Aktuelt

Vil fremje lesing og leselyst

Regjeringa legg i dag fram ein leselyststrategi der barn og unge er ei sentral målgruppe. Målet med leselyststrategien er å fremje lesing og leselyst, og…

hadia_tajik_stort

Regjeringa legg i dag fram ein leselyststrategi der barn og unge er ei sentral målgruppe. Målet med leselyststrategien er å fremje lesing og leselyst, og å sikre tilgang til litteratur for barn og unge.

Leselyststrategien inneheld fleire døme på gode tiltak og prosjekt. Prosjekta er framheva for å inspirere både kommunar og andre aktørar til å setje i gang eigne prosjekt eller satse på eksisterande prosjekt i arbeidet med å auke leselysta.

Kulturdepartementet vil bruke 2,75 millionar kroner i 2013 på tiltak for å auke leselysta til barn og unge.

Av dette vil Kulturdepartementet lyse ut 1,2 millionar kroner til leselystprosjekt i 2013. Organisasjonar kan søkje om midlar til prosjekt som har som mål å fremje leselysta til barn og unge.

Leselystprosjektet Hat-trick får 850 000 kroner i 2013. Dette er eit breiddeprosjekt i regi av Foreningen !les, der litteratur og formidling skjer på fotballarenaer. Prosjektet framhevar gode lesande rollemodellar frå fotballmiljøet.

Prosjektet Bok til alle-bibliotek får 700 000 kroner i 2013. Dette er eit prosjekt der bibliotek forpliktar seg til å formidle litteratur til folk som har problem med lesing.  Dette er eit populært tiltak som bidrar til alle – uansett leseevne – får lese.

Desse midlane kjem i tillegg til dei 17 millionar kronene som Nasjonalbiblioteket allereie disponerer til prosjekt- og utviklingstiltak i biblioteksektoren.

Det kan søkes om midler til prosjekter eller tiltak med mål å fremme barn og unges leselyst som knytter seg til ett eller flere av de fire satsingsområdene i leselyststrategien:

* Styrke litteraturformidling til barn og unge
* Sikre alle barn og unge tilgang på litteratur
* Øke leseengasjement i hele samfunnet
* Synliggjøre og samordne leselysttiltak

Generelle søknadskriterier:

* Prosjektet eller tiltaket må være rettet mot barn og unge opp til 18 år.
* Prosjektet eller tiltaket må være igangsatt eller kunne igangsettes i 2013.
* Søker må være en organisasjon

Søknadsfrist 23. august 2013.

Søknad sendes til Kulturdepartementet: postmottak@kud.dep.no.

Nasjonalbiblioteket koordinerer leselyststrategien, og vil bistå Kulturdepartementet i søknadsbehandlingen.