Årsmøtet 2022 i et nøtteskall

Bokloven, royaltykonflikten med forleggerne og æresretten var blant temaene som var oppe på helgens årsmøte på hotell Bristol i Oslo. Kristin Vego ble tildelt Tarjei Vesaas’ debutantpris, og representanter for Ahmet Altan og Ilhan Çomak mottok DnFs Ytringsfrihetspris.

Tekst og foto: Tom Egeland
Etter to digitale pandemiårsmøter kunne Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik endelig ønske velkommen til et fysisk årsmøte på Bristol i Oslo.

DnF-leder Heidi Marie Kriznik ønsket velkommen og holdt åpningstalen.

Les den her:

Hun presenterte gjester og nye medlemmer, før avdøde medlemmer ble mintes. Minneordene ble etterfulgt av ett minutts stillhet.

Tidligere generalsekretær Mette Møller ble formelt takket av. Møller ble ansatt som direktør i Fond for utøvende kunstnere i 2021, etter femten år i DnF, men på grunn av pandemien har medlemmene ikke hatt mulighet til å takke henne av før nå.

Mette Møller takket for seg.

Så ble årsmøtet konstituert. Karine Nyborg ble møteleder og sekretariatet referent.

Alt i dette kortfattede referatet (forslag, regnskaper, budsjetter, handlingsplaner osv.) relaterer seg til årsmøtedokumentene som er sendt til alle medlemmer.

DnF har nå 710 medlemmer.

124 medlemmer var påmeldt.

Handlingsprogrammet for 2021 ble gjennomgått – og ulike punkter kommentert av Toril Brekke, Ellisiv Lindkvist, Edvard Hoem, Anne Oterholm, Amalie Kasin Lerstang og Heidi Marie Kriznik – og deretter godkjent.

Kriznik redegjorde for den pågående konflikten med Forleggerforeningen om forståelsen av begrepet «realisasjon» og royaltynedsettelse. Tidligere DnF-leder Anne Oterholm gikk grundig inn i historikken og bakteppet for de forhandlingene som munnet ut i normalkontraktens formulering og støttet nåværende DnF-styres forståelse fullt ut.

Lederne for Det litterære Råd (Chris Tvedt) og opptakskomiteen (Pål Gerhard Olsen) presenterte sine årsmeldinger.

Alle årsmeldingene og regnskapene ble tatt til etterretning.

Etter lunsj orienterte Aslak Sira Myhre om arbeidet med boklov. Nasjonalbibliotekaren er engasjert av Kulturdepartementet for å tilrettelegge og lede utredningsarbeidet i forkant av den politiske behandlingen.  

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre redegjorde for utredningsarbeidet i forkant av bokloven.

Han presenterte ulike aspekter, refleksjoner, vektlegginger og problemstillinger knyttet til litteraturen generelt og utredningsarbeidet spesielt, men kunne av naturlig årsaker ikke gå altfor detaljert og konkret til verks. Bokloven er det departementets politiske ledelse som formelt vil legge frem. I løpet av høsten skal forslaget til boklov ut på høring, vedtaket vil forhåpentligvis bli fattet sommeren 2023 slik at bokloven kan tre i kraft i januar 2024.

Bror Hagemann.

Årets forfatterforedrag var ved Bror Hagemann.

Søndagen åpnet med styrets gjennomgang av æresretten og debatten rundt DnFs beklagelse fra medlemsmøtet i 2018. (Av praktiske grunner ble dette punktet delt i to for å kunne avvikle de to prisutdelingene presis). Det ble en relativt kort debatt rundt temaet, der DnF-leder Heidi Marie Kriznik igjen beklaget at styret i sin tid ikke tok saken opp med årsmøtet i forkant.

To forslag, begge kritiske til det tidligere styrets håndtering, ble fremmet. Begge forslagene ble møtt med kritikk fra salen. Mange ba om at vi nå må legge striden om æresretten bak oss og gi styret arbeidsro til å konsentrere seg om alle de viktige litteraturpolitiske sakene som ligger foran oss. De respektive forslagsstillerne valgte å trekke sine forslag fra realitetsbehandling.

Årsmøtet vedtok styrets forslag til uttalelser:

Den norske Forfatterforening ønsker å vise solidaritet med forfattere på flukt i Norge.

