SVs alternative budsjett

Det er flere kvalifiserte søkere enn det et er stipend, og behovet for stipend er stort. Forfatterforeningen er takknemlige for at fjorårets økning med midlertidige stipend videreføres, men ekstra glad for at SV ser det store stipendbehovet og går lenger med ønsket om å opprette 60 nye stipendhjemler i sitt alternative budsjett.

Stipender er et knapphetsgode men det mest treffsikre virkemiddelet i kunstnerøkonomien. Kunstnerstipend gir forfattere tid og økonomisk forutsigbarhet, og med det rom for fordypning og er helt avgjørende for at det blir skrevet frem en variert og mangfoldig litteratur. Kunstnerstipendene bidrar til å rekruttere forfattere fra ulike sosiale lag, og er helt avgjørende for hvorvidt forfattere tør å forbli i yrket.

Kulturrådet søkte om et løft for Kulturfondet på 147 mill. for 2023 i tillegg til prisjustering. Regjeringens forslag til budsjett gir en økning på 2,95 % sammenlignet med 2022. Beregnet prisvekst i år er ifølge SSB på 4,7 %. Hvis fondet, som de siste årene, ei heller denne gangen, kompenseres for lønns- og prisvekst, og ingen friske midler kommer til, rammes og svekkes samtlige kunstfelt. Og for vår del, innkjøpsordningen.  Godt er det da at SV forstår Kulturfondets betydning, både for det frie feltet og for innkjøpsordningen og i sitt forslag vil øke potten til Norsk kulturfond. Sjølv om det er en forsiktig økning. Innkjøpsordningen, ikke minst den skjønnlitterære automatiske ordningen, har trange økonomiske rammer. 

Kulturfondet har funnet økonomisk rom for å videreføre innkjøpsordningen for skolebibliotek. Det er bra. Bra er det også at SV vil øke rammene til nettopp denne ordningen.    

Det er flere kvalifiserte søkere enn det et er stipend. Forfatterforeningen  er takknemlige for at fjorårets økning med midlertidige stipend videreføres, men ekstra glad for at SV ser det stor behovet og går lenger med ønsket om å opprette 60 nye stipendhjemler i sitt alternative budsjett. Stipender er et knapphetsgode men det mest treffsikre virkemiddelet i kunstnerøkonomien. Kunstnerstipend gir forfattere tid og økonomisk forutsigbarhet, og med det rom for fordypning og er helt avgjørende for at det blir skrevet frem en variert og mangfoldig litteratur. Kunstnerstipendene bidrar til å rekruttere forfattere fra ulike sosiale lag, og er helt avgjørende for hvorvidt forfattere tør å forbli i yrket.

SVs alternative statsbudsjett