Styreseminar om DnFs strategi og profil

Hvert år gjennomfører styret et styreseminar i tilknytning til et styremøte. Årets seminar, som foregikk på Leangkollen i Asker, hadde overskrift Strategi, politisk påvirkning og…

uten_navn33

Hvert år gjennomfører styret et styreseminar i tilknytning til et styremøte. Årets seminar, som foregikk på Leangkollen i Asker, hadde overskrift Strategi, politisk påvirkning og DnFs profil. De fleste i styret kunne møte fysisk, mens ett medlem deltok digitalt.

Leder Heidi Marie Kriznik innledet seminaret og nytt styremedlem Jens M Johansson, som har lang erfaring, ikke bare som forfatter, men også journalist, holdt deretter et nyttig og konkret innlegg med tittel Omdømme og mediestrategi.

Neste innleder var Jonas Bals som deltok via videokonferanse med innlegget Organisering av kulturarbeidsfolk og kampen om problemformuleringsprivilegiet. Bals delte konkrete erfaringer fra byggeplasser, taxiholdeplasser, redaksjonslokaler og fra sitt fagforeningsvirke. Mangt av det Bals vektla har stor overføringsverdi for Forfatterforeningens arbeid. Foruten at vi fikk en historisk innføring i fagforeningsarbeid, diskuterte vi hvordan oppnå kollektive avtaler, og hvordan vi som produsenter av innhold, altså bøkene som er grunnlaget for hele bokbransjen, må gis medbestemmelse. Vi ønsker innsyn og transparens. I dag er det for eksempel lite transparens og medbestemmelse hva gjelder blant annet strømmeplattformenes utforming og økonomiske innretning.

Etter lunsj ble foreningens nettside diskutert og hvordan Forfatterforeningen kan kommunisere tydeligere og bedre ut, både på nettsiden, sosiale medier og ellers.

Deretter jobbet styret med utkast til styreinstruks. Det har tidligere ikke foreligget noen styreinstruks og styret vil sluttføre denne innen året.

Torsdagens styremøte hadde en rekke saker, deriblant mulig gjennomføring av medlemsmøtet og de årsmøtesakene som ikke er blitt behandlet, da særskilt fremlegging av Æresrettsutvalgets rapport. Høstmøtet var altså tenkt som en kombinasjon av årsmøte og medlemsmøte, og gjennomført over en dag. Styret skulle veldig gjerne ha gjennomført dette møtet, men av smittevernhensyn besluttet styret å avlyse det fysiske møtet. Administrasjonen jobber nå med å finne en løsning for å holde et webinar, altså en type videostrømming av foredrag og innlegg i stedet for høstmøtet. Det vil komme ytterligere informasjon til medlemmene om dette. 

Til styrebehandling, under vedtakssaker, sto saken om fordeling av bibliotekvederlaget. Som tidligere nevnt på nettsiden har forhandlingsutvalget for bibliotekvederlaget fattet vedtak om ny fordeling av bibliotekvederlaget. Dette vedtaket kan voldgiftsbehandles. Frist for å melde inn til voldgift er 5.oktober. Styret vurderte og diskuterte grundig konsekvensene av fordelingen og en voldgift, og fant det nødvendig å ta diskusjonen noen runder til før vi bestemmer om vedtaket om fordeling skal oversendes voldgiftsbehandling.

Det var mange saker på dagsorden denne dagen, vedtakssaker, drøfting og orienteringssaker. Styret hadde fått to innsendte saker fra medlemmer, det ene gjaldt manglende bokanmeldelser. Styret drøftet dagens situasjon og hvordan vi kan påvirke og bidra, blant annet gjennom støtte til Kritikerlaget.

Styret ble ellers orientert om gjennomført møte i Kulturdepartementet vedrørende den utsatte kunstnermeldingen. Styret drøftet også møtet som skal finner sted i Kulturdepartementet 16. september, der møter Forfatterforeningen statsråd Abid Raja. På dette møtet vil vi blant annet ta opp den midlertidige avkortningen i forfatterbetalingen gjort i år, i tredje runde under innkjøpsordningen. Vi vil også ta opp at det må finnes litteraturpolitiske forpliktelser det er mulig å pålegge strømmetjenestene slik at også strømmetjenestene bidrar til mangfold og bærekraft i norsk litteratur, og ikke bare skummer fløten av forfatternes arbeid og innsats, og forlagenes investeringer i forfatterskap.

Videre sto innkjøpsordningen og Volda-rapporten på sakslista. En gruppe forskere ved Høgskulen i Volda har gått gjennom alle tilskuddsordningene for litteratur i Kulturrådet. Rapporten skal foreligge nå i høst, og det er i den forbindelse planlagt jevnlige møter med litteraturseksjonen i Kulturrådet.

Det var to innholdsrike dager med styret, og engasjementet var stort. Styret skal ha et utvidet arbeidsutvalg i dag for å følge opp sakene fra seminaret.