Årsmøtet i Den norske Forfatterforening fordømmer Russlands angrep på Ukraina, og ønsker å stille leiligheten i Berlin til disposisjon for forfattere på flukt som følge av krigen.

Den norske Forfatterforeningens årsmøte 2022

Formålet med en boklov er å legge til rette for mangfold og kvalitet i norsk litteratur, god tilgjengelighet for alle i Norge, og å ivareta forfatter- og leserinteresser.

Den norske Forfatterforening ber regjeringen innføre en fastprisperiode på to år. Fastprisperioden må likestille alle titler og formater.

Den norske Forfatterforening har sett hvordan utgivere i dag senker forfatternes royaltygrunnlag kort tid etter en bokutgivelse, uten noen forutgående forhandling på foreningsnivå. Dagens fastprisordning reduserer bokas levetid, dens mulighet til å finne nye lesere, og forfatterens honorar blir lavere og mer uforutsigbart.

Den norske Forfatterforeningens årsmøte 2022

Vesaas-prisen ble tildelt årets prisvinner, Kristin Vego. Fjorårets prisvinner, Hanna Stoltenberg, ble også hyllet av årsmøtet.

Kristin Vego.

Les mer om Kristin Vego og prisen her:

Også fjorårets vinner, Hanna Stoltenberg, ble hedret.

Deretter ble Ytringsfrihetsprisen utdelt. De to prisvinnerne var dessverre forhindret fra personlig å møte – Ilhan Çomak sitter fortsatt i fengsel, Ahmet Altan har utreiseforbud.

Men på vegne av begge prisvinnerne stilte familie, venner, støttespillere, oversettere, forleggere, advokater og tolker på årsmøtet. De presenterte gripende vitnesbyrd, vinnernes takketaler og eksempler på deres lyrikk.

Les mer om Ytringsfrihetsprisen her:

Da årsmøtet gjennomgikk styrets forslag til handlingsprogram, fremmet Toril Brekke et forslag som blant annet handlet om foreningens medlemskapskriterier (også sett i lys av opprettelsen av Forfatterforbundet). Forslaget ble avvist. Hun forenklet deretter forslaget til dette: «Det legges opp til at medlemmene i løpet av året diskuterer spriket mellom laug og fagforening i DnF». Også dette forslaget ble avvist av årsmøtet. Toril Brekke valgte da å melde seg ut av Den norske Forfatterforening. Handlingsprogrammet ble deretter enstemmig godkjent.

Godkjent ble også styrets forslag til budsjett.

Valgene ble gjennomført ved akklamasjon:

Styret vil se slik ut fra mars 2022 til mars 2023:

Leder: Heidi Marie Kriznik – ikke på valg
Nestleder: Amalie Kasin Lerstang – gjenvalg
Styremedlemmer: Ingvild Holvik – ikke på valg
Jens M. Johansson – gjenvalg
Sandra Lillebø – ikke på valg
Endre Ruset – gjenvalg
Mathias R. Samuelsen – gjenvalg
Bjørn Vatne – ny

Det litterære Råd vil se slik ut fra mars 2022 til mars 2023:

Bokmål: Kristin Berget – gjenvalg
Kristian Seljenes Hæggernes – ikke på valg
Thomas Lundbo – ikke på valg
Adelheid E. Seyfarth Gulbrandsen – ikke på valg
Chris Tvedt – gjenvalg
Nynorsk: Kjersti Rorgemoen – ikke på valg
Nils Henrik Smith – ikke på valg

Opptakskomiteen vil se slik ut fra mars 2022 til mars 2023

Bokmål: Victoria Kielland – gjenvalg
Morten Langeland – ikke på valg
Pål Gerhard Olsen – ikke på valg
Nynorsk: Kristin Auestad Danielsen – gjenvalg
Øystein Vidnes – gjenvalg

Desisorer:

Mette Karlsvik – (gjenvalg)
Tom Egeland – (gjenvalg)

Økonomirådet:

Leder av DnF – ikke på valg
Mikkel Bugge – gjenvalg
Linni Tiller (ekstern) – gjenvalg

Valgkomiteen:

Linda Gabrielsen – ny
Ingvild Solstad-Nøis – gjenvalg
Mathias R. Samuelsen (Styrets representant) – ny
Håvard Syvertsen – ny
Chris Tvedt (Rådets representant) – ny
Øystein Vidnes (Opptakskomiteens representant) – ny