Sommerbrev fra DnFs leder

Forfatterøkonomi, politiker-møter, strømmeforhandlinger, digital gjenbruk av litterære verk, ytringsfrihet generelt og DnFs støtte til dansekunstnernes opprop spesielt, bibliotekvederlag, stipend og satsningen Dikt på trikk er blant temaene i DnF-leder Heidi Marie Krizniks sommerbrev til medlemmene.

Av Heidi Marie Kriznik, leder i DnF

Kjære forfattere,

«Den norske Forfatterforening har til formål å verne og fremme norsk skjønnlitteratur og ivareta de norske skjønnlitterære forfatteres interesser. Dette skal skje på en måte som respekterer foreningens sammensatte karakter og medlemmenes individuelle egenart.»

De første gangene jeg leste formålsparagrafen til Forfatterforeningen, stussa jeg over formuleringen «medlemmenes individuelle egenart». Nå liker jeg den formuleringen bedre og bedre.

Forfatterforeningen skal jobbe for forfatterøkonomien, kollektive avtaler som løfter hele forfattergruppa, og ivaretar ulike forfattere slik at bredden i norsk litteratur opprettholdes og utvikles.  

Siste bransjestatistikk viste at bokomsetningen økte i 2020. Det er omsetningen av lydbøker og e-bøker som øker mest. Den største utfordringen vi står overfor med strømming av lydbøker som en ny dominerende faktor ibransjen, er ​synliggjøring av litterær bredde. Selv om strømmetjenestene kommer til å tilby litterær bredde, i hvilken grad vil denne bredden synes? Lydbøker som skapes og framføres for strømmetjenestene, og i noen grad tilpasses etter det en tror lydboklytterne vil ha, er også et fenomen i vekst. I øyeblikket er det ingen som helt vet hva slags konsekvenser det vil ha. Det vi vet er at det skjer en konsentrasjon rundt bestselgertitlene i en strømmetjeneste, og at den konsentrasjonen er sterkere enn den er for papirformatet. De digitale formatene lager nye veier til litteraturen, men ikke nødvendigvis til all litteratur.

I møter med politikere denne forsommeren har nestleder Amalie og jeg snakka om hvor viktig det er at det fortsatt finnes en mangfoldig og variert litteratur i fremtida.

Noen av de politiske møtene kan du lese om her:

Som dere veit har forhandlingene om ny lydbokkontrakt og nye vilkår for strømming av lydbok pågått lenge. Vi er nå i forhandlingsinnspurt. Mange forfattere mottar i disse dager lydbokkontrakt til signering. I utgangspunktet vil jeg råde forfattere som mottar avtale nå til å avvente å signere. Forfattere det gjelder, kan begrunne dette med at forhandlingene er i avsluttende fase og at det er viktig å komme inn på disse nye vilkårene. Alternativet er å få følgende passus inn i avtalen:

«Denne avtalen vil bli erstattet av ny fremforhandlet avtale mellom Forfatterforeningene og Forleggerforeningen.»

Foto: Shutterstock

Den nye avtalen vil ha bedre betingelser, og det er viktig at forfattere sikrer seg disse.

En del forfattere får i disse dager også ulike henvendelser fra forlag om digital gjenbruk. Mange blir tilbudt svært lav honorering. Det er viktig at slike avtaler har en tidsbegrensning, helst maks tre år. Forfatter har også krav på rimelig vederlag for slik digital utnyttelse. Det innebærer at vederlaget må vurderes med hensyn til utnyttelsen av teksten, blant annet hvor mange som får tilgang til den, hvor stor del av verket som utnyttes, hvor lenge teksten skal ligge ute og så videre. Les mer her:

I Forfatterforeningens §2 er det nedfelt at Forfatterforeningen skal jobbe for å styrke og verne om forfatteres ytringsfrihet.

