Stipendfordeling

Spørsmålene som blir stilt skal tas på alvor. Å motta et arbeidsstipend kan være avgjørende for å ta neste steg i byggingen av et forfatterskap….

stipenddebatten

Spørsmålene som blir stilt skal tas på alvor. Å motta et arbeidsstipend kan være avgjørende for å ta neste steg i byggingen av et forfatterskap. Stipendene er så viktige for forfatterne og utviklingen av litteraturen at vi er nødt til å ha en kontinuerlig diskusjon om hvordan disse midlene fordeles. Vi forsvarer dagens system med stipendkomiteer oppnevnt av kunstnerorganisasjonene. Vi forsvarer et system der tildeling av stipend skjer etter en kunstfaglig vurdering av skrevne bøker og ikke bare ut fra prosjektsøknader som beskriver mulige fremtidige bøker. Men vi må alltid være våkne og følge med på hvordan stipendene fordeles gjennom dette systemet. Det er i både stipendkomiteens, Forfatterforeningens og forfattergruppens interesse at dette blir debattert og analysert for å se om alt er som det skal være, eller om det er noe som bør forbedres.

 

  • Les Dagsavisens artikkel om stipenddebatten her: http://www.dagsavisen.no/kultur/st%C3%B8rst-stipend-til-eks-jurymedlemmer-1.705978

FAKSIMILE: Dagsavisens dekning av stipenddebatten.

For noen år siden utarbeidet vi statistikk over stipendtildelinger der vi blant annet så på fordeling mellom menn og kvinner. Det kom frem at det var en skeivfordeling i favør av mennene. Stipendkomiteen ble ikke pålagt noen form for kvotering, men statistikken og diskusjonen den gang var viktig for å bevisstgjøre komiteen om fordelingen. Vi vil i løpet av året utarbeide ny statistikk både når det gjelder fordelingen av ulike typer stipender mellom ulike aldersgrupper, mellom menn og kvinner og mellom medlemmer og ikke-medlemmer i Forfatterforeningen for de siste årene.

  • Les Ellisiv Lindqvists blogg her: https://www.forlagsliv.no/bonusord/2016/04/09/vi-som-elsker-forfatterforeningen/

En åpen diskusjon om stipendfordelingen er i likhet med statistikk og annen dokumentasjon sunt for stipendkomiteens arbeid med stipendsøknadene. Det trenger ikke ende med pålegg, regler og retningslinjer, men slik diskusjon og dokumentasjon er med på å bevisstgjøre komiteen i deres arbeid. I ett tilfelle har også en slik gjennomgang ført til at man opprettet særskilte stipender for en spesiell gruppe: nemlig seniorstipendene.

  • Les Klassekampens reportasje her: http://www.klassekampen.no/article/20160412/ARTICLE/160419992

Utspillene og diskusjonene som har kommet nå viser en viktig side ved hvordan stipendsystemet er organisert. Stipendkomiteen velges gjennom en demokratisk prosess i Forfatterforeningen, der medlemmene står fritt til å komme med forslag til kandidater og stemme for eller mot valgkomiteens innstilling. Hvis forfatterne mener komiteen ikke gjør den jobben de er satt til på skikkelig vis, er det kort vei til å si fra om det, gjennom medlemsmøter eller i offentligheten. Og det er vårt ansvar som forening å lytte til slike tilbakemeldinger og se på om noe bør endres. Og det er vårt ansvar som forening å legge til rette for at det skal være lett for forfatterne å ta opp slike saker.

Saken som nå har vært oppe kommer til å bli diskutert i både styret og Det litterære Råd, og vi vil vurdere om stipendfordeling igjen bør opp som tema på medlemsmøte eller årsmøte.