Kommentar

Kriznik: Et nedslående budsjett

«Et nedslående budsjett,» fastslår DnF-leder Heidi Marie Kriznik i sin kommentar til den avtroppende regjeringens kulturbudsjett. Nå håper hun at den nye regjeringen vil følge opp sine løfter.

Av DnF-leder Heidi Marie Kriznik

Budsjettet svekker den andelen som går til den frie og prosjektbaserte delen av kunst– og kulturfeltet. Det er bekymringsfullt, og jeg setter min lit til at den nye regjeringen vil endre og sette en stopper for denne negative utviklingen. Utviklingen betyr i praksis at midler som fordeles etter armlengdes avstand-prinsippet svekkes.

Når en leser budsjettet, kan det synes som om den snart avgåtte regjeringen ikke har forståelse for betydningen av Norsk kulturfond og de frie midlene. Når politikerne ikke har forståelse, er det tydeligvis lettere å kutte i de frie midlene. Denne utviklingen må snus. Kulturfondets oppdrag og betydning i samfunnet og kunst- og kulturlivet må tydeliggjøres.

Budsjettet slår fast at det skal legges til rette for bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur, og god tilgjengelighet for alle. I samme avsnitt understrekes det at de fremste virkemidlene som benyttes for å nå de litteraturpolitiske målene, er Kulturrådets innkjøpsordninger. Dette avspeiles ikke i framlagt budsjett. Innkjøpsordningene er under sterkt press, selv etter fjorårets omlegging av ordningen for skjønnlitteratur.

Norsk kulturfond ba i sin søknad om 22 millioner til litteratur. Totalt søkte rådet om 100 millioner friske midler, men fikk bare rett under 2 % økning.

Arbeiderpartiet ønsket i fjor å øke norsk kulturfond med 90 millioner, derfor har vi forventninger om at avsetningen vil se betraktelig annerledes ut etter den nye regjeringens behandling av budsjettet.

Budsjettet har heller ingen tydelige avsetninger eller satsninger til litteratur, og er også sånn sett et nedslående budsjett.

Det er bra at bevilgningen til Statens kunstnerstipend økes med 6,6 mill. kroner til etablering av 20 nye arbeidsstipendhjemler. Men det må sies å være en beskjeden økning. Arbeiderpartiet har tidligere sagt at 100 nye kunstnerstipend må til. Forfatterforeningen har, alene og sammen med Kunstnernettverket, understreket betydningen av en kraftig opptrapping av antall kunstnerstipend. Stipend er avgjørende for at det blir skrevet fram en variert og mangfoldig litteratur.

I dagens budsjett fjernes også to statsstipend, ved at de to som har innehatt disse går av med pensjon og stipendene som fristilles, ikke videreføres.

Hva gjelder diversestipend så er det en realnedgang i sum, og hva gjelder de langvarige stipendene så er det ingen økning. 

Det er dog bra at det foreslås å øke arbeidsstipendets størrelse med 7 360 kroner, fra 283 210 kroner til 290 570 kroner. Det innebærer at stipendsatsen vil øke 2,6 pst.