Uforutsigbar forfatterøkonomi

Kjære forfattere Forfatteres økonomi er uforutsigbar, og for mange enda mer uforutsigbar under koronapandemien. Flere lesere benytter seg av digital tilgang til bøkene, bibliotekene får…

heidi_marie_kriznik_og_korona

Kjære forfattere

Forfatteres økonomi er uforutsigbar, og for mange enda mer uforutsigbar under koronapandemien.

Flere lesere benytter seg av digital tilgang til bøkene, bibliotekene får mer penger til innkjøp av eboklisenser, og Nasjonalbiblioteket betaler rettighetshaverne ekstra for økt tilgjengelighet til sine digitale samlinger Dette er bra. Men det er viktig at folks vilje til å betale for litteratur ikke reduseres, enten det er ordinære eller ekstraordinære tider. Fredag 24. april trykte Dagens næringsliv en kronikk hvor jeg skriver om dette:

Strømmetjenestene skummer fløten

Jeg forbereder nå i samarbeid med administrasjonen et forslag til en inntektsundersøkelse knytta til strømming av skjønnlitterære verk. På førstkommende styremøte vil vi behandle dette forslaget. Det trengs en bedre oversikt til forhandlingene med Forleggerforeningen.

Takk til alle dere som svarte på hvorvidt dere har opplevd å få utsatt utgivelse knyttet til korona-pandemien. Spørreundersøkelsen var kun relevant å svare på for de forfatterne som har planlagt utgivelse i 2020, og jeg er veldig glad for å ha fått inn hele 78 svar og det til tross for kort frist! Av de 78 melder fire om at situasjonen er uavklart. Mens 8 melder om endret utgivelsestidspunkt. En av disse har fått fremskyndet utgivelsen. De øvrige 7 har utsatt utgivelse. Fire av de åtte med endret utgivelse har selv tatt eller vært med på avgjørelsen. I fire tilfeller er det forlagene alene som har stått for beslutningen. Det er alvorlig nok for hver forfatter, selv om det er gledelig at det er få. Uansett vil vi fortsatt følge med på dette. Forfattere som opplever at forlaget skyver på utgivelsen vil kunne bli satt i en vanskelig økonomisk situasjon – all den tid forventet inntekt bortfaller. I tillegg er det slik at hvis boka blir utsatt til etter søknadsfristen for stipend, kan dette redusere forfatterens mulighet til å få stipend ved at forfatteren ikke kan vise til en ny bok, et nytt søkergrunnlag. Men tilbake til det undersøkelsen faktisk viser: Det skrives og skapes litteratur, og bøkene blir gitt ut! Og flere forfattere som har sjekka ut med forlaget om alt rundt utgivelsen blir som planlagt, har fått til svar at forlaget kjører på som før.

Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen har forøvrig også i et felles opprop uttrykt at de skal gjøre alt de kan for å sørge for nye bøker til leserne. Se lenke her: www.bokhandlerforeningen.no/felles-opprop-fra-bokhandlerforeningen-og-forleggerforeningen

Og her er en lenke til undersøkelsen på Forfatterforeningens nettside: https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/forfatterne-jobber-videre-ny-litteratur-vil-komme

På nettsiden til Forfatterforeningen har vi nå også fått en «koronaknapp», den finner du oppe til høyre på siden, under søkefeltet. Her er artikler og saker med koronarelatert informasjon som kan være aktuelle for forfattere samlet. Se lenke her: https://forfatterforeningen.no/korona

Stortinget har, som tidligere nevnt, vedtatt midlertidige endringer i folketrygdloven. Endringene innebærer blant annet en midlertidig ordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende. Kompensasjonsordningen gjelder fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff, og da med 80 prosent dekning inntil 6 G (1 G = 99 858 kroner fra 1.mai). NAV melder på sine sider at de sikter mot å ha søknaden klar så tidlig som mulig i uke 19. Da kan du søke om kompensasjon for helt eller delvis tapt inntekt. Du søker altså etterskuddsvis. Det siste nå er at beregningsgrunnlaget vil bli basert på årsregnskapet for 2019, altså at det er basert på innrapportert næringsinntekt i 2019.  Argumentet fra NAV var at de trengte en enkel løsning som kunne bli ferdig til starten av mai. Hver og en som søker må selv finne det riktige tallet, og tallet må kunne etterprøves.

Her er lenken til søknaden og informasjon hos NAV:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/midlertidig-ordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere-som-mister-inntekt-pa-grunn-av-koronautbruddet#chapter-3

Menon Economics og BI gjennomfører for tiden et prosjekt på vegne av Kulturrådet hvor de skal se på de økonomiske konsekvensene av koronakrisen på kultursektoren, dette omtales nærmere her:

https://www.kulturradet.no/om-kulturradet/vis-artikkel/-/kulturradet-skal-analysere-koronakonsekvenser.

Målet er å kartlegge hvordan de innskrenkende tiltakene som følge av Covid-19 har påvirket ulike deler av kultursektoren, vurdere dagens hjelpetiltak, og se på hvorvidt det er behov for nye.

Jeg minner ellers om oppfordringen lagt ut på nettsiden tidligere denne måneden: Har du forslag til kandidater til Internasjonalt utvalg (IU)? Eller kunne du selv tenke deg å gjøre en innsats? IU har blant annet ansvaret for å innstille til DnFs Ytringsfrihetspris. Send en e-post til post@forfatterforeningen.no innen mandag 4. mai.

Den 7. mai møtes det nye styret for første gang til styremøte (på digital plattform vel å merke). Husk at du i forkant av styremøter kan melde inn saker du er opptatt av og ønsker at styret skal vurdere.

Da avslutter jeg med ønske om at livet snart vil normaliseres, at forfatteroppdragene vil komme tilbake og bidra til det inntektsgrunnlaget en trenger for å kunne skrive.

God 1.mai, gode ønsker fra Heidi Marie Kriznik