Varsler søksmål om normalkontrakten

Forfatterorganisasjonene ønsker å prøve to av tvistepunktene for retten, etter å ha forhandlet med Forleggerforeningen om en revidert normalkontrakt i snart to år, uten at partene har lykkes i å bli enige.

Forfatterorganisasjonene har forhandlet med Forleggerforeningen om en revidert normalkontrakt i snart to år, uten at partene har lykkes i å bli enige. Det ble brudd i forhandlingene ved årsskiftet, og da gikk prosessen videre til et internt tvisteutvalg. Heller ikke dette førte til noen bevegelse. På bakgrunn av dette har forfattersiden valgt å sende et prosesskrav til Forleggerforeningen, og varsler at vi ønsker å prøve to av tvistepunktene for retten.

– Vi har opplevd forleggerne som lite lyttende, og uvillige til å komme oss i møte med noe som helst i forhandlingene. I en så låst situasjon er det nødvendig å søke hjelp fra rettsapparatet, sier lederne for NBU, Forfatterforbundet og Den norske Forfatterforening.

Varselet om søksmål gjelder to punkter. Begge angår hvordan forlagene beregner forfatternes inntekter, som blir lavere og mindre transparente på grunn av at forleggerne benytter delvis utdaterte, og delvis ikke kontraktsfestede praksiser.

Det første prosessvarselet handler om forlagenes praksis når de beregner forfatternes royalties etter at en bok går ut av fastpris.

– Her har forlagene avtalt en felles utregningsmåte seg imellom, og blitt enige om at de skal bruke to ganger bokens nettopris som grunnlag. Normalkontrakten gir ikke anledning til det. Den henviser til en fast listepris. De har heller ikke diskutert denne praksisen med forfattersiden, og vært helt avvisende når vi har signalisert at vi behøver å diskutere den. Kontrakten forvitrer hvis en av partene føler seg fri til å gjøre tolkninger etter eget forgodtbefinnende, og vi mener at dette er et brudd på kontraktsretten.

Det andre punktet gjelder den såkalte hefteavkortningen, der forlagene trekker fra femten prosent av bokens verdi før de beregner forfatternes royalties. Ordningen stammer fra en tid da innbinding og trykking av bøker var dyrt, men forfattersiden mener at den er foreldet.

– Forlagene kan ikke fortsette å forvente at forfatterne skal fortsette å gi direkte subsidier på denne måten. Vi mener at dette er urimelige avtalevilkår, sier forbundslederne.

I det første punktet har både NBU, DnF og FF sendt prosessvarsel, mens det er Forfatterforbundet alene som varsler søksmål om hefteavkortningen. Dette skjer fordi de forhandler kontrakten for første gang og ser dette som en anledning til å prøve ordningen. NBU og DnF stiller seg helt og holdent bak intensjonen med også dette søksmålsvarselet.

Forleggerforeningen har to uker på seg til å svare på varselet.