Warning: mysqli_real_connect(): not found in /customers/2/6/4/czhnsdg2t/webroots/r1168646/wp/wp-includes/class-wpdb.php on line 1987 Tilleggsavtale til avtale om normalkontrakt for skjønnlitteratur - Den norske Forfatterforening

Tilleggsavtale til avtale om normalkontrakt for skjønnlitteratur

Last ned i Microsoft Word format Last ned i i Adobe PDF format Bestemmelse om litterært stoff til lesebokantologier Last ned i Microsoft Word format…

Last ned i Microsoft Word format
Last ned i i Adobe PDF format

Bestemmelse om litterært stoff til lesebokantologier

Last ned i Microsoft Word format
Last ned i i Adobe PDF format

10. november 2004 BOKAVTALE inngått mellom:
Den norske Bokhandlerforening (DnB) og
Den norske Forleggerforening (DnF)

Innhold:

§ 1.0 Formål
§ 2.0 Virkemidler
§ 3.0 Bokhandelen som forlagenes hovedforhandler
§ 4.0 Handels og betalingsbetingelser
§ 5.0 Øvrige salgskanaler
§ 6.0 Andre bestemmelser
§ 7.0 Ikrafttredelse og varighet

§ 1.0 Formål

Bokavtalen har til hensikt å legge forholdene til rette for å styrke bøkenes posisjon i Norge gjennom å:

  • fremme kultur og kunnskapsformidling, stimulere leseinteresse og kunnskapstilegnelse og bidra til å styrke norsk språk og skriftkultur.
  • bidra til å opprettholde og sikre norsk bokutgivelse med bredde i emner og kvalitet og øke respekten for opphavsretten.
  • fremme salg av bøker i begge målformer gjennom en rasjonell distribusjon og et effektivt, landsdekkende bokhandlernett, slik at tilgjengelighet og valgfrihet for forbrukerne ivaretas.
  • legge til rette for virksom konkurranse om utvalg, utgivelser og tilgjengelighet.

§ 2.0 VIRKEMIDLER

§ 2.1 Den faste bokprisen

Den faste bokpris er et bærende prinsipp i denne avtalen. Det enkelte forlag fastsetter utsalgsprisen på sine bøker. Bøker i bokgruppene 2-7 selges til fast bokpris i utgivelsesåret og frem til 30. april året etter. For særlig ressurskrevende utgivelser kan fastprisperioden forlenges ved at forlaget gir bokhandelen full returrett for bøkene samt relevant informasjon om de utgivelser som skal omfattes av forlenget fastprisperiode, jf dagens praksis. Det er ikke tillatt for noen salgskanaler å gi bort bøker bundet av fastprisen gratis.

§ 2.2 Rabatt på den faste bokpris

Norsk bokhandel og enhver annen salgskanal for bøker kan gi inntil 12.5 % rabatt på fastprisbundne bøker i bokgruppene 2, 3 og 4.
Det kan kun gis følgende unntak:

  1. Offentlige bibliotek kan gis inntil 20 % rabatt.
  2. Kvantumsrabatt til sluttbruker ved kjøp av samme tittel innenfor bokgruppene 2.2 – 7:
    50 – 199 eks – inntil 20 % rabatt
    > 200 eks – fri rabatt
§ 2.3 Velkomstbøker i bokklubb

Bokklubber kan tilby nytt medlem inntil 3 gratis velkomstbøker dersom medlemmet forplikter seg til å være medlem i minimum ett år.
Bøker som er bundet av fastpris kan ikke benyttes som velkomstbøker.

§ 3.0 Bokhandelen som forlagenes hovedforhandler

§ 3.1 Skaffeplikt og leveringsplikt

Enhver bokhandel har, etter forespørsel fra kundene, plikt til å skaffe de bøker som lagerføres av forlagene. Forlagene har leveringsplikt til bokhandlene.

