Tommel opp om boklov fra forfatter- og oversetter-organisasjoner

De fire forfatterorganisasjonene og Oversetterforeningen vender tommelen opp for arbeidet med ny boklov, som nå er påbegynt. Lederne i Forfatterforeningen, Forfatterforbundet, Norske​ Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Norsk Oversetterforening gleder seg til å samarbeide med Kulturdepartementet og Aslak Sira Myhre om utformingen av den nye bokloven.

Av Tom Egeland

Alle de fire forfatterorganisasjonene ser positivt på at arbeidet med ny boklov allerede er i gang. Og alle vil gjerne bidra med innspill..

DnFs leder Heidi Marie Kriznik sier det er viktig at forfattere og oversettere gjennom et lovarbeid nå sidestilles med bokhandlere og utgivere og får samme mulighet (som de har hatt gjennom bokavtalen) til å påvirke litteraturens rammevilkår.

Les Krizniks reaksjon i sin helhet her:

Forfatterforbundet

Også Forfatterforbundets leder Eystein Hanssen er fornøyd:

– At arbeidet med en ny boklov er i gang gir oss en historisk mulighet til å definere forfatternes økonomiske rettigheter, sier Hanssen. – Fra vårt ståsted er de viktigste områdene loven må regulere at forfatterne skal ha et rimelig vederlag og at alle opphavere og utgivere skal ha lik mulighet til å ta del i de støtteordningene som kommer litteraturfeltet til gode. Dernest mener vi at man nok må se på en enkel lov, men med en detaljert forskrift som kan endres i tråd med særlig den digitale utviklingen. Digital distribusjon av litteratur må være et kjerneområde i dette forarbeidet, det er i ferd med å bli svært viktig for forfatterne.

– Etter vårt skjønn bør man også se på eierstrukturer og maktfordeling på litteraturfeltet, påpeker Eystein Hanssen. – Vi mener de store forlagene har for stor makt og innflytelse, det bør legges til rette for flere mellomstore forlag, kall det gjerne «litterær konkurranse.»

Når det gjelder fastpris og lengden på denne er Forfatterforbundet usikre.

– Fastpris i en periode tjener sannsynligvis rettighetshaverne, men vi trenger mer markedsmessig innsikt i hvor lenge fatsprisperioden bør være, og hvilken påvirkning den faktisk har for forfatterens inntekter, sier Hanssen. – Dette vil vi ta initiativ til å få undersøkt nærmere med det første, og vi vil ta dette med oss i innspillene til den nye bokloven.

Norske​ Barne- og Ungdomsbokforfattere

Alexander Løken, leder i Norske​ Barne- og Ungdomsbokforfattere, sier at NBU er glad for at kulturministeren har satt i gang det viktige arbeidet med en boklov og rekruttert en erfaren bokmann som Aslak Sira Myhre.

– Vi trenger en lov som sikrer bredden i litteraturen gjennom fastprisordningen, og samtidig er oppdatert for dagens marked og den digitale utviklingen, sier Løken. – Det er viktig at forfatterorganisasjonene blir hørt og er med i hele prosessen. NBU ser fram til dette samarbeidet!

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Nffo arne vestbø 001 190529

Også generalsekretær Arne Vestbø i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening er glad for at lovarbeidet er i gang.

– For NFFO er det naturligvis veldig viktig at forfatterperspektivet tas på alvor, sier Vestbø. – Diskusjonen om boklov er ofte preget av synsing, og vi må sammen sørge for at loven baseres på et godt kunnskapsgrunnlag. Et helt sentralt spørsmål er for eksempel å finne ut hva ulike varigheter av fastpris vil bety for forfatterøkonomien, både for den enkelte og for gruppen som helhet. Og hvordan bør loven formuleres når det gjelder normalkontrakter og retten til rimelig vederlag for opphaverne? Men nå er vi først og fremst vi veldig glade for at det nå blir en lov, og at utredningen settes i gang.

Norsk Oversetterforening

– For Norsk Oversetterforening er det viktigste i en ny boklov at normalavtalene lovfestes og knyttes til retten til rimelig vederlag, sier Hilde Lyng, foreningsleder i Norsk Oversetterforening.

Hilde Lyng. Foto.

– Norge er per i dag et av svært få land som har et normalavtaleverk på oversetterfeltet, og en lovfesting vil demme opp for tendensen vi ser i andre europeiske land, der opphaverne som den svake part blir tvunget ut i individuelle forhandlinger om vederlag, sier Lyng,

–  Fastprisordningen har tidligere vært mindre viktig for oversetterne, som får et fast honorar for arbeidet sitt, men nå som mange oversettere også får salgsavhengig inntekt fra e-boksalg og strømmetjenester, vil en fastprisordning hjemlet i lov også få innvirkning på oversetternes økonomi. Det viktigste aspektet ved en fastprisordning slik NO ser det, er imidlertid at den skal sikre bredde i litteraturen, noe som kommer alle skribentgrupper – og ikke minst leserne til gode.  

Oversetterforeningen er glad for at arbeidet med den nye bokloven igangsettes så raskt.

– Vi har håp om at regjeringen vil lytte til bransjen både på opphaver- og utgiversiden, for å komme frem til en lov som balanserer de respektive partenes interesser, sier Lyng..