Stipendstatistikk (I)

På årets medlemsmøte 12. november vil det bli lagt frem nye statistikker for stipendtildelingen.  Dette er første sak, men flere kommer.  SØKERE 2011-2016: Det har…

pengesekk

På årets medlemsmøte 12. november vil det bli lagt frem nye statistikker for stipendtildelingen.  Dette er første sak, men flere kommer. 

SØKERE 2011-2016:

Det har vært en jevn økning i kvinneandelen søkere og vi ser at dette gjenspeiles i tildelingen. Selv om det har vært et visst etterslep i tildelingsprosenten, er det i 2016 tilnærmet likt antall søkere av begge kjønn og tilsvarende for tildelingene.

 

Søkere

         

År

Totalt

Kvinner

Menn

 

2011

327

43,1 %

56,9 %

 

2012

327

40,1 %

59,9 %

 

2013

324

43,2 %

56,8 %

 

2014

335

46,3 %

53,7 %

 

2015

337

49,0 %

51,0 %

 

2016

368

50,5 %

49,5 %

 

TILDELINGER 2011-2016:

Antall stipend/størrelse stipend:

Vi ser en utvikling der antall forfattere som fikk tildeling (kan ha fått mer enn ett stipend/pris) er på topp med 144 i 2011, deretter en dipp i de to påfølgende årene med 104 for så å komme opp på 118. Denne endringen kommer av sviktende inntekter til Solidaritetsfondet og dermed at det stort sett ikke er delt ut diversestipend fra Solidaritetsfondet etter 2011. De ulike Rådene har hatt litt forskjellig praksis på størrelsen av stipendene som deles ut (antall år arbeidsstipend og størrelse diversestipend) men det har likevel ikke vært de store svingningene totalt.

Kjønn – ant stipend/tildelinger:

Tar vi utgangspunkt i antall tildelinger totalt, ser vi at i 2011 fikk kvinner 40,3 % av antall tildelinger. Menn fikk samme året 59,7 % av tildelingene. 

2012 her er kvinneandelen på 44,5%, men fortsatt ingen tildeling av de største stipendene.

Utvikling fra 2011 til 2016 viser at tildelingene i antall stipend i 2016 er fordelt likt mellom kjønnene. Vi ser også at kvinnene fra og med 2014 tildeles de store stipendene på lik linje med mennene.

År

Antall stipend tildelt

Kvinner

Menn

 2011

 154

 40,3 %

59,7 % 

 2012

 110

 44,5 %

 55,5 %

 2013

 119

 42,0 %

 58,0 %

 2014

 115

 46,1 %

 53,9 %

 2015

 112

 42,0 %

 58,0 %

 2016

 118

 50,0 %

 50,0 %

MEDLEMMER/IKKEMEDLEMMER 2011-16

Antall tildelinger ikke-medlemmer:

Relativt stabil søkermasse, men et lite hopp etter innføringen av elektronisk søknadsskjema i 2015. Fra 327 i 2011 til 368 i 2016.

Vi kan ikke få fram tall for fordelingen av medlemmer/ikke-medlemmer som søker stipend, men vi ser at antall tildelinger til ikke-medlemmer var på sitt laveste i 2014 med 11,5 % og sitt høyeste i 2012 med 21,15 % Årets tildeling til ikke-medlemmer lå på 12,71 % av tildelingene. NB. Antall tildelinger, ikke summer.

Kjønnsfordelingen i medlemsmassen er relativt stabil, men vi ser en liten økning av menn fra 2012 til 2016:

2012: 60,2 % menn, 39,8 % kvinner
2016: 62,2 % menn, 37,8 % kvinner  

DnF har i 2016 648 medlemmer og en relativt gammel medlemsmasse der 46,9 % er 60 år eller eldre og kun 1,4 % er under 30 år. Vi har ikke sammenlignbare tall for tidligere år hva gjelder aldersfordeling i medlemsmassen.

2011-TALLENE:

Vi minner om forrige oversikt, som stammer fra oktober 2011: 

Statistikk over stipendtildelinger på 2000-tallet