Stipender til 1121 kunstnere fra Statens kunstnerstipend

I dag blir 1121 kunstnere fra hele Norge tildelt Statens kunstnerstipend. I tillegg til de ordinære arbeids- og diversestipendene utgjør årets tildelinger også 130 midlertidige ettårige stipend.

Kilde: https://www.kulturradet.no/sks/vis-artikkel/-/stipender-til-1121-kunstnere-fra-statens-kunstnerstipend

– Ved tildeling av stipend ser vi et stort antall kunstnere innen alle sjangre og kunstuttrykk spredt over hele Norge. Det viser at stipendene bidrar til et fritt, nyskapende og mangfoldig kunst- og kulturtilbud over hele landet. Vi ser også mange kunstnere som har et langt og aktivt kunstnerskap, og samtidig opprettholder høy aktivitet. Her kan vi nevne kunstnere som Christopher Nielsen og Johan Mathis Johansen Sara, der begge ble tildelt seniorstipend, som to av mange gode eksempler, sier Trude Gomnæs Ugelstad, leder av utvalget for Statens Kunstnerstipend. 

Totalt 9169 søknader kom inn fra 3967 søkere til årets tildelingsrunde, med søknadsfrist i oktober 2021. Søknadene er behandlet i 23 ulike stipendkomiteer. Stipendene skal fordeles ut fra kunstnerisk kvalitet og aktivitet, og komiteene må gjøre tøffe prioriteringer der mange kvalifiserte søkere får avslag. 

Gir kunstnere økonomisk forutsigbarhet 

Gjennom pandemien har økonomisk støtte til enkeltkunstnere gjennom Statens kunstnerstipend vist seg som et treffsikkert og effektivt virkemiddel for å bøte på noen av utfordringene kunstnerne har møtt. Stipendmottakere har kunnet opprettholde sitt kunstneriske virke uavhengig av om etterspørsel og inntektsmuligheter har sviktet. 

Stipendene er i normale tider også et av de mest treffsikre virkemidlene i kunstnerøkonomien. Stipendene går direkte til kunstnere over hele landet innen alle sjangre, og gir dem en økonomisk forutsigbarhet og mulighet til å vie tid til fordypning og utvikling av kunstnerskapet på fritt grunnlag. Det var derfor gledelig at det ble bevilget midler til en økning på 120 nye, faste arbeidsstipend i 2022.

– I år ser vi en gledelig økning av tildelte arbeidsstipend for yngre og nyetablerte kunstnere sammenlignet med tidligere år. Det tildeles også åtte nye stipend for seniorkunstnere som varer fram til 67 år, forteller Gomnæs Ugelstad. 

Fordeling av 130 midlertidige ettårige arbeidsstipend 

I forbindelse med koronastøtteordninger for kultursektoren i 2022 har regjeringen bevilget 33,2 millioner kroner til Statens kunstnerstipend, som er fordelt på 100 midlertidige ettårige arbeidsstipender. Midlene inngår i bevilgningen av stipend etter søknadsfrist av 15. oktober 2021. Utvalget for Statens kunstnerstipend og garantiinntekter for kunstnere har fordelt de ekstra stipendene basert på særskilte vurderinger i forhold til koronasituasjonen, der musikk og scenekunstfeltet har vært særlig prioritert. I tillegg har utvalget omdisponert midler til 30 midlertidige ettårige arbeidsstipend. 

– De to siste årene har vært vanskelige og økonomisk krevende for mange kunstnere. Det er derfor en gledelig oppgave å kunne tildele kunstnerstipend. Samfunnet har blitt preget av pandemien de siste to årene, samtidig ser vi at demokrati og ytringsfrihet er under sterkt press. Dette gjør de frie ytringene og perspektivene representert gjennom aktive kunstnere desto mer viktig når vi alle nå jobber for å komme tilbake til en normal, men kanskje ny og annen hverdag. Tiltak for å styrke kunst- og kulturøkonomien i flere ledd vil derfor være helt sentralt for at vi skal sikre et levende kunst- og kulturliv i kommende år. Her er kunstnerstipendene som treffer enkeltkunstnere direkte helt sentrale, forteller Gomnæs Ugelstad. 

Om Statens kunstnerstipender

Det er seks ulike stipendordninger, og for fire av dem utgjør stipendet et årlig beløp på 290 570 kroner i inntil fem år (inntil ti år for etablerte kunstnere og seniorkunstnere). For de to diversestipend-ordningene er tilskuddet et engangsbeløp på inntil 90 000 kroner. De 130 ekstra stipendene blir tildelt som ettårige arbeidsstipend. 

Stipendene bidrar til å videreutvikle etablerte kunstnerskap og å etablere nye kunstnerskap. De ulike stipendordningene er derfor utformet for å bidra til utvikling i ulike faser av kunstnerskap, fra stipend til nyutdannede til stipend til seniorkunstnere. 

Se tildelingslister fra alle stipendtildelingene her:

Arbeidsstipend  
Arbeidsstipend for yngre og nyetablerte kunstnere
Diversestipend  
Diversestipend for nyutdannede kunstnere
Stipend for etablerte kunstnere  
Stipend for seniorkunstnere