Valgenquete: Miljøpartiet De Grønne

Harald A. Nissen, nasjonal talsperson, svarer på vegne av Miljøpartiet De Grønne (MDG): – Hva mener MDG om boklov og fastpris på bøker? – Miljøpartiet…

mdg_logo_rgb_large

Harald A. Nissen, nasjonal talsperson, svarer på vegne av Miljøpartiet De Grønne (MDG):

– Hva mener MDG om boklov og fastpris på bøker?

– Miljøpartiet De Grønne vil gå inn for en boklov som sikrer fastpris på nye bøker det første året, og som forbyr at de samme eierne kan kontrollere både forlag, distribusjon og bokhandel.

– Hva er MDGs syn på moms på e-bøker?

– Moms på e-bøker ble innført i 2010 for å fremme like konkurransevilkår mellom norske og utenlandske tilbydere. I lovverket går e-bøker under betegnelsen “elektroniske tjenester”, noe som skaper et skille mellom papirbøker og e-bøker, da e-bøker ikke vurderes skattemessig som et åndsverk.

Vi har ikke konkret politikk på moms på e-bøker, men er i utgangspunktet for at skatt skal brukes mer aktivt for å gjøre miljøvennlige varer billigere. Vi er for at grønne skatter og avgifter kan differensieres for å styre forbrukeratferd og næringsutvikling i bærekraftig retning. E-bøker er miljøvennlige og lite ressurskrevende å produsere som sådan. De Grønne vil og på sin side arbeide for en åndsverkslovgivning som er tilpasset dagens digitale samfunn. Den skal kunne fremme kulturproduksjon både i klassiske og nye former, og ta sikte på å redusere opphavsrettens vernetid.

– Hvordan vil MDG bidra til å tilrettelegge for spredning av norsk litteratur?

– MDG er opptatt av at det brede litteraturtilbudet av både skjønnlitteratur og sakprosa opprettholdes. De statlige innkjøpsordningene er en garanti for at dette. De Grønne vil sikre støtten til smale forlag. Vi vil også legge til rette for at forlag og bokhandlere kan samarbeide om en felles oversikt over årets nye bøker, som også kan legges ut på nettet.

– Hvordan vil MDG gi folk et godt bibliotektilbud landet over?

– På generell basis vil vi sørge for et godt og bredt kulturtilbud over hele landet, både med omreisende og faste institusjoner. Bibliotekene er viktige kultur- og læringsinstitusjoner, som spiller en sentral rolle i å formidle den levende norske språkkulturen.

De grønne vil gi folkebibliotekene økte ressurser til utlånsmateriell, og jobbe for mer brukervennlige lokaler og åpningstider. Vi er dessuten opptatt av å legge til rette for en styrking av skolebibliotekene igjennom en dialog mellom stat og kommune. Den faglig kompetansen på skolebiblioteksfeltet må fortsatt styrkes. Vi vil også forbedre de digitale utlånsordningene.

– Hvordan vil MDG sikre gode levekår for kunstnerne?

– De Grønne mener at kulturpolitikken må åpne opp for mangfold og nytenkning, med en rikdom av varierte uttrykk. Vi vil at det opprettes flere kunstnerhus og -miljøer med rimelige atelierer, fellesverksteder, øvingsrom, skrive- og lydstudioer. Særlig i de sentrale storbyregionene i Norge er dette en utfordring.

Vi vil også ha bedre støtteordninger for kunstnere og kunstorganisasjoner. Her er vi på linje med mange av de føringene som er gitt i det nylig avgitte Kulturløft 3 fra regjeringen. Mye av den norske kulturpolitikken er det forholdsvis bred konsensus om. Vi er opptatt av at de påpekningene som riksrevisjonen har kommet med i forhold til Norsk kulturråds forvaltning av tilskudd til kunstformål blir fulgt opp. På et generelt grunnlag kan vi si at vi ønsker en større forståelse for de ulike kulturregionenes utfordringer i Norge. I dette ligger det et ønske om å legge til rette for at det kan finnes sterke kulturmiljøer også utenfor osloregionen. MDG vil også reise spørsmål ved noe av den politiske styringene som skjer på ulike deler av kulturfeltet gjennom ulike satsningsprogram. Vi vil gi artister og kulturutøvere bedre rettigheter gjennom en egen kulturarbeidsmiljølov utarbeidet i tett samarbeid med kulturprodusentene.