Utlysing av stipend for 2019

Søknadsfrist: 16. oktober 2018 kl.13.00 Du kan søke elektronisk på våre stipend 1- 3, og dersom du søker elektronisk vil du få tilsendt en bekreftelse…

Søknadsfrist: 16. oktober 2018 kl.13.00

Du kan søke elektronisk på våre stipend 1- 3, og dersom du søker elektronisk vil du få tilsendt en bekreftelse på innsendt søknad per e-post.

Obs. Du vil i år kun få bekreftelse på skjerma på innsendt søknad. Får du ingen bekreftelse på skjermen, er det viktig at du tar kontakt med sekretariatet på post@forfatterforeningen.no med en gang.

 

SØKNADSSKJEMAER

Søknadsskjema finner du her: www.forfatterforeningen.no/stipend eller ved henvendelse til DnFs sekretariat. Statens kunstnerstipend må søkes elektronisk https://www.kulturradet.no/sok-stotte. For stipend 6, kontakt NBUs sekretariat, tlf. 22 47 85 70.

FORBEHOLD

Statens stipend utlyses med forbehold om Stortingets bevilgning.

LIKNINGSATTEST

DnF følger nå Statens kunstnerstipends praksis og ønsker IKKE likningsattest vedlagt stipendsøknaden.

ANBEFALINGER/KRITIKKER/MANUSKRIPTER

skal ikke vedlegges!

HIT SENDER DU SØKNADENE:

Søknader om: Statens stipendier kan kun søkes elektronisk https://www.kulturradet.no/sok-stotte.

Søknader om: Stipend 1-3 sendes inn elektronisk eller til DnFs sekretariat. Stipend 4 og 5 sendes i brevs form til DnF, Postboks 327 Sentrum, 0103 Oslo eller til post@forfatterforeningen.no

Søknader om: Stipend 6: Eget skjema fås hos Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere www.nbuforfattere.no, tlf 22 47 85 70

 1. DnFs VEDERLAGSFONDS STIPEND
  – ARBEIDSSTIPEND Obs: Ingen øvre aldersgrense.

  Kan gis for 1-5 år. Angi ønsket antall år. I 2018 utgjør den årlige utbetalingen brutto kr 261.000,-. Stipendet innberettes som skattepliktig stipend. Det er ingen
  begrensninger knyttet til stipendet hva angår lønnet arbeid eller alder. Praksis er fra i år endret slik at man følger samme praksis som Statens kunstnerstipend. –

  – DIVERSESTIPEND
  (Tidligere reise-, studie-, vikar- og prosjektstipend.) Stipendet kan brukes til spesifikke formål som for eksempel kurs-/reisevirksomhet, innkjøp av utstyr og leie
  av kontor, men også til frikjøp av tid (permisjon fra arbeid) eller på annen måte som gir forfatteren tid og rom til å skrive, som et ”miniarbeidsstipend”. Angi hvilket formål stipendet skal brukes til, og hvilken sum det søkes om.

 2. DEN NORSKE FORLEGGERFORENINGS LEGAT
  Antall og størrelsen på stipend avhenger av legatets avkastning. Krever ingen spesiell begrunnelse.
 3. DnFs STIPENDFOND
  (Heri opptatt Olaf Schous legat, Knut Hamsuns fond, Ibsen-Bjørnson-fondet, Rolf Stenersens fond, Nordahl Griegs minnefond og Ole Bangs, Nini og Johan Ankers, Oscar Aagaards, Solvejg Eriksens, Astrid Hjertenæs Andersens, Gudrun Brauti Knutlids og Einar Knutlids, Einar Tellefsens og Lars K. Østerholt og hustru Ingeborgs legater, samt Tarjei Vesaas’ Debutantlegat (uten søknad). Det kreves ingen spesiell begrunnelse.
 4. SENIORSTIPEND fra Solidaritetsfondet for forfattere mellom 55 og 67 år
  Det tildeles inntil 5-årig arbeidsstipend (årlig sum tilsvarende et arbeidsstipend) til medlemmer av DnF over 55 år. Søkerne må ha et langvarig forfatterskap bak seg, og fortsatt være aktive forfattere. Stipendet kan søkes fornyet ved utløp av stipendperioden. Varighet på ny stipendperiode kan avvike fra forrige stipendperiode. Mottakere av dette stipendet kan i stipendperioden ikke være tilsatt i varig arbeidsforhold i stilling som overstiger 50 %. Begrunnet søknad sendes i brevs form til DnF.
 5. NORDISKE FORFATTERSTIPEND
  Med forbehold om Stortingets bevilgning utlyses fire reisestipend (i 2018 à kr 20.000,-) for studiereiser til henholdsvis Danmark, Finland, Island og Sverige.
  (Færøyene og Grønland hører inn under Danmark). Stipendene er ment å skulle dekke reise og opphold i ca. 1 mnd. Begrunnet søknad sendes i brevs form til
  DnF. Skriv hvilket (hvilke) land du ønsker å reise til, og hvorfor!
 6. Stipend 6 kan søkes av forfattere av barne- og ungdomsbøker:
  NBUs STIPEND AV VEDERLAGSFONDETS STIPENDDEL
  Eget skjema som fås ved henvendelse til NBUs sekretariat, eller søk elektronisk via www.nbuforfattere.no.

Her er hva du må være ekstra oppmerksom på ved utfylling av søknadsskjemaene:

Sender du søknaden i papirform oppfordrer vi deg til å skrive tydelig! Noen håndskrifter er vanskelige å forstå. Søk flere eller alle stipend! Det er ikke riktig at sjansen for å få stipend øker dersom du kun søker på et av alternativene. Husk å krysse av hvilket/hvilke stipend du søker.
Før opp tidligere bokutgivelser der det er et felt for det (i alle fall de siste/mest relevante)!
Ikke bruk vedlegg! Det er ikke nødvendig å skrive mer enn det som får plass i søknadsskjemaene. Vedlagte manuskripter, kritikker etc. vil ikke bli lest.

Husk å begrunne søknaden mest mulig konkret. Det er opplagt at man søker arbeidsstipend for å få tid/råd til å skrive, og man kan også søke diversestipend med samme formål, men man må uansett skissere kort hva man skal jobbe med (utgivelse, sjanger, tidsperspektiv).
Dersom man søker diversestipend til konkrete prosjekter som reise, studier, innkjøp av utstyr e.l., må man spesifisere formålet, og føre opp en realistisk sum for prosjektet.
Merk at man for statens stipend nå innskjerper at begrunnelsene/prosjektbeskrivelsene må være utfyllende.
Forfattere som søker arbeidsstipend bør søke både Statens og Vederlagsfondets. Vi anbefaler også alle forfattere å søke diversestipend i tillegg til arbeidsstipend.

SØKNADER TIL DNF MÅ VÆRE POSTSTEMPLET SENEST 16. OKTOBER ELLER LEVERT/SENDT ELEKTRONISK SENEST 16. OKTOBER 2018 kl. 1300.

Søknader som ikke er kommet inn til DnFs sekretariat eller er poststemplet innen fristen vil ikke bli behandlet. Søkeren har selv ansvaret for å passe på at søknaden er poststemplet med riktig dato. Dette er spesielt viktig hvis du sender søknaden fra post-i-butikk, da mange av disse filialene ikke stempler eller sender post videre samme dag.

KTB, 14. september 2018