SVs alternative budsjett

Forfatterforeningen har de siste åra, både alene som forening og sammen med Kunstnernettverket, vektlagt at behovet for en økning av antall stipendhjemler er stort, og…

sv_logo

Forfatterforeningen har de siste åra, både alene som forening og sammen med Kunstnernettverket, vektlagt at behovet for en økning av antall stipendhjemler er stort, og også behovet for å knytte en lønnsvekstmekanisme til kunstnerstipendene.

Kunstnerstipendene er et knapphetsgode, men helt avgjørende for å utvikle kunstnerskap.

SV viser i sitt alternative budsjett at de forstår dette.

SV har forpliktet seg til at kultur skal tilbake til 1% av statsbudsjettet og ser betydningen av kunstnerstipendene.  I SVs alternative budsjett for 2020 er målet om 100 nye stipendhjemler nedfelt.  «Et samfunn med et bredt og mangfoldig kulturliv krever at det er mulig å leve som kunstner. Uten noen til å produsere kunsten, vil kulturlivet stagnere. Derfor øker vi satsene for kunstnerstipend, honorarer og vederlag, og foreslår en rekke nye slik at vi kan nå målet om 100 nye stipendhjemler.»

Dette viser at SV lytter til feltet, til kunstnerorganisasjonene.

Jeg vil også trekke frem potten til Kulturfondet, og at satsningen på kritikk og tidsskrift fremheves i det alternative budsjettet. Kulturrådets utredning Kulturtidsskriftene (2018) viste at tidsskriftøkonomien er svært stram og ofte basert på mye dugnadsarbeid. Våren 2019 lanserte Kulturrådet nye og tverrfaglige støtteordninger for tidsskrift og kunst- og kulturkritikk. En satsning vil sikre bedre vilkår for etablerte tidsskrift, men også bidra til å ivareta mangfold og legge til rette for nye stemmer. For at en reflektert samtale om kunst, kultur og samfunn fortsatt skal finne sted, trengs et betydelig løft for kulturtidsskriftene, både de analoge og de digitale. Denne satsninga er viktig for den offentlige samtalen om kunst og er et viktig bidrag til ytringsmangfold og ytringsfrihet.

Innkjøpsordningene ligger under Norsk Kulturfond, og med SVs avsetning på 53.6 til Norsk Kulturfond, vil det bidra til å forlenge e-boklisensene, og sikre at denne litteraturen ikke forsvinner ut av bibliotekenes digitale samlinger, men at den når ut til nye lesergrupper. En forlenging av lisensperioden og inkludering av digitale plattformer krever en styrking av ordningenes rammer som økt betaling til forfattere, oversettere og forlag.  Økning av forfatternes vederlag er et effektivt og presist virkemiddel for å bedre forfatterøkonomien.

SV legger frem et alternativ budsjett med uttalt mål om å redusere forskjellene i befolkningen, og mange av tiltakene vil ha betydning for kunstnerne. Eksempelvis en økning av barnetrygden og innføring av minstesats for foreldrepenger (2G: 193 766) som erstatning for dagens engangsstønad ved fødsel (83.140 kr). I tillegg til skattelette for alle med inntekt under 600 000.