Ved konsekvenser av tapte oppdrag

Tapte oppdrag? Kjære forfattere. Jeg minner om Forfatterforeningens solidaritetsfond. Men først: Forfattere som fikk oppdrag avlyst før myndighetens forbud mot kulturarrangementer og mindre enn 10…

penger

Tapte oppdrag?

Kjære forfattere. Jeg minner om Forfatterforeningens solidaritetsfond.

Men først:

Forfattere som fikk oppdrag avlyst før myndighetens forbud mot kulturarrangementer og mindre enn 10 dager før oppdraget skulle utføres (50 % av honoraret) eller 3 dager før oppdragsdato (100 % av honoraret) skal ha hhv 50 % og 100 % av avtalt honorar.

En rekke oppdragsgivere har sagt at de vil betale honorar for avlyste arrangement. Dette gjelder de aller fleste oppdragsgiverne i Den kulturelle skolesekken (i første omgang minimum frem til påske), Nasjonalbiblioteket (frem til sommeren), og flere folkebibliotek inkludert Deichman i Oslo og Bergen Offentlige Bibliotek.

Flere store aktører som ofte støtter litteraturarrangementer har dessuten vært tydelige på at de ikke vil kreve tilskuddene tilbake dersom pengene er brukt på å honorere forfattere for avlyste oppdrag. Dette gjelder blant andre Fritt Ord, Kulturrådet, Nasjonalbiblioteket, Bergen kommune og Stavanger kommune.

Vi minner også om at den utvidete krisepakken gir skjønnlitterære forfattere utvidete sosiale rettigheter, og kan være til hjelp for forfattere som får oppdragene sine avlyst, eller må være hjemme med barn på grunn av stengte barnehager og skoler:

  • Omsorgspenger: «Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag 3.»
  • Sykepenger: «Stortinget ber regjeringen gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.»
  • Kompensasjon for tapt inntekt: «Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.»
  • Dagpenger: «Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger settes ned til 0,75 G (74 894 kroner).»

(Tekst er hentet fra Forfattersentrum.no)

Mer på nettsiden vår: www.forfatterforeningen.no  og Forfattersentrum www.forfattersentrum.no

Den norske Forfatterforening solidaritetsfond bygger på en avtale med bokklubbene som bygger på at forfattere med bøker i bokklubbben som er medlem i Forfatterforeningen gir fra seg 4 % prosent av sin royalty til Den norske Forfatterforeningens Solidaritetsfond. Solidaritetsfondet består altså av midler som kommer fra De norske Bokklubbene A/S og Cappelens Bokklubber.

Det innkommer mindre penger til solidaritetsfondet nå enn det gjorde i bokklubbenes storhetsdager, men midlene er der og disse er i følge retningslinjene ment å gå til økonomisk hjelp til norske, skjønnlitterære forfattere i spesielt vanskelige, akutte og uforutsette situasjoner. Det vil  ikke bli gitt støtte eller lån til dekning av skattekrav. 

Når hva som er spesielt vanskelige situasjoner skal vurderes må det tas hensyn til hvorvidt situasjonen er akutt og uforutsett, eller hvorvidt andre løsninger er prøvd (som for eksempel NAV). Dersom den økonomiske situasjon er forutsigelig og har vedvart og/eller trolig vil komme til å vedvare over lang tid, er Solidaritetsfondet i de fleste sammenhenger ikke rette adressat.

Den norske Forfatterforening er til for alle skjønnlitterære forfattere i Norge, hva gjelder juridisk bistand eller annen bistand. Stipendene er også søkbare for samtlige. Flere andre ordninger er også for alle skjønnlitterære forfattere. Men når det gjelder akkurat dette solidaritetsfondet, er fondets midler generert av, og derfor forbeholdt Forfatterforeningens medlemmer.

Normalt ber vi søkere om å fremskaffe mest mulig dokumentasjon på den økonomiske situasjonen, slik som husleieutgifter, tannlegeregninger osv. Dersom du har fått økonomiske problemer pga. «korona-avlysninger» ber vi om å få dokumentert arrangementet og avlysningen så langt det er mulig. Det er styret i DnF som behandler søknaden. Styret har taushetsplikt og alle søknader vil bli behandlet konfidensielt.

Har du spørsmål, eller ønsker å søke ta kontakt på post@forfatterforeningen.no