§ 3.2 Litteraturabonnement

For å bevare og sikre utvikling av norsk skriftkultur og verdifull oversatt litteratur tilbyr forlagene følgende ordninger for medlemmer av Den norske Bokhandlerforening:

§ 3.2 Litteraturabonnement

For å bevare og sikre utvikling av norsk skriftkultur og verdifull oversatt litteratur tilbyr forlagene følgende ordninger for medlemmer av Den norske Bokhandlerforening:

A: Innkjøpsordningen

Bøker meldt opp til innkjøpsordningene for litteratur administrert av Norsk kulturråd.
Førsteeksemplarrabatt på 70 % og sortimentsrabatt på 1 %. Bokhandelen har gjenkjøpsplikt.

B: Ny skjønn- og generell litteratur (Bøker i bokgruppe 3, 4, 5, og 6)

Førsteeksemplarrabatt på 70 % og sortimentsrabatt på 2 %. Bokhandelen har gjenkjøpsplikt.

C: Fagabonnement

Bøker i gruppe 2, sortert etter faginndeling etter nærmere avtale. C-abonnement velges for enten 2.1 eller 2.2, eller både for 2.1 og 2.2 med utvalgt faginndeling på undergrupper.
Førsteeksemplarrabatt på 70 % og sortimentsrabatt på 2 %. Bokhandelen har gjenkjøpsplikt.

D: Distriktsabonnement

Abonnementet er et B-abonnement begrenset til distriktsbokhandel som i forrige bransjeavtaleperiode hadde skoleboksalg.
Førsteeksemplarrabatt på 70 % og sortimentsrabatt på 2 %. Bokhandelen har ikke gjenkjøpsplikt.

L: Lokalabonnement

Abonnementet kan tegnes av lokal bokhandel som har mindre enn 1,5 mill nok i innkjøp og omfatter 300 titler i bokgruppe 3, 4, 5 og 6 utvalgt etter nærmere avtale.
Førsteeksemplarrabatt på 70 % og sortimentsrabatt på 2 %. Bokhandelen har ikke gjenkjøpsplikt.

§ 3.3 Generelle bestemmelser om litteraturabonnement

Bokhandel som tegner seg for litteraturabonnement vil få førsteeksemplar tilsendt uoppfordret. Sortimentsrabatten gis av bruttobeløpet på samlet innkjøp (utover førsteeksemplaret) fra forlagene av bøker innenfor de nevnte bokgrupper.

Bøker som er mottatt gjennom litteraturabonnementene kan ikke returneres. Bokhandel som ikke har litteraturabonnement kan likevel bestille bøker omfattet av innkjøpsordninger administrert av Norsk kulturråd med spesialrabatt på 60 % på ett eksemplar så fremt bestilling foretas i utgivelsesmåneden eller måneden etter.

Grad av gjenkjøpsplikt avhenger av abonnement. Det enkelte forlag avgjør selv om enkeltbøker skal unntas fra lager- og gjenkjøpsplikten. D-abonnement og L-abonnement er gjensidig utelukkende.

Litteraturabonnement avtales mellom DnF og den enkelte bokhandel. Den enkelte bokhandel kan tiltre eller si opp et litteraturabonnement med 30 dagers skriftlig varsel til DnF.

§ 4.0 Handels og betalingsbetingelser

§ 4.1 Handels- og betalingsbetingelser

Handelsbetingelser for bokgruppe 1-8 avtales individuelt mellom det enkelte forlag og den enkelte bokhandel eller sammenslutninger av bokhandler (kjeder e.l.). Frakt og leveringsbetingelser fastsettes etter egen spesifikasjon gitt av DnF.

§ 4.2 Fellesnedsettelser

Fellesnedsettelser (Mammut) kan kun arrangeres av de to foreninger i fellesskap. Det enkelte forlag fastsetter nettopris og veiledende utsalgspris på sine bøker.

§ 5.0 Andre bestemmelser

§ 5.1 Gjensidig lojalitets- og informasjonsplikt

Alminnelig lojalitetsplikt i kontraktsforhold praktiseres gjensidig for enkeltavtaler inngått mellom forlag og bokhandel etter denne avtale. Forlag og bokhandel plikter videre å informere hverandre gjensidig om tiltak som åpenbart anses å ha betydning for forutsetningen for avtaleinngåelsen dem i mellom. Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhandlerforening plikter å opptre lojalt mot intensjonene og virkemidlene i denne avtalen og skal gjensidig bidra til at deres respektive medlemmer gjør det samme.