Dansekunstnernes forening (NoDa) har over tid fått rapporter fra dansekunstnere som opplever hets og trakassering. De har ønsket at Forfatterforeningen uttrykker sin støtte når de opplever at Ytringsfrihetskommisjonen ikke i tilstrekkelig grad lytter til og tar innover seg disse opplevelsene. Forfatterforeningen har sagt nei til flere tilsvarende opprop, men valgte å støtte oppfordring fra NoDa om at ytringsfrihetskommisjonen tar på alvor de reaksjonene som har kommet fra kunstnere på feltet. 15 kunstnerorganisasjoner støttet oppropet, deriblant DnF. For mange ville det vært feil ikke å stille seg solidarisk med dansekunstnerne, for andre oppleves det feil å støtte et slikt opprop. Jeg kan forstå begge deler. Dette er en sak som ble behandlet i Styrets Arbeidsutvalg (AU). Det er viktig å understreke at DnF aldri har uttrykt ønske om at noen ikke skal ytre seg. Oppropet gir ingen støtte til begrensning i ytringsfriheten. Fokus har vært på å vise solidaritet med dansekunstnere som har opplevd mye hat og trusler de siste årene.

DnFs støtte til dansekunstnernes opprop har skapt debatt – som illustrert her i Aftenpostens lederartikkel.

Her ligger oppropet med kommentar fra Jan Inge Sørbø som sitter i Ytringsfrihetskommisjonen.

Ytringsfrihetskommisjonen opprettet i 2020 tar utgangspunkt i Grunnloven § 100, og kommisjonens mandat er å utrede de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i dagens samfunn. Og også Forfatterforeningen har kommet med innspill til Ytringsfrihetskommisjonen. I DnFs innspill snakket jeg blant annet om Sumaya Jirde Ali, og at det for henne ikke var mulig å kun kjenne på glede over å motta Forfatterforeningens ytringsfrihetspris. Fordi sosiale medier og avisenes kommentarfelt har skapt en effektiv arena for spredning av hat, trusler og trakassering – noe som igjen kan redusere og begrense ytringsrommet.

Forfatterforeningen har nå betalt ut bibliotekvederlag til Forfatterforbundet for årene 2019-2021. Forfatterforbundet har nylig uttalt at de ikke vil dele ut stipend før neste år.

Andelen Forfatterforeningen må avstå til Forfatterforbundet tilsier at budsjettet må revideres. Noen forfattere har vært bekymret for at revidert budsjett vil kunne gå utover tildelte stipend, og her må jeg presisere at allerede tildelte stipend IKKE rammes av kutt framover. Men vi vil måtte se på fremtidige tildelinger. Revidert budsjett vil bli lagt fram for medlemmene til høsten.

Diktsatsningen Dikt på trikk som mange har satt pris på, var et samarbeid mellom Kulturrådet, DnF, De norske Bokklubbene, Forleggerforeningen og Oslo Sporveier, seinere erstattet av Ruter. Mellom 1995 og 2014 hadde Kulturrådet koordineringsansvaret. Da de sa fra seg prosjektet, søkte Ruter om midlene og om å få forvaltningsansvaret, men det var likevel DnF som fikk pengene fra Kulturrådet på konto og dermed koordineringsansvaret. DnF påtok seg oppgaven med stort alvor, men var egentlig ikke rigget for det. Nå har sekretariatet innledet samtaler med Ruter for å se på mulighetene Kanskje kollektivtransport i andre byer også kan føle seg kallet til å få til lignende prosjekt. 

Avslutningsvis vil jeg informere om at vi følger UD sine reiseråd og ikke åpner for besøk i DnFs leilighet i Berlin i sommer, men vi håper å kunne utlyse leiligheten til høsten igjen.

Hemstugu – i vinterskrud. Vi forsikrer at snøen nå er borte!

Hemstugu er derimot godt besøkt i sommer.

Jeg kan også allerede nå be dere om å sette av lørdag 13. november. Da blir det medlemsmøte for Forfatterforeningens medlemmer. Forfatterforeningen har fått tilskudd fra Balansekunstprosjektet og tema for medlemsmøtet vil nettopp være Kunstnerisk ytringsfrihet – og tilgang til ytringsrommet

https://balansekunstprosjektet.no/nyheter/2021/6/22/balansepotten-2021-10-prosjekter-fikk-tilskudd

Elin Øy. Foto Anna Ottesen

Jeg vil også opplyse om at ny generalsekretær, Elin Øy, begynner 9.august, og at sekretariatet er stengt i juli.   

Da gjenstår det bare å ønske dere en riktig god sommer. 

Beste hilsen Heidi Marie