Bokloven vil prege starten på 2022

Ytringsfrihet, forfatterøkonomi, boklov og internasjonalt samarbeid er noen av temaene i julebrevet fra DnF-leder Heidi Marie Kriznik.

Kjære forfattere,

Forfatterforeningens formål er å jobbe for en bedre forfatterøkonomi, og å fremme norsk skjønnlitteratur. Nedfelt i vedtektene er også arbeidet for å styrke og verne om forfatteres ytringsfrihet.

Ytringsfrihet og tilgang til ytringsrommet var tema på årets medlemsmøte. Mange takk til dere som hadde anledning til å komme, og til dere som deltok i debatt og samtale. Mange har i etterkant også sagt at det gjorde stort inntrykk å få møte Dmitry Strotsev og Hanna Komar fra Belarus. Forfatterforeningen opprettholder kontakten med Strotsev og Komar, og også styremedlemmene i den belarusiske forfatterforeningen, det er nå kun ett styremedlem igjen i Minsk.  

Du finner lenker og korte referat fra medlemsmøtet her:

Forfatterforeningen har også kontakt med den ungarske forfatterforeningen Szépírók Társasága, og har fått støtte både fra Fritt Ord og Kopinor til flere samarbeidsprosjekt. Det foreligger nå en rekke gjendiktninger av ungarsk samtidspoesi av Tone Hødnebø, som har arbeidet med disse via Peter Sherwoods engelske oversettelse.  Du kan lese mer om dette her, hvor du også finner diktene i norsk språkdrakt.

Forfatterforeningen har i budsjetthøringer i høst meldt inn bekymring for svekkingen av norsk kulturfond. Under kulturfondet ligger innkjøpsordningen, men fondet består også av frie søkbare midler og bidrar til at kunst og kultur skapes og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Budsjettrammen til kulturfondet er avgjørende for de frie søkbare midlene til kunstnere og ikke minst avgjørende for innkjøpsordningen som er under press med et høyt antall påmeldinger. I tillegg til å vektlegge kulturfondets betydning i høringen, har foreningen også pekt på betydningen av stipend og behovet for flere stipendhjemler. Stipend er et knapphetsgode. Bra er det da at nåværende regjering kom med endringer i statsbudsjettet: 100 nye kunstnerstipend til kunstfeltet. Hvordan disse stipendhjemlene blir fordelt er ennå ikke klart, men Forfatterforeningen har meldt tydelig ifra om det store behovet blant skjønnlitterære forfattere. I fjor søkte over 400 skjønnlitterære forfattere stipend fra statens kunstnerstipend og vederlagsfondet. 280 av disse 400 forfatterne fikk avslag.

Mye av foreningens arbeid i tida fremover vil dreie seg om å få på plass en boklov, hvor formålet er å ivareta forfatter- og leserinteresser og legge til rette for et litterært mangfold. Vi har denne høsten vært i møte med departementet og levert både muntlige og skriftlige innspill der vi peker på hva som må med i bokloven. Ellers har vi bidratt til seminar for den nye kulturkomiteen på Stortinget og møtt statsråd Trettebergstuen.  

Mange forfattere kontakter oss for tida om digital gjenbruk av tekst og digitale læringsplattformer. Siden det fysiske skoleboksalget går ned, jobber forlagene for å kompensere for dette, og utviklingen av digitale læreverk er i stor vekst. Dette er et nytt og ikke-regulert område, og hva forfattere blir tilbudt er svært ulikt. Forfatterforeningen jobber, sammen med de andre skribentorganisasjonene, for å få på plass et avtaleverk på dette området. Foreløpig foreligger det en sjekkliste jeg vil anbefale dere å se på i forbindelse med forespørsler på dette området

Flere forlag tar seg også til rette og reduserer royalty til 7.5%, for eksempel i forbindelse med Mammutsalg. Reduksjon av royalty krever imidlertid et avtalerettslig grunnlag, og normalkontrakten har strenge krav til informasjon og samtykke, og redusert royaltysats skal kun benyttes for å tømme lageret for en tittel der det ikke er utsikter for inntjening fremover, altså ved såkalt realisasjonssalg. Ta kontakt hvis du finner denne lave royaltysatsen på din royaltyavregning.

Vi har nå gått inn i en ny periode med smittevernrestriksjoner. Mange forfattere opplever at oppdrag blir avlyst og nye ikke kommer til. Jeg vil minne om at Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere forlenges ut februar. Du kan søke her.

Det er også i ferd med å etablere seg som en slags sannhet at forfattere i liten grad er ramma av restriksjonene i forbindelse med pandemien ettersom de jo kan fortsette å skrive. Men forfattere med medianinntekt på rundt 140 000 trenger inntekter fra formidlingsoppdrag og andre oppdrag. Den tydelige nedgangen i fremføringsinntektene på litteraturfeltet som rapporten Kunst i tall viser, er overhodet ikke ubetydelig for dem som rammes. Les min kommentar til Kunst i tall her.

Og siste delrapport om Koronapandemiens konsekvenser for kulturlivet her.

Jeg vil også minne om Forfatterforeningens solidaritetsfond

Solidaritetsfondet skal brukes til økonomisk hjelp til norske, skjønnlitterære forfattere i uforutsette vanskelige økonomiske situasjoner.

Den utsatte forfatterøkonomien har blitt viet oppmerksomhet gjennom kronikker og debatt i dax 18 og andre steder. Takk til alle som har bidratt til å holde debatten varm. Det er det viktig å gjøre også inn i det nye året.

Forfatterforeningens kronikk finner du her.

Her og her finner du andre innlegg om saken.

Jeg vil avslutte dette nyhetsbrevet med en oppfordring til å ta kontakt med oss i sekretariatet hvis det er noe dere ønsker å drøfte. 

Jeg ønsker dere fine desemberdager og tid og rom til å skrive.

God jul, og gode ønsker for 2022. Vi ses! 

Heidi Marie