§ 5.2 Endringer og fortolkninger

Justeringer og mindre endringer av denne avtale kan gjennomføres når de to foreningene i fellesskap er enige om det uten hensyn til oppsigelsesfristen. Det er enighet om at fortolkninger av bokavtalen og de enkelte bestemmelsene i denne tilligger foreningene i fellesskap. Denne bestemmelsen gis også anvendelse for vedlegg 1 til Bokavtalen.

§ 5.3 Bransjeråd

Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhandlerforening oppretter i fellesskap et bransjeråd med to medlemmer fra hver forening som årlig vurdere avtalens virkninger. Bransjerådet gir innstilling til de to foreningene om forhold i avtalen som eventuelt bør justeres eller reforhandles.

§6.0 Ikrafttredelse og varighet

Denne avtalen gjelder fra 01.01.2006 til 31.12.2010. Avtalen kan sies opp av hver av foreningene skriftlig med 12 måneders oppsigelsestid. Hver av foreningenes medlemmer er forpliktet til å etterleve avtalen i oppsigelsestiden. Hver av foreningene forplikter seg videre til å ha bestemmelser i sine vedtekter som reflekterer dette forhold.


Oslo, 10. november 2004
Den norske Bokhandlerforening
Den norske Forleggerforening

Egil Giske
Bjørn Smith-Simonsen

Vedlegg 1 Definisjoner

Forlag

Virksomhet som er opptatt som medlem i Den norske Forleggerforening.

Bokhandel

Virksomhet som er opptatt som medlem i Den norske Bokhandlerforening som tilbyr bøker fra fast utsalgssted eller via Internett.

Forhandler

En forhandler er etter denne avtale en virksomhet med formål å selge bøker til sluttbruker.

Bokklubb

Med bokklubb forstås virksomhet som periodisk distribuerer bøker etter løpende opsjonsavtale med sluttkunder som har medlemskap i klubben.

Offentlige bibliotek

Med offentlige bibliotek menes skolebibliotek og bibliotek som driver ordinært utlån med allmenn og åpen publikumsadgang.

Vedlegg 2 Bokgruppeinndeling

Bokgruppe 1. Skolebøker

Gruppe 1.1. Skolebøker for grunnskolen og tilsvarende nivå, herunder lærerveiledninger og kopieringsoriginaler til disse bøkene.
Gruppe 1.2. Skolebøker for videregående skole, herunder skolebøker til bruk ved konfirmantundervisning samt lærerveiledning og kopieringsoriginaler.

Bokgruppe 2. Fagbøker og lærebøker

Gruppe 2.1. Lærebøker for høyere utdanning.
Gruppe 2.2. Fagbøker for profesjonsmarkedet.

Bokgruppe 3. Sakprosa

Gruppe 3.1. Norsk sakprosa for voksne.
Gruppe 3.2. Oversatt sakprosa for voksne.
Gruppe 3.3. Norsk sakprosa for barn.
Gruppe 3.4. Oversatt sakprosa for barn.

Bokgruppe 4. Skjønnlitteratur

Gruppe 4.1. Norsk skjønnlitteratur for voksne.
Gruppe 4.2. Oversatt skjønnlitteratur for voksne.
Gruppe 4.3. Norsk skjønnlitteratur for barn.
Gruppe 4.4. Oversatt skjønnlitteratur forbarn.

Bokgruppe 5. Billigbøker

Bokgruppe 6. Verk

Bokgruppe 7. Kommisjonsbøker, lover, forskningsrapporter og tilsvarende

Gruppe 8. Lydbøker og elektroniske innholdsprodukter

Lydbøker og elektroniske innholdsprodukter som ikke omfattes under 1. Nettbaserte digitale læremidler til bruk i grunnskolen faller utenfor denne avtale