattform for visning og formidling av film, men ved å åpne for tilskudd til nye formidlingsformer, vil ordningen bli mer framtidsrettet, sier Widvey.
 
Inntektene fra film- og videogramavgiften, som tidligere tilfalt Norsk kino- og filmfond, vil fra 2016 føres inn på statsbudsjettet. Midlene skal fortsatt gå til filmformidling, og ansvaret for ordningen overføres til Norsk filminstitutt.
For å sikre kontinuitet for dagens tilskuddsmottakere etableres det overgangsordninger, inntil det nye regelverket er utarbeidet. De finnes på Kulturdepartementets og Filminstituttets hjemmesider.
 
Regional satsing
Regjeringen viderefører i 2016 en målrettet satsing på regionene. I tillegg til å styrke utvalgte kunsttiltak og muséer, foreslår regjeringen en vesentlig styrking av de regionale filmfondene, og at Norsk filminstitutt oppretter en filial i Bergen for forvaltning av filminsentivordningen.
 
Tiltakene i nasjonal bibliotekstrategi, regjeringens korsatsing og strukturendringene i Den kulturelle skolesekken skal også bidra til å styrke kulturlivet i regionene. Regjeringen har også gitt Norsk kulturråd i oppdrag å utrede mulighetene for å lokalisere deler av Kulturrådets administrative oppgaver utenfor Oslo. I tillegg til videreføring av talentarbeidet i Talent Norge, er det også igangsatt et pilotprosjekt for å understøtte det gode arbeidet som drives i landets kulturhus. Kultur- og scenekunstinstitusjoner i Rogaland og Hordaland er i tillegg særlig tilgodesett i 2016.
 
 
Korsatsing
Regjeringen har gjennomført en betydelig satsing både i topp og i bredde på kor/vokal-feltet gjennom styrking av tilskuddene til Aktivitetsmidler for kor, Krafttak for sang, Det Norske Solistkor og Edvard Grieg kor. I tillegg har det vært en betydelig styrking av Norsk kulturfond til formålet. Denne satsingen videreføres i 2016.
 
Frivillighet og idrett
Regjeringen fremmer forslag om en økning på 60 millioner kroner til merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner som gir en samlet bevilgning på 1,3 milliarder kroner i 2016.
Regjeringen foreslår også å fjerne årsavgiften til Frivillighetsregisteret fra 2016, slik at det blir gratis for frivillige organisasjoner å være registrert i Frivillighetsregisteret.
Fra 2016 tilfaller herreløs arv frivilligheten. Pengene skal forvaltes av LNU. Beløpet for 2016 er drøyt 12 millioner kroner.
Momskompensasjonsordningen for idrettsanlegg økes i 2016 til 142,9 millioner kroner. Dette er en økning på 42,9 millioner kroner.
 
Kulturvern og museer
Kulturdepartementet legger vekt på formidling, bygningsvern/vedlikehold og drift når driftstilskuddene til museene i Det nasjonale museumsnettverket blir styrket i budsjettforslaget for 2016. Regjeringen foreslår en tilskuddsøkning på 13,8 millioner kroner i 2016 til ti museer. I tillegg øker staten tilskuddet til KODE Kunstmuseene i Bergen. Det er avtalt makeskifte med Bergen kommune om driftstilskuddet til USF Verftet og KODE. Kommunen overtar ansvaret for driftstilskuddet til USF Verftet og staten øker da tilskuddet sitt til KODE med tilsvarende beløp.

Flere museer i Rogaland og Hordaland foreslås styrket med engangstilskudd som del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting, og det foreslås også engangstilskudd til investering. Den samlede bevilgningen til museene i Det nasjonale museumsnettverket foreslås økt med 88,3 millioner kroner, hvorav 57 millioner kroner er knyttet til tiltakspakken, jf. omtale av tiltakspakken under.
 
Tiltakspakke for økt sysselsetting – kulturbygg samt vedlikehold av kulturhistoriske bygninger
I statsbudsjettet for 2016 vil regjeringen prioritere tiltak som fremmer arbeid, aktivitet og omstilling. Det er en særlig utfordring at mange nå mister jobben i de næringer og fylker som berøres sterkest av den lave oljeprisen. Som en del av budsjettet legger regjeringen fram en særskilt tiltakspakke for økt sysselsetting på i alt 4 milliarder kroner.
For Kulturdepartementet legges det fram forslag om tiltak knyttet til kulturbygg, samt vedlikehold av kulturhistoriske bygninger. Regjeringen foreslår engangstilskudd på til sammen 57 millioner kroner til museer i Rogaland og Hordaland for å styrke vedlikehold av bygningsmassen disse museene forvalter. Videre foreslås engangstilskudd på til sammen 10 millioner kroner til vedlikehold av to teatre og 54,1 millioner kroner til investeringstiltak ved fire museer som del av tiltakspakken.