Kriznik om årsmøtet, royaltystriden og stipender

Royaltystriden mellom enkelte forlag og forfattere, Forfatterforbundets stipendpraksis, reduksjonen av litteraturarrangementer og mangelen på oppmerksomhet rundt bokutgivelser er blant temaene i lederbrevet fra Heidi Marie Kriznik.

Kjære forfattere

Styret og sekretariatet holder fortsatt en knapp på fysisk årsmøte, så sett av helgen lørdag 26.–27. mars. Program for årsmøtet og årsmøtepapirer vil bli sendt ut i begynnelsen av mars. Saker som ønskes behandla på årsmøtet må være postlagt senest 25. februar.

Mye av arbeidet i Forfatterforeningen er for tida knytta til enkelte forlags praksis med å sette ned royalty fra 20% til 7.5% på bøker som er en del av Mammutsalget. I januar sendte Forfatterforeningen ut en oppfordring der vi oppfordret dere til å sjekke royaltyavregningene. Flere forfattere har sendt royaltyavregninger med ønske om at foreningen ser over. Det må dere gjerne fortsette med å gjøre. Vi har funnet flere eksempler på at både royaltyprosent og grunnlaget for beregning av royalty blir tatt ned.

Den praksisen som enkelte forlag har etablert, med å automatisk ta ned royalty på mammutsalg og ta ned beregningsgrunnlaget har medført en betydelig forskyvning av bokkrona i favør forlag, og forfatterens disfavør.

Les mitt tilsvar til Forleggerforeningen: «Gode avtalevilkår tilsier ikke at de kan fravikes»

Og kronikken der leder i Norske Barne- og ungdomsbokforfattere og jeg påpeker at avtaleverket skal være til det beste for begge parter: «Et avtaleverk til beste for begge parter»

Forfatterforbundet har fått utbetalt bibliotekvederlagsmidler tilbake fra 2019 og opp til i dag og vil nå åpne for stipendsøknader 14.februar. Det er bra at Forfatterforbundet nå omsider skal dele ut stipend fra bibliotekvederlagspotten, og jeg vil oppfordre alle forfattere til å søke. Forfatterforeningen vil sende dere lenke til søknadsportalen når denne foreligger.

Forfatterforbundet vil dele ut stipender til tre, seks eller tolv måneder. Det vil nok gi større sjanser til å få stipend, og sånn sett vil det kunne nå flere forfattere, men det vil kunne gå utover langsiktigheten og muligheten til å fordype seg når det primært blir små og korte stipend. Og som Utvalget for statens kunstnerstipend har påpekt flere ganger, så gjør de større stipendene, arbeidsstipendene, at enkeltkunstnere over tid får mulighet til å fordype seg i sitt kunstneriske arbeid.

Forfatterforbundets stipendkomite skal heller ikke lese søkernes utgivelser, men vurdere søknaden ut fra bakgrunn og evne til gjennomføring. Det er en ganske så annerledes måte å vurdere stipendsøknader på enn hva praksis er i Forfatterforeningen. Jeg mener det er helt avgjørende å ha en stipendkomité som leser bøkene, og som har oversikt over samtidslitteraturen. Fagfellevurdering og kunstfaglig skjønn må være det sentrale i stipendbehandlingen.

Samfunnet gjenåpner, litteraturarrangement kan igjen åpne for publikum og teaterstykker kan endelig spilles for fulle saler. Likevel ser vi at det fortsatt er slik at forfattere opplever færre oppdrag og at oppdrag avlyses, og fordi litteraturscener er avhengig av billettinntekter etter to utfordrende år, så kan det se ut til at det er økt bruk av de forfatterne som kan gi fulle hus og sikre billettinntekter. Jeg vil minne om at Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende er forlenget til 31. mars. Ordningen gjelder også for frilansere og selvstendig næringsdrivende som har mistet inntekt som følge av covid-19 og sikrer kompensasjon for inntektsbortfall ut mars. Og du kan søke om kompensasjon herMidlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Flere og flere forfattere opplever å ikke få oppmerksomhet rundt boka, og bokutgivelsen, og ikke minst opplever forfattere en nedgang i anmeldelser. Det er helt avgjørende at det snakkes om litteraturen, at det legges til rette for kritikk og anmeldelser og den dialogen som oppstår når bøker leses og formidles. Bøkene trenger å diskuteres, skrives og snakkes om, de trenger at noen sier noe om hva de kan bety. Sist styremøte drøftet styret hvordan vi som forening kan jobbe for en økt synliggjøring av litteraturen, og foreningen har i den forbindelse opprettet en dialog med Kritikerlaget om mulige samarbeidsprosjekt. Forlags arbeid med å markedsføre og synliggjøre bøkene var også tema på møtet med kontaktpersonene for forfatterklubbene mandag denne uka.

Jeg vil oppfordre dere til å ta kontakt med forfatterklubbene på forlaget hvis det er forhold på forlaget dere ønsker å ta opp.

Jeg vil også oppfordre dere til å ta kontakt med oss i sekretariatet hvis det er noe dere ønsker å drøfte. 

Vi høres, og ses!

Vennlig hilsen Heidi Marie