Stimuleringsordning for kulturlivet

Forskriften som regulerer regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet er på plass. – Det har vært avgjørende å få dette raskt på plass, slik at tildelingen kan…

abid_raja_foto_ilja_c
Abid Raja. Foto: Ilja C. Hendel – Kulturdepartementet

Forskriften som regulerer regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet er på plass. – Det har vært avgjørende å få dette raskt på plass, slik at tildelingen kan komme ut til mottakerne, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.
– Vi vil dreie støtten fra kompensasjon for avlyste arrangementer til stimulering for avholdte arrangementer. Det skal lønne seg å faktisk avholde arrangementer, fortsetter statsråden.

– Nå er det stimulering som gjelder – hele 500 millioner kroner settes av til den nye stimuleringsordningen, sier Abid Q. Raja.

Stimuleringsordningen

200 millioner kroner til kompensasjonsordning

500 millioner kroner til stimulering av aktivitet

130 millioner kroner til etablerte ordninger.

55 millioner kroner til Norsk filminstitutt
50 millioner kroner til Norsk kulturfond
8 millioner kroner til KORO – Kunst i offentlig rom med prosjekter over hele landet
17 millioner kroner til innkjøp av kunst ved 14 kunstmuseer.
70 millioner står på vent

– Det settes også av 200 millioner kroner til kompensasjon for arrangører og underleverandører, men denne ordningen trappes ned utover høsten.

– Dette vil bety mer kunst og kultur ut til deg og meg, men det vil også bety mer aktivitet, mer jobb og mer lønn og honorar til dem som har kultursektoren som arbeidsplass og næringsvei, sier Raja.

Kulturdepartementet sendte ut forskriften til stimuleringsordningen på høring fredag 9. oktober, samme dag som Stortinget vedtok bevilgningen. Departementet mottok 35 høringsinnspill og har raskt innarbeidet innspill og justert forskriften.

Hensikten med ordningen er å hjelpe kultursektoren gjennom den pågående covid-19-krisen. Hele næringskjeden skal nyte godt av ordningen, ved at arrangørene settes i stand til å gjennomføre arrangementer og betale sine leverandører. Også underleverandørene skal merke pengestrømmen.

Arrangørene vil kunne søke om dekning av driftskostnader de har til et arrangement. Det innebærer at arrangørene regner inn honorar til artistene og utøverne som blir engasjert, og til underleverandørene som brukes, for eksempel til leie av lokaler og honorar til arrangøren selv. I tillegg legges det opp til en driftsmargin på inntil tre prosent.

Kulturrådet jobber med å få utarbeidet et søknadsskjema og retningslinjer for ordningen, og dette vil være på plass i løpet av inneværende uke. Ordningen skal raskt på plass, og Kulturrådet skal praktisere fortløpende og meget rask behandling og utbetaling. Det er viktig å få ordningen hurtig i gang for å sikre forutsigbarhet og at pengene blir raskt utbetalt for å sikre likviditet.

Kulturrådet skal gjøre helhetlige vurderinger av søknadene. Kulturrådet skal ikke utøve skjønn av kunstfaglig art, men dette vil gi Kulturrådet mulighet til å vurdere om søknaden faller innenfor formålet. Videre skal de sørge for at søkere fra hele landet får tildelt midler fra ordningen, at det gis tilskudd til ulike sjangre og kulturuttrykk, at tilskuddene når ulike befolkningsgrupper og at arrangementene treffer flest mulig. Kulturrådet skal også gjøre det de kan for at kulturnæringen og kulturbransjen som helhet blir ivaretatt.

– For å sikre jula og julekonsertene tar vi også inn menighetsrådene som søkere, og jeg er glad for at vi med dette kan sikre at flest mulig julekonserter kan gjennomføres, sier Raja.

Det er Kulturrådet som administrerer ordningen.

130 av de 900 millioner kronene som til sammen er foreslått til kompensasjonsordning og stimuleringsordningen til kultursektoren, er satt av til etablerte ordninger. Det gjøres spesielt for å treffe behovene hos rettighetshavere, for eksempel komponister, billedkunstnere, forfattere og filmprodusenter.
– På denne måten følger vi opp innspill vi har fått fra kultursektoren selv. Ved å benytte de gode ordningene vi allerede har, får vi treffsikre, effektive og ressursbesparende løsninger, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

– Jeg er glad Stortinget på fredag for litt over en uke siden godkjente regjeringens forslag om en stimuleringsordning for å sikre et bredt tilbud av kulturarrangementer over hele landet. Et rikt og variert kulturliv, med mangfold og bred representasjon, er en forutsetning for et velfungerende demokrati og er viktigere enn noen gang, sier statsråden.

130 millioner til etablerte ordninger blir fordelt slik:

55 mill. kroner til NFI – Norsk filminstitutt
50 mill. kroner til Norsk kulturfond
8 mill. kroner til KORO –  Kunst i offentlig rom med prosjekter over hele landet
17 mill. kroner til innkjøp av kunst ved 14 kunstmuseer fordelt slik:
25 millioner til kunstkjøp
8 millioner kroner av dette går til Koro  –  Kunst i offentlig rom – med prosjekter over hele landet, og 17 millioner til innkjøp av kunst ved 14 kunstmuseer fordelt slik:

1 million kroner til hvert av disse museene: Henie Onstad Kunstsenter, Drammens museum for kunst og kulturhistorie, Vestfoldmuseene (Haugar Vestfold Kunstmuseum), Lillehammer Museum (Lillehammer kunstmuseum), Preus museum, Sørlandets Kunstmuseum, Haugalandmuseet (Haugesund Billedgalleri), Museum Stavanger (Stavanger kunstmuseum), Musea i Sogn og Fjordane (Sogn og Fjordane Kunstmuseum), Musea på Sunnmøre (Kunstmuseet KUBE) og RiddoDuottarMuseat. 
2 mill. kroner til hvert av disse museene: Kode Kunstmuseer og Komponisthjem, Museene i Sør-Trøndelag (Trondheim Kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum) og Nordnorsk Kunstmuseum 
KOROs nettside med informasjon om stimuleringsmidler til kunstnere 

– Midlene skal anvendes til kjøp av samtidskunst, kunsthåndverk og design, fra gallerier og visningssteder i Norge eller om nødvendig direkte fra kunstneren. Siktemålet er å stimulere skapende kunstnerisk aktivitet i alle deler av landet, sier Abid Q. Raja.

55 millioner til NFI fordeler seg slik:
45 millioner kroner til Filmfondet til tilskudd til produksjon av drama og markedsfilm, og utvikling av spillefilm, dokumentarfilm, dramaserier, kortfilm og dataspill.
9 millioner kroner fordeles til de sju regionale sentrene – Nordnorsk filmsenter, Midtnorsk filmsenter, Vestnorsk filmsenter, Østnorsk filmsenter, Sørnorsk filmsenter, Viken filmsenter og Filmkraft Rogaland 
1 million kroner går til Internasjonalt Samisk Filminstitutt.
NFIs nettside med informasjon om stimuleringsmidler

50 millioner til Norsk kulturfond:
Rådet vil fordele midlene etter prinsippet om armlengdes avstand, og fatte vedtak på grunnlag av kunst- og kulturfaglig skjønn. Midlene vil i første rekke gå til å styrke eksisterende ordninger:

Forprosjekt scenekunst
Fri scenekunst – prosjekt (teater og dans)
Musiker- og ensemblestøtte
Innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur
Litteraturproduksjon
Formidlingsordningen på litteratur
Tidsskrift og kritikk
Bestillingsverk og produksjonsstøtte for musikk