Valgenquete: Rødt

Det er Fredrik V. Sand, kontorsekretær og AU-medlem i Rødt, som svarer. – Hva mener Rødt om boklov og fastpris på bøker? – Rødt ønsker…

logo

Det er Fredrik V. Sand, kontorsekretær og AU-medlem i Rødt, som svarer.

– Hva mener Rødt om boklov og fastpris på bøker?

– Rødt ønsker å beholde bokloven.

– Hva er Rødts syn på moms på e-bøker?

– Rødt ønsker et mer teknologinøytralt rammeverk for kultur. E-bøker ikke bør behandles annerledes enn papirbøker, og derfor ha momsfritak.

– Hvordan vil Rødt bidra til å tilrettelegge for spredning av norsk litteratur?

– Rødt vil styrke folkebibliotekene, og ha litteraturhus og/eller kulturhus som samlingspunkt for kultur i de store byene. Vi vil styrke innkjøpsordningene, spesielt utvide ordningen for sakprosa og i tillegg opprette en for tegneserier Støtte Nasjonalbibliotekets arbeid for å gjøre alle sider av kulturarven fritt tilgjengelig på internett. Kompensasjonsordninger til forfattere, oversettere og forlag for å legge ut bøker, film, musikk osv. som ikke er i salg, fritt tilgjengelig på internett.

– Hvordan vil Rødt gi folk et godt bibliotektilbud landet over?

– Styrking av folkebibliotekene står helt øverst på vår liste over kulturpolitiske prioriteringer. Rødt vil styrke bibliotekene med økte og øremerkede bevilgninger. Slik unngår vi også at bibliotek blir nedprioritert i kommuner med dårlig råd. Vi ønsker at bibliotekene skal drive enda mer aktiv formidling og debatt. I tillegg er det viktig at bibliotekene har hele stillinger og lange åpningstider.

– Hvordan vil Rødt sikre gode levekår for kunstnerne?

– Vi vil arbeide for et rikt og variert kulturliv, der ulike kunstarter, stilretninger og kulturer med både profesjonelle utøvere og et bredt folkelig kulturliv blir stimulert. Vi vil ha et samfunn med mindre forskjeller. Det oppnås gjennom omfordeling, og det skal også komme kunst- og kulturliv til gode Kulturarbeidere er arbeidsfolk. De jobber hardt, men for det overveldende flertallet merkes det ikke positivt. Kulturarbeidere har svakere rettigheter og dårlige levekår enn de fleste. Rødt jobber for ordnede arbeidsforhold, Kunstnere og kulturarbeidere må ha rett til sykelønn, foreldrepermisjon og en skikkelig pensjon. Det kan ikke være slik at bare de som har arv skal kunne jobbe med kunst og kultur. Rødt mener at fast stilling for kulturarbeidere som går i midlertidige stillinger over lang tid er en viktig politisk prioritering. Vi vil ha mer driftsstøtte og langsiktige støtteordninger på bekostning av prosjektstøtte, så kunstnere kan lage kunst og ikke skrive søknader hele tida.
Vi støtter ikke omleggingen fra garantiintekt til korte stipender, det gjør det vanskeligere å satse langsiktig som kunstner og gjør kunstnere mer avhengige av finansiering fra andre steder, som deltidsjobb eller støtte fra foreldre. Men vi synes det er bra at avkortingsregelen er fjernet, så kunstnere på stipend ikke låses til lavinntekt. Vi ønsker å øke summen, men har ikke tatt stilling til nøyaktig hvor mye.