SV vil ha boklov

SV ønsker en boklov. En boklov med en utvidet fastprisperiode vil gi forutsigbarhet for både forlag, bokhandlere og forfattere, og den vil gi stabile økonomiske…

paragraph

SV ønsker en boklov. En boklov med en utvidet fastprisperiode vil gi forutsigbarhet for både forlag, bokhandlere og forfattere, og den vil gi stabile økonomiske rammer for bokbransjens aktører, skriver partiet i en uttalelse etter helgens landmøte. SV skriver videre at en boklov bør begrense maktkonsentrasjoner i bokbransjen og hindre bruk av markedsmakt som går på bekostning av små og uavhengige aktører.

SVs landsmøte ønsker at de mange foreslåtte tiltakene i stortingsmeldingen ”Mål og mening” fra 2008 blir tatt fatt i, og oppfordrer regjeringen til snarlig å utrede en boklov. SV ønsker at en slik lov skal sikre en fast bokpris som gir bokkjøperne et mangfoldig boktilbud.

Fra SVs eget referat – http://sv.no/Forside/Partiet/Partiets-organer/Landsmote-2011/Uttalelser/En-offensiv-litteraturpolitikk – hitsetter vi:

SV mener at norsk litteratur er i en unik posisjon til å nå fremtidige generasjoner. Vi er et lesende folk, og nye teknologiske muligheter kan gi stadig flere muligheter til å oppleve litteratur på en måte som passer dem. Samtidig mener SV at norsk litteratur – sakprosa og skjønnlitteratur – er under press. Den samme teknologien utfordrer inntjening og opphavsrett, sakprosamarkedet presses, og det skjønnlitterære markedet er preget av bestselgerstabler. SV ønsker å gjennomføre en mer offensiv litteraturpolitikk i tiden framover, og mener at om litteraturen foreligger på trykt papir eller digitalt er et underordnet spørsmål. Det er like viktig å sikre kvalitet i litteraturen og forfatternes rettigheter i den elektronisk formidlede litteraturen som i tradisjonell, trykt litteratur.

Regjeringen har sendt spørsmålet om moms på e-bøker ut på høring. SVs utgangspunkt er at det er innhold og ikke publiseringsform som utløser momsfritaket og at det derfor også bør omfatte e-bøker. SV vil ta endelig standpunkt etter at høringsrunden er over.

For Norge som et kunnskapssamfunn er det er særskilt viktig at norske elever og studenter har tilgang til gode, norskspråklige læremidler. Særlig i høyere utdanning er det et problem at mange emner er blitt så små og endringene så hyppige at det er vanskelig å sikre lønnsomhet i læremiddelproduksjon. Samtidig er det viktig å stimulere til utgivelse av kvalitetssakprosa og gjøre denne litteraturen tilgjengelig for befolkningen. SVs landsmøte ønsker å følge opp arbeidsprogrammet hvor det heter at: «Tilskuddsordningen til norskspråklige lærebøker for høyere utdanning må utvides kraftig.» og «å utvide antall titler i innkjøpsordningen for sakprosa til 150 titler per år». Innkjøpsordningene må ikke minst videreutvikles for å gjøre folkebibliotekene attraktive. For å sikre at det finnes like mye norskopplæringsmateriell å velge mellom på begge målformer, bør det gå fram av opplæringslova at læremidler for voksne innvandrere skal komme på både nynorsk og bokmål til samme tid og samme pris.

Bibliotekene er en bærebjelke i litteraturpolitikken – folkebibliotekene, fagbibliotekene, fengselsbibliotekene og ikke minst skolebibliotekene. Innkjøpsordningen og skolebibliotekene skal være gode ordninger som også skal virke sosialt utjevnende. Skolebibliotekenes rolle vil i tråd med SV sin satsing på skole være sentrale elementer i fremtidens kunnskapssamfunn.

SV vil, i tråd med arbeidsprogrammet, fremme en bibliotekspolitikk på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå som kan «gjøre bibliotekene til oppdaterte møteplasser for kultur, kunnskap og informasjon for hele befolkningen.»