Utredning om Norsk kulturråd overlevert

Slik oppsummerer nettstedet bok365.no forslagene:   – Tilrettelegge for utvikling i kulturen.   – Fagutvalgenes rolle skal styrkes.   – Fagutvalgene bør fatte vedtak i alle…

thorhild_widvey_foto_kud_wenche_nybo

Slik oppsummerer nettstedet bok365.no forslagene: 
 

– Tilrettelegge for utvikling i kulturen.
 
– Fagutvalgenes rolle skal styrkes.
 
– Fagutvalgene bør fatte vedtak i alle saker om enkelttilskudd.
 
– Rådet skal bestå av 7 medlemmer, ikke 10 slik som i dag.
 
– Det nedsettes en valgkomité som utarbeider forslag til sammensetning av rådet.
 
– Rådet videreutvikles som strategiorgan
 
– All støtte fra Norsk kulturfond bevilges over én post, post 55, på de respektive kapitler/fagområder på Kulturdepartementets budsjett.
 
– Rådet skal ha en fleksibilitet i bruk av fondsstøtten.
 
– Rådet gis fullmakt til å overføre midler mellom kapitler på statsbudsjettet inennfor en ramme av 5 prosent.
 
– Forvaltningen av statens stipend og garantiinntekter fordeles av egne stipendkomiteer oppnevnt av Rådet.
 
– Arkivutviklingsoppdraget overføres til Riksarkivaren.
 
– Post 77 omgjøres til søkbare utviklingsprogrammer.
 
– Struktur og roller tydeliggjøres. Flertallet anbefaler at det kollegiale organet og fagadministrasjonen får hvert sitt navn.
 
– Det tydeliggjøres at Kulturrådet, inkludert Norsk kulturfond, har ansvar for å se helhetlig på behovene i kunstfeltet, uavhengig av nasjonale skillelinjer.

 

 

I en pressemeldingen fra Kulturdepartementet heter det: 

– Jeg takker for rapporten og setter stor pris på den grundige gjennomgangen utredningsgruppen har foretatt. Her er det mange interessante vurderinger og anbefalinger. Denne gjennomgangen er et ledd i vår frihetsreform for kultursektoren, hvor regjeringen er opptatt av maktspredning, å fremme innsatsen for bedre kvalitet samtidig som vi sikrer best mulig bruk av fellesskapets midler. Det er også viktig for oss å forenkle søknadsordningene og styrke mulighetene for entreprenørskap i kultursektoren. Da trenger vi et sterkt, handlekraftig og uavhengig kulturråd, sier kulturminister Thorhild Widvey i pressemeldingen.

– Rapporten vil bli sendt på bred høring allerede i dag, så alle som ønsker det skal få anledning til å uttale seg, sier Widvey.

Hovedtrekkene i utredningsgruppens anbefalinger er:

Rådet (det kollegiale organet) 

Anbefales videreutviklet og forsterket som overordnet strategiorgan. Rådets hovedoppgave bør være å sikre en god og hensiktsmessig fordeling av midlene i Norsk kulturfond, samt å tilrettelegge for en helhetlig forvaltning i fagutvalgene og for utvikling i kulturfeltet. Det foreslås endringer både når det gjelder prosessen for oppnevning av rådet og for sammensetningen av medlemmene i rådet. Fagutvalgenes rolle styrkes, blant annet ved at de får vedtaksmyndighet i alle tilskuddssaker.

Tilskuddssystemet

Utredningsgruppen anbefaler også å gjøre endringer med sikte på å forenkle og å skape transparens i tilskuddssystemet som forvaltes av rådet, deriblant en omstrukturering av noen av tilskuddspostene. Mange av tiltakene på post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd foreslås flyttet inn i Norsk kulturfond, mens de øvrige foreslås flyttet til budsjettposter som forvaltes av Kulturdepartementet.

Forvaltningen av statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Videre anbefaler utredningsgruppen endringer i forvaltningen av statens stipend og garantiinntekter for kunstnere. Gruppen mener det er behov for at prosjektstøtte og kunstnerstøtte i større grad ses i sammenheng. De mener videre at det er rom for betydelige forenklinger i komitéstrukturen. I sammenheng med dette, og i tråd med prinsippet om armlengdes avstand, mener utredningsgruppen at de statlige stipendordningene bør forvaltes av stipendkomiteer som er uavhengige både av politiske myndigheter og av interesseorganisasjoner. Utredningsgruppen foreslår derfor at ordningen med statlige stipend- og garantiinntekter i framtiden forvaltes av stipendkomiteer oppnevnt av rådet.

Fagadministrasjonens oppgavesammensetning

Utredningsgruppen anbefaler også endringer i fagadministrasjonens oppgavesammensetning. Blant annet foreslås oppgaver på arkivfeltet overført til Riksarkivaren. Det fremmes også forslag om at Kulturrådets rolle i forvaltningen av utviklingsmidler på kulturvernfeltet endres.

Skillet mellom ulike oppgavetyper i Kulturrådets fagadministrasjon

Utredningsgruppen mener det er behov for å tydeliggjøre skillet mellom ulike oppgavetyper i Kulturrådets fagadministrasjon, det vil si de typiske sekretariatsfuksjonene og de mer direktoratspregede oppgavene.  Mens et mindretall i utredningsgruppen finner at dette krever en deling av fagadministrasjonen, har gruppens flertall kommet til at dagens organisering kan videreføres. Flertallet anbefaler likevel en navneendring, slik at det kollegiale organet og fagadministrasjonen får hvert sitt navn.